งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ
DLIT Portable Classroom 1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ

3 1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ
DLIT Portable Classroom 1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ

4 1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ
DLIT Portable Classroom 1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ

5 1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ
DLIT Portable Classroom 1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ

6 1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ
DLIT Portable Classroom 1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ

7 1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ
DLIT Portable Classroom 1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ

8 1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ
DLIT Portable Classroom 1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ

9 1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ
DLIT Portable Classroom 1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ

10 1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ
DLIT Portable Classroom 1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ

11 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับโรงเรียน
ห้องเรียนคุณภาพ    แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับโรงเรียน 1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ 2) ออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 3) การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research- CAR) 4) การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน 5) การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)

12 1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ
DLIT Portable Classroom 1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ ส่งเสริม ในการทำงานใหม่ในห้องเรียน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการจัดการรายวิชาของครู ที่จะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนแนวทาง การจัดการเรียนรู้ เห็นศักยภาพของครูแต่ละคน สามารถสืบค้นจากแหล่งความรู้และมองเห็น แนวทางปรับปรุงต่อยอดความคิดได้ชัดเจน มีการปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีสอน สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

13 2) ออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
DLIT Portable Classroom 2) ออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จากหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนด เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรสถานศึกษา สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

14 2) ออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
DLIT Portable Classroom 2) ออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

15 มาตรฐานการจัดการศึกษาด้วย DLIT
DLIT Portable Classroom มาตรฐานการจัดการศึกษาด้วย DLIT 1. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2. ระดับสถานศึกษา

16 มาตรฐานการจัดการศึกษาด้วย DLIT (7 มาตรฐาน 28 ตัวชี้วัด)
DLIT Portable Classroom มาตรฐานการจัดการศึกษาด้วย DLIT (7 มาตรฐาน 28 ตัวชี้วัด) 1. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (3 มาตรฐาน 7 ตัวชี้วัด) 1.1 ด้านนโยบาย วิสัยทัศน์/พันธกิจ/แผนงาน/โครงการ (1) 1.2 ด้านการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง (3) คณะกรรมการขับเคลื่อน/Roving Team/เครือข่าย 1.3 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล (3) - แผนการนิเทศ/รายงานการจัดการศึกษาด้วย DLIT/ คัดเลือก Best Practices

17 2. ระดับสถานศึกษา (4 มาตรฐาน 21 ตัวชี้วัด)
DLIT Portable Classroom 2. ระดับสถานศึกษา (4 มาตรฐาน 21 ตัวชี้วัด) 2.1 ปัจจัยพื้นฐาน อุปกรณ์/อินเทอร์เน็ตที่เหมาะสม/บุคลากร/บำรุงรักษา 2.2 ด้านผู้บริหาร นโยบายส่งเสริม/ตระหนัก/นิเทศ/ส่งเสริม/ประเมิน 2.3 ด้านครูผู้สอน เตรียมสื่อ/ออกแบบ/วิเคราะห์/นร.มีส่วนร่วม/ วัดและประเมินผล/แผนซ่อมเสริม/Social Media

18 2. ระดับสถานศึกษา (4 มาตรฐาน 21 ตัวชี้วัด)
DLIT Portable Classroom 2. ระดับสถานศึกษา (4 มาตรฐาน 21 ตัวชี้วัด) 2.4 ด้านนักเรียน สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรระดับดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดี - ทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน - ผลการทดสอบขั้นพื้นฐาน (O-Net)

19 3) การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research- CAR)
DLIT Portable Classroom 3) การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research- CAR) การจัดการเรียนรู้ การบันทึกตามแผนการจัดการเรียนรู้ และนำผลมาประมวล เมื่อสิ้นปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานวิจัยชั้นเรียน เป็นฐานที่สำคัญในการนำไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

20 4) การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน
DLIT Portable Classroom 4) การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน การใช้สื่อสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนการสอน มีความตื่นตัวสนุกสนานพัฒนาสมอง ขณะเดียวกันเด็กก็สามารถเรียนรู้จากต้นแบบในอินเตอร์เน็ต ที่ครูเลือกแนะนำให้เด็กได้แม้ไม่มีความชำนาญ ทำให้สื่อใกล้ตัวครูและนักเรียนมากขึ้น ชุมชนการเรียนรู้

21 4) การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน
DLIT Portable Classroom 4) การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน

22 4) การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน
DLIT Portable Classroom 4) การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน

23 4) การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน
DLIT Portable Classroom 4) การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน - ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน - ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนระบบดูแลช่วยเหลือ นร.

24 5) การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)
DLIT Portable Classroom 5) การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) การปฏิบัติต่อนักเรียนในเชิงบวกและการส่งเสริมวินัยให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน เช่น การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำ การแก้ปัญหาและตอบปัญหาเชิงบวก ใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จึงเป็นแนวทางสำคัญต่อการสร้างคุณภาพผู้เรียนได้

25 5) การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)
DLIT Portable Classroom 5) การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)

26 ผลที่เกิดจากห้องเรียนคุณภาพ
DLIT Portable Classroom ผลที่เกิดจากห้องเรียนคุณภาพ 1) เด็ก ได้รับการเรียนรู้ตามมาตรฐาน มีคุณภาพ เป็นคนดีเพราะมีระบบการดูแลที่ดีและใช้วินัยเชิงบวก มีความสุขจากบรรยากาศการเรียนการสอน 2) ครู ได้มีระบบการทำงานที่สอดคล้องกับวิชาชีพ มีความสุขกับการศึกษาค้นคว้าทดลองด้วยวิธีการของตน สร้างสรรค์ผลงาน 3) ผู้บริหาร มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจากผลงานการวิจัยของครูทุกคน และต่อยอดความสมบูรณ์ของหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความก้าวหน้า มีองค์ความรู้ที่หลากหลายตามบริบทที่มีอยู่

27 ผลที่เกิดจากห้องเรียนคุณภาพ
DLIT Portable Classroom ผลที่เกิดจากห้องเรียนคุณภาพ 4) ชุมชนและผู้ปกครอง มีความเชื่อมั่นในครูและระบบการศึกษา 5) สำนักงานเขตพื้นที่ สามารถกำกับดูแลการจัดการศึกษาของสังกัดได้อย่างมี ทิศทาง สามารถควบคุมระดับคุณภาพและมาตรฐานได้

28 Distance learning information technology : DLIT)
DLIT Portable Classroom Distance learning information technology : DLIT) 1. DLIT Classroom ห้องเรียนแห่งคุณภาพ 2. DLIT Resources คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน 3. DLIT Library ห้องสมุดออนไลน์ 4. DLIT Professional Learning Community ชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพ 5. DLIT Assessment คลังข้อสอบ

29 Classroom ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
DLIT Portable Classroom Classroom ห้องเรียนแห่งคุณภาพ

30 Classroom ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
DLIT Portable Classroom Classroom ห้องเรียนแห่งคุณภาพ

31 DLIT Portable Classroom
DLIT Portable Classroom เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงห้องเรียนแห่งคุณภาพ ให้กับโรงเรียนขนาดกลางและเล็ก ที่มีครูสอนไม่ครบเอกใน 5 กลุ่มวิชาที่เป็นสาระการเรียนรู้หลัก โดยนำเอา VDO สื่อการสอนจากโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ กว่า ตอน และเอกสารประกอบการสอน เช่น ใบความรู้ ใบงาน มาเก็บไว้ใน DLIT Portable เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอน ให้สามารถเข้าถึง VDO เนื้อหาการสอน ได้ผ่านทางระบบ Offline โดยไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ต โดยเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่สอนยาก เข้าใจยาก และมีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

32 DLIT Portable Classroom
- ขนาดความจุ 4 TB - 2 Partition 1.DLIT_Classroom (601 GB) 2.Full_HD_MASTER (1.53 TB)

33 1. DLIT_Classroom (601GB) 1. DLIT Resources(เพิ่มเติม) 2. คู่มือ
DLIT Portable Classroom 1. DLIT_Classroom (601GB) 1. DLIT Resources(เพิ่มเติม) 2. คู่มือ 3. สื่อการสอนกว่า 1,200 ตอน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย - สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ (Eng)

34 1. DLIT_Classroom (601GB) ขนาด VDO ขนาด 720 P ความยาวประมาณ 50 นาที
DLIT Portable Classroom 1. DLIT_Classroom (601GB) ขนาด VDO ขนาด 720 P ความยาวประมาณ 50 นาที MB

35 DLIT Portable Classroom
1. DLIT_Classroom (601GB) - ประถมศึกษาปีที่ GB - มัธยมศึกษาปีที่ GB - มัธยมศึกษาปีที่ GB - DLIT Resources GB

36 DLIT Portable Classroom
2.Full_HD_MASTER (1.53 TB)

37 2.Full_HD_MASTER (1.53 TB) ขนาด VDO ขนาด 1080 P ความยาวประมาณ 50 นาที
DLIT Portable Classroom 2.Full_HD_MASTER (1.53 TB) ขนาด VDO ขนาด 1080 P ความยาวประมาณ 50 นาที 1.2 GB

38 DLIT Portable Classroom
2.Full_HD_MASTER (1.53 TB) ความจุ - ประถมศึกษา ป GB - มัธยมศึกษาปีที่ GB - มัธยมศึกษาปีที่ GB TB

39 สรุปในส่วนของ สพป. - ประถมศึกษา ป
สรุปในส่วนของ สพป. - ประถมศึกษา ป GB - มัธยมศึกษาปีที่ GB - DLIT Resources GB รวม GB

40 สรุปในส่วนของ สพม. - มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 118 GB
- DLIT Resources GB รวม GB

41 ความเร็วในการ copy ข้อมูล
3 GB/นาที

42 แนะนำการสร้าง shortcut
Desktop > New > Shortcut

43 ลักษณะการนำ DLIT Portable ไปใช้งานในห้องเรียน
1.ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ - นำ DLIT Portable เชื่อมต่อ - คัดลอกสื่อลงบนคอมพิวเตอร์ - คัดลอกสื่อลงบน Flash Drive

44 ลักษณะการนำ DLIT Portable ไปใช้งานในห้องเรียน

45 ลักษณะการนำ DLIT Portable ไปใช้งานในห้องเรียน
2. ใช้ร่วมกับโทรทัศน์ - เปิดผ่าน Flash Drive - HD External แนะนำไม่เกิน 1 TB

46 ลักษณะการนำ DLIT Portable ไปใช้งานในห้องเรียน
3. ใช้ผ่านระบบ Intranet

47 สำรวจห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT Portable Classroom

48 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt 1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google