งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตัวชี้วัดปศุสัตว์อำเภอ รอบที่ 1/61

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตัวชี้วัดปศุสัตว์อำเภอ รอบที่ 1/61"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตัวชี้วัดปศุสัตว์อำเภอ รอบที่ 1/61
1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( น้ำหนักร้อยละ 5 ) ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารจัดการและการตลาดผลผลิตในชุมชน เพื่อให้บริการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านการปศุสัตว์ เป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์

2 2.ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี (น้ำหนักร้อยละ 5) ระดับความสำเร็จของงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หมายถึง จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การพัฒนาถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/การจัดเวที ตามเป้าหมาย โครงการที่กำหนดประกอบด้วย 5 โครงการได้แก่ 1.โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร 2.โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย 3.โครงการพัฒนาศักภาพอาสาปศุสัตว์ 4. โครงการพัฒนาเกษตรกร SMART FARMER

3 3.ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร
(น้ำหนักร้อยละ 10 ) พืชอาหารสัตว์ หมายถึง พืชตระกูลหญ้าและหรือพืชตระกูลถั่วพันธุ์ดีที่ปศุสัตว์ได้แนะนำส่งเสริมให้ เกษตรกรปลูกเพื่อเลี้ยงสัตว์ และหรือเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ หรือหน่อพันธุ์ หรือเสบียงสัตว์จำหน่าย พื้นที่ปลูก สร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร หมายถึง พื้นที่ที่เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ และหรือ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ หรือหน่อพันธุ์ หรือเสบียงสัตว์จำหน่าย เกณฑ์การให้คะแนน (กำหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ) ระดับคะแนนที่ 1-3 พิจารณามิติกระบวนการ โดยการพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงาน ระดับคะแนนที่ 4-5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่กำหนด


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตัวชี้วัดปศุสัตว์อำเภอ รอบที่ 1/61

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google