งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SQL Server using Transact-SQL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SQL Server using Transact-SQL"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SQL Server using Transact-SQL
Introduction to Programming SQL Server using Transact-SQL

2 Objective สามารถเขียนกลุ่มคำสั่งใน T-SQL และคอมเมนท์ได้
สามาถกำหนดตัวแปร กำหนดค่าให้กับตัวแปร ชนิด Local ใน T-SQL ได้ สามารถใช้ T-SQL control-of -flow ได้ สามารถส่งข้อความ หรือข้อความแสดงความผิดพลาด และ ผลลัพท์กลับคืนมาได้

3 Application Development Context
กำหนดกฎข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดคุณสมบัติของโปรแกรม ออกแบบทาง logical และ physical เริ่มเขียนโปรแกรม

4 Batch Restrictions and Note
คำสั่ง SQL บางคำสั่งไม่สามารถรวมกันคำสั่งอื่น ๆ ได้ใน T-SQL Stored procedures ใน batch ต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า exec หรือ execute , เว้นแต่ว่าเป็นคำสั่งแรก คำสั่งต่อไปนี้ไม่สามารถรวมกับคำสั่งอื่น ๆ ใน batch create table create default create trigger create views declare cursor use

5 Commenting T-SQL Code /* นี่คือ Comment */ -- นี่คือ Comment

6 Introduction Local Varialbles
ข้อจำกัดและ ความผิดพลาดทั่วไป

7 Local Varialbles ผู้ใช้เป็นผู้กำหนด ใช้คำสั่ง declare ในการกำหนดตัวแปร
ต้องมีชื่อและชนิดของข้อมูล สามารถถูกกำหนดค่าโดยผู้ใข้ได้ จะถูกกำหนดให้เป็นค่า null เมื่อมีการประกาศตัวแปร จะใช้งานภายใต้ batch, stored procedure หรือ trigger ที่ถูกประกาศไว้เท่านั้น

8 Local Varialbles ต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย “@”
ชื่ตัวแปรมีความยาวได้ถึง 30 ตัวอักษรรวมเครื่องหมาย รูปแบบ declare @variable_name datatype datatype] ตัวอย่าง declare @myqty int declare @myid char(40)

9 Assigning Values to Local Varialbles with Select
รูปแบบ select @variable=expression [from ...] [where …] Example declare @var1 int select @var1 = 99

10 Assigning Values to Local Varialbles with Select
declare @ytdqty int, @sellprice money, @var1 int, @var2 float --initialize variables select @var1 = -68 , @var2 =

11 Assigning Values to Local Varialbles with Select
select @ytdqty = total_sales , @sellprice = price from titles where title_id = “TC7777” declare @income money select @income = price*total_sales where title_id = “BU1032”

12 Restrictions on Local variables
ตัวแปรใช้สำหรับเก็บค่าข้อมูลเท่านั้น ตัวแปรไม่สามารถใช้เก็บชื่อตาราง ชื่อคอลัมน์ หรือ database objects อื่น ๆ หรือคียเวอร์ต่าง ๆ ได้ ตัวแปรเก็บได้เพียงค่าเดียวเท่านั้น ถ้าไม่มีการกำหนดค่าโดยคำสั่ง Select ค่าข้อมูลในตัวแปรก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิม ถ้ามีการกำหนดค่าด้วยคำสั่ง Select หลาย ๆ ครั้ง ตัวแปรจะเก็บค่าที่มีการกำหนดครั้งหลังสุด

13 Using Local variables :
โปรแกรมนี้ผิดตรงไหน Declare @myvariable int select @myvariable = title from titles where title_id = “BU2075” select @myvariable

14 Using Local variables :
โปรแกรมนี้ผิดตรงไหน select pub_id from publishers = total_sales from titles where title_id = “BU2075” Declare @myvar int

15 Global Variables เป็นตัวแปรที่ SQL Server เตรียมไว้ให้ โดยระบบจะเป็นผู้กำหนดค่าให้เอง ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย ผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดค่าให้กับ global variable ได้ Server จะเป็นผู้กำหนดให้เองโดยอัตโนมัติ

16 Global Variables

17 Using Global Variables
ใช้สำหรับตรวจสอบจำนวนแถวที่เกิดจากคำสั่งล่าสุด จะเป็นหมายเลขแสดงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

18 Example: Code using Global Variables
select declare @book_price money select book_price = price from titles where title_id = “BU1032” If = norows returned by select print “No such title_id” else begin print “title_id exists with” select “Price of ” end

19 Control-of-Flow Keywords
IF…Else Begin…End While… Return… waitfor...

20 Control-of-Flow : If…else
declare @avg_price money select @avg_price = avg(price) from titles if @avg_price < $15.00 update titles set price = price * $2 else update titles set price = price * $1.1

21 Control-of-Flow : begin…end
declare @avg_price money select @avg_price = avg(price) from titles if @avg_price < $15.00 begin update titles set price = price * $2 printe “Prices have been doubles” end else >= $15 update titles set price = price * $1.1 Print “Prices increased 10%” else Print ”Print Avg Price Is Null”

22 Control-of-Flow : If exists and If not exists
declare @lname varchar(40) select @lname = “Smith” if exists (select * from authors where au_name select “There is a ” else select “Therer is no author called

23 Control-of-Flow : return
เป็นคำสั่งจบการทำงานของ batch, stored procedure to trigger คำสั่งที่อยู่หลัง return จะไม่ถูกทำงาน if not exists (select * from titles where title_id ) begin print “There is no title by this title id.” return -- exit the batch end

24 Control-of-Flow : return
if not exists (select * from titles where title_id ) begin print “There is no title by this title id.” return -- exit the batch end insert salesdetail values @desc) go

25 Control-of-Flow : while Repeated Execution
While (Select avg(price) from titles) < $40 begin select title_id , price from titles where price > $20 update tiltes set price = price + $2 end select title_id , price from titles print “Too much for the matrkey to bear.”

26 Control-of-Flow : while Repeated Execute
break และ continue break ใช้สำหรับออกจาก loop แต่ไม่ออกจาก batch continue ให้กลับไปที่บนสุดของ loop

27 Control-of-Flow : while Repeated Execute
While (select avg(price) from titles) > $20 begin update titles set price = price / 2 if (select max(price) from titles) < $40 break else if (select avg(price) from titles) > $20 continue print “Average price still over $20” end select title_id, price from titles where price > $20 print “Not too Expensive”

28 Control-of-Flow : Event-Driven Execute
Waitfor ใช้หน่วงเวลาการทำงานชั่วคราว Syntax waitfor {delay time | time time | … } waitfor delay ‘0:30:00’ -- หยุดคอย 30 นาที ส่วนมากใช้โดยโปรเซสของระบบ เพื่อการจัดการข้อมูล การจัดการกับ error การจัดการกับ event ต่าง ๆ

29 Returning Message Using print
print “Hello” print @msg is a local variable declare @table_name varchar(30) , declare @user_name varchar(30) select @table_name = “titles” , @user_name = “ezekiel” print “The table %1! is not owned but the user %2!.”

30 Returning Message Using raiserror
raiserror ใช้สำหรับกำหนด error ที่เหมือนกับ error ที่ถูกกำหนดโดย system-generated raiserror error_number { “error message” variable} [ , arg_list ] error_number จะถูกบรรจุลงใน @local_variable ต้องมี datatype เป็น char หรือ varchar ใช้ raiserror เพื่อสร้างข้อความแสดงความผิดพลาดของเราเอง ข้อจำกัดคือ Error message มีความยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร Error number ต้องมากกว่า 20000

31 Returning Message Using raiserror
ตัวอย่างที่ 1 Message with no arg_list raiserror “The title dose not exist” ตัวอย่างที่ 2 Message with arg_list declare @tab_name varchar(30) select @tab_name = “titles” raiserror “Table %1! Not ตัวอย่างที่ 3 declare @err_msg char(50) select @err_msg = “I can’t do that, ” + user_name raiserror @err_msg


ดาวน์โหลด ppt SQL Server using Transact-SQL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google