งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลงาน เพื่อ เลื่อนระดับชำนาญ การ และ การขอรับเงินประจำ ตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลงาน เพื่อ เลื่อนระดับชำนาญ การ และ การขอรับเงินประจำ ตำแหน่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การประเมินผลงาน เพื่อ เลื่อนระดับชำนาญ การ และ การขอรับเงินประจำ ตำแหน่ง

3 การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ ชำนาญการ 2 Spec ว 10/48 - ป. ตรี ระดับปฏิบัติการ = 6 ปีป. ตรี ระยะเวลาขั้นต่ำ = 6 ปี สำหรับสายงานเภสัชกร หลักสูตร 5 ปี ลดเหลือ 5 ปี หลักสูตร 6 ปี ลดเหลือ 4 ปี ป. โท ระยะเวลาขั้นต่ำ 4 ปี ป. เอก ระยะเวลาขั้นต่ำ 2 ปี

4 การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ ชำนาญการ ( ต่อ ) 3 Spec ว 10/48 - ป. ตรี ระดับปฏิบัติการ = 6 ปีป. ตรี ระยะเวลาขั้นต่ำ = 6 ปี ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ ยกเว้น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข - เทียบการจ้างตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพวุฒิ ป. ตรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมย. 53 - 29 สค. 57 เป็น เวลา 4 ปี 5 เดือน + บรรจุในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แต่ 29 ส. ค.57 จะครบระยะเวลาขั้นต่ำของคุณวุฒิ ป. ตรี เมื่อ 31 มีค. 59 - จะคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงาน กรณีล่วงหน้าได้ไม่ก่อนวันที่ 1 เม. ย.58 สรุป ! เลื่อนระดับ ชำนาญการ ได้ไม่ก่อน วันที่ 1 เม. ย.59

5 ขั้นตอนการส่งแบบคัดเลือกฯและ แบบประเมินบุคคล ส่งก่อนมีคุณสมบัติครบล่วงหน้า 1 ปี ส่งแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล ( เอกสาร หมายเลข 1) และ แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการ คัดเลือก ( เอกสารหมายเลข 2) จำนวน 1 เล่ม พร้อมเอกสารแนบท้าย แบบนับระยะเวลาเกื้อกูล จำนวน 1 ชุด ( สำหรับผู้เปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภท ทั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ) พร้อม เอกสารแนบท้ายให้สำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้ สำเนา ก. พ. 7 จำนวน 1 ชุด สำเนา วุฒิการศึกษาจำนวน 1 ชุด สำเนา ใบประกอบวิชาชีพ ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ชุด 4

6 ขั้นตอนการส่งแบบคัดเลือกฯและ แบบประเมินบุคคล ( ต่อ ) เมื่อผ่านการคัดเลือกจังหวัดประกาศรายชื่อ ส่งแบบประเมินผลงาน จำนวน 6 เล่ม ( ฉบับจริง 1 เล่ม สำเนา 5 เล่ม ) พร้อมเอกสารแนบท้าย และเอกสาร ดังนี้ - ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ฉบับเต็ม (Full Paper) 1 เรื่อง จำนวน 6 เล่ม ( ฉบับจริง 1 เล่ม สำเนา 5 เล่ม ) - ข้อเสนอแนวคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือ ปรับปรุงงานให้มี 1 เรื่อง ประสิทธิภาพมากขึ้น จำนวน 6 เล่ม ( ฉบับ จริง 1 เล่ม สำเนา 5 เล่ม ) 5

7 เอกสารแนบท้ายแบบประเมิน บุคคล แนบเอกสารท้ายเล่มคัดเลือก และประเมินผลงาน ( ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ) ได้แก่ - สำเนา ก. พ. 7 จำนวน 1 ชุด - สำเนา วุฒิการศึกษาจำนวน 1 ชุด - สำเนา ใบประกอบวิชาชีพ ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ชุด - สำเนาคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ชุด - สำเนาคำสั่งบรรจุที่นับระยะเวลาลูกจ้าง ชั่วคราวหรือ พนักงานราชการมารวมด้วย จำนวน 1 ฉบับ 6

8 ขั้นตอนการประเมินผลงานเพื่อ ขอรับเงินประจำตำแหน่ง 7 1. ส่งแบบประเมินคุณลักษณะบุคคล ( เอกสารหมายเลข 1) และ แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการคัดเลือก ( เอกสารหมายเลข 2) คุณสมบัติ 1.1 ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. ส่งแบบประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง / ผลงานที่ เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมาฉบับเต็ม (Full Paper) / ข้อเสนอแนวคิด หรือวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานฯ คุณสมบัติ 2.1 ได้รับการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อขอรับ เงินประจำตำแหน่ง 2.2 ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการไม่น้อยกว่า 2 ปี ( ไม่ส่งล่วงหน้า )

9 มาตรการในการป้องกันและลงโทษ ผู้แจ้งข้อมูลเท็จฯ 8 - ตามหนังสือ สำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0707.3/ ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้ง ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับ การประเมินบุคคล ประเด็นสำคัญ - ไม่มีวันหมดอายุความ แม้แต่งตั้งไปแล้วมากกว่า 10 ปี - หากพบว่ากระทำผิดตาม ว. นี้ จะส่งครั้งต่อไปต้องไม่น้อยกว่า 2 ปี - เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและผู้รับผิดชอบในการส่งคำขอ ประเมินที่ จะต้องตรวจสอบข้อมูลประกอบคำขอประเมินบุคคลให้ถูกต้อง

10 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลงาน เพื่อ เลื่อนระดับชำนาญ การ และ การขอรับเงินประจำ ตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google