งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มคำสั่ง SQL สามารถแบ่งได้ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มคำสั่ง SQL สามารถแบ่งได้ดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มคำสั่ง SQL สามารถแบ่งได้ดังนี้
สร้างฐานข้อมูล แสดงฐานข้อมูล เลือกใช้ฐานข้อมูล สร้างตารางข้อมูล เพิ่มข้อมูล อ่านข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล

2 คำสั่งสร้างฐานข้อมูล
รูปแบบคำสั่ง การสร้าง file database     CREATE DATABASE <databasename>         คำอธิบาย         CREATE DATABASE เป็นคำสั่งที่ใช้สร้าง file database         <databasename> เป็นชื่อ file database ที่เรากำหนดขึ้น

3

4 INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2,....) INSERT INTO T_Student VALUES (‘10001’, ‘boonnatee’) INSERT INTO table_name (column1, column2,...) VALUES (value1, value2,....) INSERT INTO T_Student(st_id,st_name) VALUES (‘10001’, ‘boonnatee’)

5 UPDATE table_name SET column1=value1, column2=value2,… UPDATE table_name SET column1=value1, column2=value2,… UPDATE T_Student SET st_id = ‘boy’ UPDATE table_name SET column1=value1, column2=value2,… WHERE column (<, >, =, Like ) value

6 DELETE FROM table_name
DELETE FROM T_Student DELETE FROM table_name WHERE column (<, >, =, Like ) value

7 INSERT UPDATE SELECT DELETE

8 BEGIN TRAN COMMIT TRAN ROLLBACK TRAN


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มคำสั่ง SQL สามารถแบ่งได้ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google