งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจต่อการบริหาร จัดการโครงการเรียนรู้จาก ประสบการณ์จริงด้วยวิธีการ เรียนรู้แบบศึกษาดูงาน บริหารธุรกิจสาขาการจัดการ / การตลาด ภาคเรียนที่ 2/2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจต่อการบริหาร จัดการโครงการเรียนรู้จาก ประสบการณ์จริงด้วยวิธีการ เรียนรู้แบบศึกษาดูงาน บริหารธุรกิจสาขาการจัดการ / การตลาด ภาคเรียนที่ 2/2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจต่อการบริหาร จัดการโครงการเรียนรู้จาก ประสบการณ์จริงด้วยวิธีการ เรียนรู้แบบศึกษาดูงาน บริหารธุรกิจสาขาการจัดการ / การตลาด ภาคเรียนที่ 2/2556

2 ความสำคัญ และความ เป็นมาของปัญหา ผู้วิจัยต้องการยืนยันประสิทธิภาพ การบริหารจัดการโครงการ และ การเรียนรู้นอกสถานที่โดยเฉพาะ อย่างยิ่งจากผู้เรียน จึงได้ ทำการศึกษาอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการ บริหารจัดการโดยการทัศนศึกษา ดูงานนักศึกษาบริหารธุรกิจสาขา การจัดการ สาขาการจัดการ และสาขาการตลาดด้วยการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการโครงการเรียนรู้จาก ประสบการณ์จริงด้วยวิธีการเรียน แบบศึกษาดูงาน 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการ โครงการเรียนรู้จากประสบการณ์ จริงด้วยวิธีการเรียนแบบศึกษาดู งาน 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการ บริหารจัดการโครงการเรียนรู้จาก ประสบการณ์จริงด้วยวิธีการเรียน แบบศึกษาดูงาน

4 ตัวแปร ต้น กรอบแนวคิดในการวิจัย โครงการ ศึกษาดูงาน ความพึงพอใจต่อ การบริหารจัดการ โครงการ ตัวแปร ตา ม

5 กลุ่มตัวอย่าง การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ตารางการกำหนดขนาดของ กลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน ( ที่มา :Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan) ลำดับ 1. 2. 3. สาขา นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิ สติกส์ นักศึกษาสาขาการตลาด รวมประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชาก ร 5 31 33 69 ร้อยละ 7.25 44.93 47.83 100.00 กลุ่ม ตัวอย่าง 4 27 28 59

6 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ตอนที่ 1 แบบประเมินประสิทธิภาพของ การบริหารจัดการโครงการ ตอนที่ 2 แบบสอบถามปลายเปิดสอบถาม เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา

7 การสร้างเครื่องมือ 1. ศึกษาเอกสาร 2. นำแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลมา สร้างแบบสอบถาม 3. นำแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่อ ที่ปรึกษา และฝ่ายประกันคุณภาพ 4. ปรับแก้ไขแบบสอบภามตาม คำแนะนำ 5. นำเครื่องมือฉบับที่แก้ไขแล้วให้ผู้ เชี่ยวชายตรวจสอบความ เที่ยงตรงของเนื้อหา และภาษาที่ ใช้

8 การสร้างเครื่องมือ 6. นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข ให้มีความเหมาะสม 7. ปรับแก้ไขแบบสอบภามตาม คำแนะนำ 8. นำไปจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถาม ฉบับสมบูรณ์เพื่อเก็บข้อมูลต่อไป

9 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 1. การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการ ใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนการ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) เช่นเดียวกัน 2. การศึกษาข้อเสนอแนะประสิทธิภาพการ บริหารจัดการโครงการใช้วิธีการวิเคราะห์ เนื้อหา เนื่องจากเป็นข้อมูลปลายเปิดที่ใช้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้เขียนบรรยาย และ นำมานับความถี่ (f) พร้อมกันกับการ นำเสนอโดยการเรียงลำดับจากความถี่มาก ไปหาน้อย

10 กิจกรรม

11

12 ประสิทธิภาพการบริหารโครงการเรียนรู้จาก ประสบการณ์จริงโดยรวม ลำดับประเด็นค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 1 การประชาสัมพันธ์โครงการก่อนเริ่มโครงการ 4.730.42 ดีมาก 2 ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่ดูงาน 4.730.46 ดีมาก 3 ความพร้อมของสื่อการนำเสนอของวิทยากร 4.600.52 ดีมาก 4 ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร 4.470.51 ดี 5 เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การอบรม 4.390.52 ดี 6 ความพร้อมของยานพาหนะรับ - ส่งนักศึกษา 4.100.69 ดี 7 ความเหมาะสมของระยะเวลาดูงาน 4.520.54 ดีมาก 8 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 4.440.50 ดี 9 เอกสารประกอบการบรรยาย 4.150.51 ดี 10 ความต้องการให้มีการจัดโครงการนี้อีก 4.650.35 ดีมาก ความพึงพอใจโดยรวม 4.480.58 ดี

13 ประสิทธิภาพการบริหารโครงการเรียนรู้จาก ประสบการณ์จริงโดยรวม

14 เปรียบเทียบประสิทธิภาจำแนก ตามสาขา / ภาคเรียน ลำดั บสาขา / ภาคเรียนค่าเฉลี่ย S.D. ความหม าย 1 การจัดการทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 4.540.58 ดีมาก 2 การจัดการทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 4.460.54 ดี 3 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคเรียนที่ 1 4.390.63 ดี 4 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคเรียนที่ 2 4.440.61 ดี 5 การตลาด ภาคเรียนที่ 1 4.510.55 ดีมาก 6 การตลาด ภาคเรียนที่ 2 4.530.54 ดีมาก

15 เปรียบเทียบประสิทธิภาจำแนก ตามสาขา / ภาคเรียน

16 1. ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางควร เลือกที่มีขนาดเพียงพอ และนั่งสบาย กับทุกคน 2. อาหารระหว่างเดินทางควรติดต่อกับ สถานที่ที่เหมาะสมกว่านี้ 3. เอกสารประกอบการศึกษาดูงานควร มีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่ศึกษา ดูงาน 4. ควรแจกโครงการให้กับผู้ปกครอง ทราบล่วงหน้านาน ๆ เพื่อขอ สนับสนุนงายขึ้น ข้อเสนอแนะต่อการบริหาร จัดการโครงการ

17 ขอจบการนำเสนอเพียง เท่านี้ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจต่อการบริหาร จัดการโครงการเรียนรู้จาก ประสบการณ์จริงด้วยวิธีการ เรียนรู้แบบศึกษาดูงาน บริหารธุรกิจสาขาการจัดการ / การตลาด ภาคเรียนที่ 2/2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google