งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Testing & Assessment Plan Central College Network I.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Testing & Assessment Plan Central College Network I."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Testing & Assessment Plan Central College Network I

2 “Assessment is a process for developing”

3 CurrentFuture - ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่มีการประกัน คุณภาพของเครื่องมือวัด และประเมินผลได้ - มีนโยบาย แนวปฏิบัติที่ดี และระบบการประกันคุณภาพ ของการวัดและประเมินผล - มีเครื่องมือวัดและประเมินผล ที่มีคุณภาพ - มุ่งเน้นการกระจาย LO สู่ รายวิชา - วิเคราะห์และประเมิน LO ราย ชั้นปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนา LO ที่เป็นอัตลักษณ์ของ สบช. - มุ่งเน้นเฉพาะการประเมิน summative assessment - การประเมินไม่เหมาะสมกับ LO - มุ่งเน้น formative assessment เพิ่มขึ้น - ออกแบบรายวิชาให้มีความ สอดคล้องระหว่าง LO กิจกรรม และ การประเมินผล

4 ระดับเครือข่ายภาคกลาง 1 โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ที่อบรมจากต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2555-2557 ระยะเวลา : ก. ย 2557 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ธ. ค 2557 การวัดประเมินผล / วางแผน Action research มิ. ย 2558 KM

5  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมด้าน การจัดการเรียนการสอนและการวัด ประเมินผล  โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาโดย ใช้แฟ้มสะสมผลงาน  โครงการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายและ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการวัดและ ประเมินผลตามสภาพจริง ( การพัฒนาครู มืออาชีพ ) ระดับวิทยาลัย

6 ระดับบุคคลและภาควิชา  การประชุมเพื่อเตรียมอาจารย์ในภาควิชา  การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม น. ศ  เรื่องวิธีการทำงานกลุ่ม การประเมินผล การ อภิปรายแบบกัลยานมิตร  ปรับวัตถุประสงค์รายวิชาเป็น SMART GOAL  จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้น PBL Didactics  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการวัด และประเมินผลในรายวิชา  ประเมินผลการเรียนรู้ที่เป็น Formative assessment มากขึ้น  เพิ่มกิจกรรมการสะท้อนคิด  Action Research

7 กิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์ของ นักศึกษา วัตถุประสงค์ นักศึกษาสามารถตีความอัตลักษณ์และ นำเสนอใหม่ในรูปแบบการ์ตูนได้ วิธีดำเนินการ 1. อาจารย์เกริ่นนำโครงการและวิธีการจัดทำ แฟ้มสะสมผลงาน 2. แบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 8-10 คน 3. นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ศึกษา องค์ประกอบอัต ลักษณ์ 4. นักศึกษาแต่ละกลุ่มสร้างการ์ตูน ที่ แสดงออกถึงองค์ประกอบอัตลักษณ์ 5. อาสาสมัคร นำเสนอ 2-3 กลุ่ม

8 กิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์ ของนักศึกษา

9

10 แบบประเมินแฟ้มการพัฒนาอัต ลักษณ์ของนักศึกษา นักศึกษาเก็บชิ้นงานที่แสดงอัตลักษณ์ด้าน ต่างๆในแฟ้มสะสมผลงาน ประเมินชิ้นงานในแฟ้มสะสมผลงานทุก 2 เดือนด้วยตนเอง เพื่อน และอาจารย์ประจำชั้น ประเมินอัตลักษณ์รายชั้นปี เมื่อสิ้นสุดปี การศึกษา

11 “Assessment is a process for developing” Thank you


ดาวน์โหลด ppt Testing & Assessment Plan Central College Network I.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google