งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ นายประเสริฐ ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ นายพีรวัส เมฆิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ นายประเสริฐ ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ นายพีรวัส เมฆิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ นายประเสริฐ ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ นายพีรวัส เมฆิน ผอ. ส่วน สิ่งแวดล้อม นายมโนชญ บุณ ยานันต์ ผอ. ส่วน ทรัพยากรธรรมชา ติ นายประสงค์ แก้วบุญปั่น ผอ. ส่วน ทรัพยากรน้ำ นายประดิษฐ์ สุดชาดา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาการ ผอ. ส่วนอำนวยการ

2 ส่วนอำนวยการ นางสาววิสมบัติ ตาล ประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนปฏิบัติการ นางสาวสงวน ไชยสิทธิ์ แม่บ้าน นางสาววไลทิพย์ บัวขาว เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน นางสาวน้ำฝน เกษ สว่าง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ว่าง เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชีปฏิบัติงาน นางสาวอุษณา พิสัย พันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไป นายประดิษฐ์ สุดชาดา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ นางสาวเกื้อ ซันมิน นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

3 ส่วนสิ่งแวดล้อม นายพีรวัส เมฆิน ผอ. ส่วน สิ่งแวดล้อม นางสาววรัชญา บุญสมัคร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นายภากรณ์ บุญโสม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นายวรกร โยธิกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ นายมโนชญ บุณ ยานันต์ ผอ. ส่วน ทรัพยากรธรรมชา ติ นายสัมฤทธิ์ ฐิติญาณ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ว่าง เจ้าพนักงานป่าไม้ ชำนาญงาน นายจีระพงษ์ วิลาศรี เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล นายจำรัส ธรรม ภิบาล นักวิชาการป่า ไม้ปฏิบัติการ

5 ส่วนทรัพยากรน้ำ นายประสงค์ แก้ว บุญปั่น ผอ. ส่วนทรัพยากร น้ำ นายประดิษฐ์ สุดชาดา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการพิเศษ นางขนิษฐา ธรรมโรจน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ นายยอดไท เรียง ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไป นางสาวรัตนา สิงห์บริคัน เจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ นายประเสริฐ ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ นายพีรวัส เมฆิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google