งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ID Plan Individual Development Plan สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ID Plan Individual Development Plan สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ID Plan Individual Development Plan สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ และจัดประชุม คณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายการสมรรถนะหลัก (Core Competency) และ สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๑ ID Plan

3 จัดทำแบบประเมินสมรรถนะและโปรแกรม ประมวลผลแบบประเมินสาธารณะ ในสาย งาน ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๑ ID Plan

4 แจ้งโรงเรียนให้ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู พนักงาน ราชการ ครูอัตราจ้าง และบุคลากรใน สำนักงาน ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ตามแบบที่กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๑ ID Plan

5 โรงเรียนจัดส่งแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลและ รายโรง ไปที่เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรวบรวม เป็นข้อมูลในภาพรวมประกอบการติดตามกลยุทธ์ สพฐ. สำหรับแบบประเมินสมรรถนะและผลการ ประเมินสมรรถนะ ให้จัดเก็บไว้ที่โรงเรียน บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุก ตำแหน่งทุกสายงาน จัดส่งแผนพัฒนาตนเอง รายบุคคล ไปที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อ ประกอบข้อมูล ในการขอรับการพัฒนาตนเอง ต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๑ ID Plan

6

7 1. โปรแกรมประมวลผลแบบประเมิน สมรรถนะ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 2. แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 3. แผนพัฒนาตนเองราย โรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๑ ID Plan

8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๑

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


ดาวน์โหลด ppt ID Plan Individual Development Plan สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google