งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1 5 ข. กฎหรือข้อบังคับที่รัฐต้อง ปฏิบัติตาม ค. กฎเกณฑ์ควบคุมความ ประพฤติของบุคคล ง. กฎเกณฑ์ทางสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1 5 ข. กฎหรือข้อบังคับที่รัฐต้อง ปฏิบัติตาม ค. กฎเกณฑ์ควบคุมความ ประพฤติของบุคคล ง. กฎเกณฑ์ทางสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1

3 5 ข. กฎหรือข้อบังคับที่รัฐต้อง ปฏิบัติตาม ค. กฎเกณฑ์ควบคุมความ ประพฤติของบุคคล ง. กฎเกณฑ์ทางสังคม

4 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 2. ข้อใดเป็นสิ่งสำคัญที่แฝง อยู่ในกฎหมายทุกฉบับ ก. ข้อบังคับ ข. บทลงโทษ ค. สิทธิ และหน้าที่ ง. เสรีภาพในการกระทำ 6

5 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 8 3. กฎหมายมีความสำคัญต่อชีวิต ของคนในสังคมอย่างไร ก. เป็นกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อ ความมั่นคงของประเทศ ข. เป็นการประสานผลประโยชน์ ของมนุษย์ให้สงบ

6 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 9 ค. สมาชิกในสังคมต่างมีเวลา ทำมาหากินและไม่วุ่นวาย สับสน ง. ทุกข้อเป็นความสำคัญของ กฎหมาย

7 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 12 ผู้ฝ่าฝืนความผิดปฏิบัติตาม รัฐาธิปัตย์ ความสัมพันธ์ระหว่างกัน เสียสิทธิ ข้อบังคับของรัฐ ควบคุมพฤติกรรมคน

8 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 13 คำสั่ง / คำ บัญชา ได้รับ โทษ สรุป กฎหมาย คือ …………….. …………………………………………………….. ………………………………………………..

9 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. ต้องเป็นคำสั่ง หรือข้อ บังคับ 2. ต้องมาจากรัฐาธิ ปัตย์ 3. ต้องใช้ได้ทั่วไป 14

10 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 4. ต้องใช้ได้ เสมอไป 5. ต้องมีสภาพ บังคับ 15

11 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 17 กฎหมาย มีความสำคัญ ต่อสังคม


ดาวน์โหลด ppt ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1 5 ข. กฎหรือข้อบังคับที่รัฐต้อง ปฏิบัติตาม ค. กฎเกณฑ์ควบคุมความ ประพฤติของบุคคล ง. กฎเกณฑ์ทางสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google