งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC421 File and Database Lab

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC421 File and Database Lab"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC421 File and Database Lab
Basic SQL Command BC421 File and Database Lab

2 DBMS Definition ฐานข้อมูล(Database) เทเบิล (Table)
กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในที่เดียวกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถค้นหา แก้ไข ลบ เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทเบิล (Table) เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ เรคอร์ด (Record) และ ฟิลด์ (Field) Table จะแบ่งออกเป็น Row และ Column โดยแต่ละแถวคือข้อมูล 1 รายการ หรือ 1 record, ข้อมูลแต่ละส่วนของ record จะถูกแยกเก็บไว้ใน Column ต่างๆซึ่งเรียกว่า Field

3

4 คีย์หลัก (Primary Key)
เป็น Field ที่ใช้แยกแยะ record ต่างๆ ใน Table นั้น เรามักกำหนดให้ Field หนึ่ง(หรือมากกว่าก็ได้) ทำหน้าที่เป็น primary key เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบ่งชี้(identify) ได้ว่า record ใดเป็น recordใด ค่า primary key แต่ละ record ห้ามซ้ำกัน คีย์นอก (Foreign Key) เป็น Field ที่เก็บค่า field ที่เป็น Primary Key ของ table อื่นไว้ ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงระหว่าง record ใน table ทั้งสอง Field ที่เป็น foreign key สามารถมีซ้ำกันได้ใน record ต่างๆ Schema คือโครงสร้างของ Table ทั้งหมดในฐานข้อมูลนั้นๆ โดยทั่วไปแสดง Table name, Field, Primary Key, Foreign Key

5

6 Database Schema

7 SQL (Structured Query Language)
คือ ภาษามาตรฐานสำหรับทำงานกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์( Relational Database) เป็นภาษาที่สามารถใช้ได้กับระบบฐานข้อมูลทุกตัวในปัจจุบัน เช่น Informix, Oracle, MS Access, MySQL, Microsoft SQL Server ฯลฯ สร้างขึ้นโดย IBM และถูกพัฒนาต่อมาเรื่อยโดยบริษัทผู้พัฒนา Software การจัดการฐานข้อมูล จนปัจจุบันใช้เป็นที่แพร่หลาย แต่ละบริษัทผู้พัฒนา Softwareระบบฐานข้อมูลมักมีคุณสมบัติบางอย่างเพิ่มเติมเข้าไปทำให้ภาษา SQL แต่ละบริษัทแตกต่างกันไป หน่วยงาน ANSI (American National Standards Institute) ของอเมริกาจึงต้องเข้ามาควบคุมมาตรฐานของ ภาษา SQL SQL Standard SQL/ SQL/  Standard ที่ใช้ในปัจจุบัน บางคนเรียก SQL92 SQL/ ?

8 SQL Command type DDL (Data Definition Language)
คำสั่งที่ใช้ในการเตรียมที่เก็บข้อมูล คำสั่งสร้าง/แก้ไข/ลบ - ฐานข้อมูล, Table, Key ฯลฯ DML(Data Manipulation Language) คำสั่งที่ใช้ในการทำงานกับข้อมูล คำสั่งกลุ่ม Insert, Update, Delete, Retrieve(Select)

9 DDL(Data Definition Language)
Lab 2.1 Create/Edit/Delete using SQL Command Lab 2.2 Create/Edit/Delete using GUI Tools(MySQ) Detail… Database Table Primary key Index View

10 DML(Data Manipulation Language)
Lab3.1 SQL - Insert, Update, Delete, Select Lab3.2 SQL - Join, Aggregate Function


ดาวน์โหลด ppt BC421 File and Database Lab

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google