งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้าง การบริหารงานเทศบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้าง การบริหารงานเทศบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้าง การบริหารงานเทศบาล
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรี นายวันชัย ฉ่ำพึ่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายชูโชค เจริญผล รองนายกเทศมนตรี ดร.สันติภาพ เตชะวณิช ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ผศ.พิพัฒน์ วงษ์เกษม รองนายกเทศมนตรี โครงสร้าง การบริหารงานเทศบาล นายอนันตชัย ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาเทศบาล พันโทขรรค์ชัย ภู่ทอง รองนายกเทศมนตรี ส.ต.ต.สินชัย ขวัญเขียว ปลัดเทศบาล นายสันติ วงษ์พยอม รองปลัดเทศบาล นางสุวิมล จูฑะสุวรรณ์ ผอ.โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา นายสุทธิวาจน์ เหลืองประเสริฐ ผอ.กองการศึกษา นายประสาน ฮวดเพ็ง รก. ผอ.กองช่าง ผอ.กองประปา นางสาววันเพ็ญ เปรมมาก หัวหน้าสำนักปลัด นายสันติ วงษ์พยอม รก.ผอ.กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม นายวุฒิบัณฑิต เขียวศิริ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางจรรยงค์ ธราสิทธิ์ ผอ.กองคลัง นายสันติ วงษ์พยอม รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

2 Administration Work Chart Mr.Wanchai Champung
Mrs.Saijai Lerdwiriyaprapa The Mayor Mr.Wanchai Champung Secretary to the Mayor Mr.Suwat Tantiphat Advisor of the Mayor Mr.Chuchok Jaleanpol Deputy Mayor Administration Work Chart Mr.Suntipab Tachawanich Advisor of the Mayor Pro.Ass.Pipat Wongkasam Deputy Mayor Mr.Anantachai Chaiswat Municipal Advisory Lt.Col.Kanchai Phuthong Deputy Mayor Mr.Sinchai Khunkhieo Municipal Clerk Mr.Sunti Wongpayom Deputy Municipal Clerk Mr.Sunti Wongpayom Director of Division of Technical Services and Planning, Director of Division of Public Health and Environment Mrs.Suvimol Chutasuwan Director of Khaosamyod school Mr.Sutiwat Lungprasert Director of Education Mr.Prasan Huadpheng Director of Division of Public Works and Water Supply Mrs.Wunpen Premmak Chief of the office of Municipal Clerk Mrs.Chanyong Tarasit Director of Division of Finance Mr.Woottibandid Khavsiri Director of Division of Social Welfare


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้าง การบริหารงานเทศบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google