งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4. 1. คัดเลือกโรงเรียนนำร่องรุ่นที่ 1 จำนวน ร้อยละ 10 ของโรงเรียนในสังกัด (43 โรงเรียน ) จำนวน 4 โรงเรียน -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4. 1. คัดเลือกโรงเรียนนำร่องรุ่นที่ 1 จำนวน ร้อยละ 10 ของโรงเรียนในสังกัด (43 โรงเรียน ) จำนวน 4 โรงเรียน -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4

2 1. คัดเลือกโรงเรียนนำร่องรุ่นที่ 1 จำนวน ร้อยละ 10 ของโรงเรียนในสังกัด (43 โรงเรียน ) จำนวน 4 โรงเรียน - หนองแค “ สรกิจพิทยา ” ( ขนาด ใหญ่ ) - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี ( ขนาดกลาง ) - ดอนพุดวิทยา ( ขนาดเล็ก ) - จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ( วัตถุประสงค์พิเศษ ) การดำเนินงานตามนโยบาย “ ลดเวลา เรียน เพิ่มเวลารู้ ” ปีการศึกษา 2558 ( ภาคเรียนที่ ๒ )

3 2. จัดทำแผนงาน / โครงการขับเคลื่อน นโยบาย “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” 4. ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการ ดำเนินงานให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูวิชาการ โรงเรียนนำร่อง 4 โรงเรียน และ ศึกษานิเทศก์ทุกคน 5. กำหนดปฏิทินการนิเทศโรงเรียนนำร่อง 4 โรงเรียน การดำเนินงานตามนโยบาย “ ลดเวลา เรียน เพิ่มเวลารู้ ” ปีการศึกษา 2558 ( ภาคเรียนที่ ๒ )

4 6. ทีม Smart Trainer นิเทศ ติดตาม ในภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เดือนละ 2 ครั้ง 7. รายงานผลการนิเทศ ผ่านระบบออนไลน์ 8. ทีม Smart Trainer สรุปทบทวนผลการ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนนำร่อง 4 โรงเรียน 8.1 ผลสำเร็จของการจัดกิจกรรม 8.2 สภาพปัญหาและอุปสรรค 9. การนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จของ โรงเรียน นำร่อง ๔ โรงเรียน เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 การดำเนินงานตามนโยบาย “ ลดเวลา เรียน เพิ่มเวลารู้ ” ปีการศึกษา 2558 ( ภาคเรียนที่ ๒ )

5 ๑. ประชุมประธานสหวิทยาเขต 8 สหวิทยา เขต คัดเลือกโรงเรียนนำร่องรุ่นที่ 2 จำนวน ร้อยละ 50 ของโรงเรียนในสังกัด มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 28 โรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลางจำนวน 8 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่จำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจำนวน 4 โรงเรียน โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ จำนวน 1 โรงเรียน การดำเนินงานตามนโยบาย “ ลดเวลา เรียน เพิ่มเวลารู้ ” ปีการศึกษา 2559

6 ๒. จัดทำแผนงาน / โครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ๓. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน และให้โรงเรียนนำร่อง รุ่นที่ 1 จำนวน 4 โรงเรียน นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ ( วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ) ๔. จัดทำเอกสารคู่มือการบริหารจัดการเวลา เรียน และแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้ มอบให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การดำเนินงานตามนโยบาย “ ลดเวลา เรียน เพิ่มเวลารู้ ” ปีการศึกษา 2559

7 ๕. สหวิทยาเขตขับเคลื่อนนโยบาย “ ลดเวลา เรียน เพิ่มเวลารู้ ” - โรงเรียนในสหวิทยาเขตสัตตบงกช, ปทุมเบญจา, ปิยมิตร, สวนเทพรัตน์ทีปไท้ ( จ. ปทุมธานี ) จัด ประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทาง / รูปแบบการจัด กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ภูเขางามรี สอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อนำไปใช้ใน โรงเรียน โดย สพม. ๔ ให้การสนับสนุน งบประมาณ การดำเนินงานตามนโยบาย “ ลดเวลา เรียน เพิ่มเวลารู้ ” ปีการศึกษา 2559

8 ๕. สหวิทยาเขตขับเคลื่อนนโยบาย “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” - โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจ มิตร สระบุรี จัดอบรม ให้ความรู้การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนหนอง แค “ สรกิจพิทยา ” โดย สพม. ๔ ให้การสนับสนุนงบประมาณ ๖. ศึกษานิเทศก์ (Smart Trainer) ดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม โรงเรียนนำร่อง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

9

10

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4. 1. คัดเลือกโรงเรียนนำร่องรุ่นที่ 1 จำนวน ร้อยละ 10 ของโรงเรียนในสังกัด (43 โรงเรียน ) จำนวน 4 โรงเรียน -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google