งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ดร. สิทธิชัย มูลเขียน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ดร. สิทธิชัย มูลเขียน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ดร. สิทธิชัย มูลเขียน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

2 บทบาทของรองผู้อำนวยการ โรงเรียน ประเด็นที่นำเสนอ กระบวนการบริหารโรงเรียน ที่ประสบผลสำเร็จ

3 ร อ ง บทบาทของรองผู้อำนวยการโรงเรียน : รอง : ผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงสร้าง รอง : ผู้นำทางการศึกษา

4 รอง : ผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงสร้าง พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ. ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง กฎ ก. ค. ศ. ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ

5 รอง : ผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงสร้าง ร อ ง : รักษา ราชการแทน : อำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย / ปฏิบัติราชการแทน : งาน / ภารกิจตามหน้าที่

6 รอง : ผู้นำทางการศึกษา ร อ ง : เรียบร้อย รวดเร็ว สำเร็จ รับประกันความสำเร็จ ประสิทธิภาพ : อำนาจ บารมี อำนาจจากความสำเร็จ อำนาจเชี่ยวชาญ อำนาจจากภาวะ ผู้นำ : งานเกิดประสิทธิผล / สัมฤทธิ์ผล ประสิทธิผล

7 กระบวนการบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ ความสำเร็จ

8 กระบวนการบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ 1. ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน : P แผนยุทธศาสตร์ / แผนกลยุทธ์ / แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ

9 กระบวนการบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ ระบบการดำเนินงานตามแผน ระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบการบริหารงานวิชาการ ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบการบริหารงานงบประมาณ ระบบบริหารงานทั่วไป ฯลฯ ระบบการดำเนินงานตามแผน ระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบการบริหารงานวิชาการ ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบการบริหารงานงบประมาณ ระบบบริหารงานทั่วไป ฯลฯ 2. การวางระบบการทำงาน : การดำเนินงานที่มีระบบ : D ทฤษฎีระบบ Input + Process + Output Feedback ทฤษฎีระบบ Input + Process + Output Feedback +

10 กระบวนการบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ 3. การติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ ประเมิน : C เป้าหมายความสำเร็จ KPIs : ระบบการติดตามตรวจสอบ S M A R T S S = Specific ชัดเจน M M = Measurable วัดได้ A A = Attainable บรรลุผลได้ R R = Realities พื้นฐานความเป็นจริง T T = Timely / Time Line กำหนดเวลา

11 กระบวนการบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ 4. การปรับปรุง การพัฒนา : A การวิจัย พัฒนา การต่อยอด การสรุปผล รายงานผล เผยแพร่

12 รูปแบบการบริหารงานรองผู้อำนวยการโรงเรียนมืออาชีพ บทบาทหน้าที่ของ รอง ผอ. ตามโครงสร้าง กระบวนการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการบริหารงาน คุณภาพการศึกษา - คุณภาพผู้เรียน - คุณภาพการจัดการเรียนการสอน - คุณภาพการบริหาร

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โดย ดร. สิทธิชัย มูลเขียน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google