งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Creating Database With Structure Query Language (SA&D-8)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Creating Database With Structure Query Language (SA&D-8)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Creating Database With Structure Query Language (SA&D-8)

2 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design)
What is MicroSoft Access? ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูลเปล่าใน Access เขียนคำสั่ง SQL ใน Access ได้อย่างไร? เริ่มต้นเรียนภาษา SQL ด้วยคำสั่งสร้างตาราง Syntax

3 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design)
CREATE TABLE table_name (column_name datatype [NOT NULL], [column_name datatype [NOT NULL], [CONSTRAINT constraint_name PRIMARY KEY (key_column)], [CONSTRAINT constraint_name FOREIGN KEY (key_column)] REFERENCES reference_table (key_column)])

4 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design)
สร้างตารางและกำหนด Primary Key ตัวอย่างที่ 8-1 สร้างตาราง Student ซึ่งได้จากการออกแบบฐานข้อมูลในบทที่ 6 CREATE TABLE student (studentid char(7) NOT NULL, name varchar(50) NOT NULL, birthday date NOT NULL, class char(11), CONSTRAINT student_pk PRIMARY KEY (studentid));

5 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design)
คำสั่งแก้ไขโครงสร้างของตาราง Syntax ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype [ADD CONSTRAINT constraint_name PRIMARY KEY (key_column)] [ALTER column_name datatype] [DROP COLUMN column_name] [DROP CONSTRAINT constraint_name]

6 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design)
ตัวอย่างการกำหนด Foreign Key ตัวอย่างที่ 8-2 สร้างตาราง Student_Subject พร้อมทั้งกำหนด Constraint ที่เหมาะสม ให้กับตารางดังกล่าว CREATE TABLE student_subject (studentid char(7) NOT NULL, subjectid char(4) NOT NULL, grade char(1), score smallint, term char(6) NOT NULL, CONSTRAINT stusub_pk PRIMARY KEY (studentid,subjectid), CONSTRAINT stusub_fk1 FOREIGN KEY (studentid) REFERENCES student(studentid), CONSTRAINT stusub_fk2 FOREIGN KEY (subjectid) REFERENCES subject(subjectid));

7 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design)
เพิ่มคอลัมน์ใหม่ให้กับตารางที่มีอยู่แล้ว ตัวอย่างที่ 8-3 จงเพิ่มคอลัมน์สำหรับเก็บที่อยู่ของนักศึกษาเข้าไป ในตาราง Student ALTER TABLE student ADD address varchar(50);

8 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design)
แก้ไขชนิดข้อมูลหรือขนาดของข้อมูลในคอลัมน์ ตัวอย่างที่ 8-4 เปลี่ยนขนาดของคอลัมน์ Address ในตาราง Student เป็น 40 ตัวอักษร ALTER TABLE student ALTER address varchar(40);

9 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design)
ลบคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกไป ตัวอย่างที่ 8-5 ลบคอลัมน์ Address ออกจากตาราง ALTER TABLE student DROP COLUMN address;

10 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design)
กำหนด Constrint ใหม่ให้กับตาราง ตัวอย่างที่ 8-6 สร้าง Constraint ที่ลบในตัวอย่างที่ 8-6 ขึ้นมาอีกครั้ง ALTER TABLE student_subject ADD CONSTRAINT stusub_fk1 FOREIGN KEY (studentid) REFERENCES student(studentid);

11 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design)
กำหนด Constraint ใหม่ให้กับตาราง ตัวอย่างที่ 8-7 สร้าง Constraint ที่ลบในตัวอย่างที่ 8-6 ขึ้นมาใหม่อีก ครั้ง ALTER TABLE student_subject ADD CONSTRAINT stusub_fk1 FOREIGN KEY (studentid) REFERENCES student(studentid);

12 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design)
ลบตารางออกจากฐานข้อมูล ตัวอย่างที่ 8-8 ลบตาราง Student (ตาราง Student จะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับตารางอื่นๆ) DROP TABLE Student;

13 ASSIGNMENT III จงสร้างตาราง Class, Club, Hobby, Subject, Teacher, Textbook, และ Teacher_Textbook ซึ่งเป็นตารางที่ผ่านการทำนอร์มัลไลซ์มาแล้ว ด้วยคำสั่ง SQL พร้อมทั้งกำหนดชนิดข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ให้เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt Creating Database With Structure Query Language (SA&D-8)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google