งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญของ ความหลากหลายทางชีวภาพ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญของ ความหลากหลายทางชีวภาพ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำคัญของ ความหลากหลายทางชีวภาพ 1
ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ ( & Facebook: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกวันนี้

2 ใจความสำคัญ ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ
ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ สถานการณ์ปัจจุบัน การอนุรักษ์

3 ความรู้ทั่วไป ความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไร
ความหลากหลายทางชีวภาพสำคัญอย่างไร

4

5

6 ความหลากหลายทางชีวภาพ (สุกาญจน์ 2550)
ความหลากหลายทางชีวภาพ (สุกาญจน์ 2550) “การที่ระบบนิเวศของโลก (ชีวมณฑล) ทั้งที่เป็นระบบนิเวศแบบพื้นดินและระบบนิเวศแบบพื้นน้ำ ประกอบด้วยกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ได้แก่ ...

7 ระบบนิเวศพื้นดิน

8 ระบบนิเวศน้ำ

9 ความหลากหลายทางชีวภาพ (สุกาญจน์ 2550)
ความหลากหลายทางชีวภาพ (สุกาญจน์ 2550) “การที่ระบบนิเวศของโลก (ชีวมณฑล) ทั้งที่เป็นระบบนิเวศแบบพื้นดินและระบบนิเวศแบบพื้นน้ำ ประกอบด้วยกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ได้แก่ พืช สัตว์ จุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีทั้งหมดกี่ชนิด ? สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ทำหน้าที่อะไร ?

10 ความหลากหลายทางชีวภาพ: จำนวนสิ่งมีชีวิตบนโลก
ความหลากหลายทางชีวภาพ: จำนวนสิ่งมีชีวิตบนโลก พืช สัตว์ จุลินทรีย์ โลกมีพืช สัตว์ จุลินทรีย์ทั้งหมดกี่ชนิด

11

12 ความหลากหลายทางชีวภาพ: จำนวนสิ่งมีชีวิตบนโลก
ความหลากหลายทางชีวภาพ: จำนวนสิ่งมีชีวิตบนโลก งานส่ง 1 “โลกมีพืช สัตว์ จุลินทรีย์ทั้งหมดกี่ชนิด” ค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เนท เขียนบนกระดาษส่ง 1 แผ่น พร้อมระบุแหล่งที่มา และ วันที่ค้นข้อมูล ส่งวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. 52 ในห้องบรรยาย

13 สิ่งมีชีวิตทั้งหมด ? (อะไรหายไปจากภาพ)
สิ่งมีชีวิตทั้งหมด ? (อะไรหายไปจากภาพ)

14 ตัวอย่างแหล่งข้อมูล (10 มิ.ย. 52) (15 มิ.ย. 52)

15 ความหลากหลายทางชีวภาพ (สุกาญจน์ 2550)
ความหลากหลายทางชีวภาพ (สุกาญจน์ 2550) “การที่ระบบนิเวศของโลก (ชีวมณฑล) ทั้งที่เป็นระบบนิเวศแบบพื้นดินและระบบนิเวศแบบพื้นน้ำ ประกอบด้วยกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ได้แก่ พืช สัตว์ จุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีทั้งหมดกี่ชนิด ? สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ทำหน้าที่อะไร ?

16 หน้าที่ของสิ่งมีชีวิต
พืชมีหน้าที่... สัตว์มีหน้าที่... จุลินทรีย์มีหน้าที่...

17 ความหลากหลายทางชีวภาพ
พืช ทำหน้าที่ เป็นอาหารคนและสัตว์ และ ทำหน้าที่... สัตว์ ทำหน้าที่ กินพืช และ ทำหน้าที่ ... จุลินทรีย์ ทำหน้าที่ ...

18 ความหลากหลายทางชีวภาพ (สุกาญจน์ 2550)
ความหลากหลายทางชีวภาพ (สุกาญจน์ 2550) กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต (Producer) คือ พืช และ จุลินทรีย์บางชนิด กลุ่มผู้บริโภค (Consumer) คือ สัตว์ กลุ่มผู้ย่อยสลาย (Decomposer) (สลายสารอินทรีย์เป็นสารอนินทรีย์ หรือ ธาตุอาหาร)คือ จุลินทรีย์ (โดยเฉพาะ เห็ด รา และ แบคทีเรีย)

19 หน้าที่ของสิ่งมีชีวิต
ผู้ผลิตมีหน้าที่...เปลี่ยนสารอนินทรีย์ เป็น สารอินทรีย์ ผู้บริโภคมีหน้าที่...ส่งต่อสารอินทรีย์ไปตามห่วงโซ่อาหาร และ สายใยอาหาร ผู้ย่อยสลายทำหน้าที่...หมุนเวียนสารอนทรีย์เป็นอนินทรีย์ให้ผู้ผลิต

20 ผู้ผลิต

21 ผู้บริโภค

22 ผู้ย่อยสลาย

23 สิ่งมีชีวิตเหล่านี้สัมพันธ์กันอย่างไร ?

24 ห่วงโซ่อาหาร (Food Chain)

25 ห่วงโซ่อาหาร (Food Chain)

26 สายใยอาหาร (Food Web)

27

28 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
ห่วงโซ่อาหาร (Food chain) การกินต่อกันเป็นทอดๆ สายใยอาหาร (Food web) การเชื่อมต่อของห่วงโซ่อาหาร

29 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
พืชให้อะไรแก่สัตว์ สัตว์ให้อะไรแก่พืช จุลินทรีย์ให้อะไรแก่พืช และ สัตว์

30

31 http://www. globalchange. umich

32

33 การหมุนเวียน ธาตุอาหาร

34 การย่อยสลายในระบบนิเวศ

35 ประเด็นสำคัญ ระบบนิเวศของโลกสามารถมีผู้ผลิต ผู้บริโภค และ ผู้ย่อยสลายเพียงอย่างละ 1 ชนิดได้หรือไม่

36 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

37 ความหลากหลายทางชีวภาพ (สุกาญจน์ 2550)
ความหลากหลายทางชีวภาพ (สุกาญจน์ 2550) “การที่ระบบนิเวศของโลก (ชีวมณฑล) ทั้งที่เป็นระบบนิเวศแบบพื้นดินและระบบนิเวศแบบพื้นน้ำ ประกอบด้วยกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่มี ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetics) และ อาศัยอยู่ในระบบนิเวศ (Ecosystem) ของโลก เพื่อทำหน้าที่ตามบทบาทและหน้าที่ ทำให้ระบบนิเวศอยู่ในสถานภาพที่สมดุลตามตามธรรมชาติ”

38 สิ่งมีชีวิตบนโลก แบ่งตามประเภท แบ่งตามหน้าที่ พืช ผู้ผลิต สัตว์
ผู้บริโภค จุลินทรีย์ ผู้ย่อยสลาย

39 สิ่งมีชีวิตบนโลก ประเภท หน้าที่ จำนวน พืช ผู้ผลิต ? สัตว์ ผู้บริโภค
จุลินทรีย์ ผู้ย่อยสลาย

40 ความหลากหลายทางชีวภาพ (สุกาญจน์ 2550)
ความหลากหลายทางชีวภาพ (สุกาญจน์ 2550) ความหลากหลายทางชีวภาพแบ่งเป็น : พันธุกรรม ชนิดพันธุ์ ระบบนิเวศ

41 ความหลากหลายทางชีวภาพ (สุกาญจน์ 2550)
ความหลากหลายทางชีวภาพ (สุกาญจน์ 2550) ความหลากหลายของชนิด (Species diversity)

42 ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic Diversity)

43 ความหลากหลายของระบบนิเวศ (Ecosystem Diversity)

44

45 ประเด็นสำคัญ เพราะเหตุใดโลกจึงมีสิ่งมีชีวิตมากมาย
Does BIODIVERSITY matter ?

46

47 แหล่งข้อมูล (8 มิ.ย. 52) http://www.samakkhi.ac.th/manote/les2_m8.htm

48 แหล่งข้อมูล (10 มิ.ย. 52) (15 มิ.ย. 52) (15 มิ.ย. 52)


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญของ ความหลากหลายทางชีวภาพ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google