งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Php with Database Professional Home Page :PHP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Php with Database Professional Home Page :PHP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Php with Database Professional Home Page :PHP
เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร

2 การติดต่อฐานข้อมูล ความสามารถในการติดต่อฐานข้อมูล mySQL Access Oracle
SQL Server DB2 PosgresQL etc

3 การทำงาน กลไกการทำงานเป็นแบบ 3 Tier http Request SQL Comm Web client
Server DB Server HTML Result Set

4 คำสั่ง mysql_connect( Server Name/IP , Username , Password ) ตัวอย่าง
Server name คือชื่อ Server หรือ IP Address User name คือชื่อผู้ใช้ที่ติดต่อฐานข้อมูล Password คือ รหัสผ่านผู้ใช้บนฐานข้อมูล ตัวอย่าง mysql_connect(’ ’,’root’,’password’); $connect = mysql_connect(’localhost’,’root’,’password’);

5 คำสั่ง mysql_select_db( dbname ) ตัวอย่าง
สำหรับกำหนดชื่อ Default Database/Schema ที่ต้องการใช้งาน dbname คือชื่อฐานข้อมูลบน Server ตัวอย่าง mysql_select_db(‘book’);

6 คำสั่ง mysql_query( SQL Command ) ตัวอย่าง
เป็นคำสั่งส่งคำสั่ง SQL ไปทำงานที่ Database Server โดยผู้ใช้ต้องเตรียมตัวแปร สำหรับเก็บผลการ Query จากฐานข้อมูลไว้ ตัวอย่าง $result = mysql_query(‘Select * from book’); ผลจะทำให้ได้ข้อมูลเก็บในตัวแปร $result ซึ่งปกติจะเป็นตัวแปรชนิด Array

7 คำสั่ง mysql_fetch_array( Result Set ) ตัวอย่าง
คำสั่งสำหรับดึงค่าจาก Array ขึ้นแสดงผลทีละบรรทัด ภายหลังจากการ Query ได้ผลลัพธ์ออกมาเรียบร้อยแล้ว ตัวอย่าง $data = mysql_fetch_array($result); ผลคือ $data จะเก็บข้อมูลจากการดึงรายการ 1 บรรทัด แต่ยังคงเป็น Array ของฟิลด์ต่างๆ อยู่

8 คำสั่ง การดึงค่าฟิลด์จาก array $b_id = $data[‘book_id’];
$b_name = $data[‘book_name’]; เมื่อ $data คือตัวแปลเก็บ array ที่ได้จาก mysql_fetch_array และ book_id , book_name คือชื่อฟิลด์ในฐานข้อมูล จากตาราง book และ $b_id , $b_name คือตัวแปรรับค่าเพื่อนำไปใช้


ดาวน์โหลด ppt Php with Database Professional Home Page :PHP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google