งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มแผนงานงบประมาณอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มแผนงานงบประมาณอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มแผนงานงบประมาณอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2 รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มแผนงานงบประมาณอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3 รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มแผนงานงบประมาณอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

4 รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มแผนงานงบประมาณอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5 หมายเหตุ : การจำแนกแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ
หมายเหตุ : การจำแนกแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ เป็นการจำแนกตามแนวทางการปฏิรูปการจัดทำงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งได้กำหนดให้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ดังนี้ 1. Function (ภารกิจพื้นฐาน) 2. Agenda (ภารกิจยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน แนวทางปฏิรูปภาครัฐ งบประมาณบูรณาการ) 3. Area (ภารกิจพื้นที่ ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด) 4. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หรืองบภัยพิบัติ หรือเร่งด่วน 5. รายจ่ายชดใช้เงินกู้และดอกเบี้ย สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำแนกได้เป็น 2 จาก 5 กลุ่ม ตามแนวทาง ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว คือ 1. งบประมาณตาม Function (ภารกิจพื้นฐาน) ประกอบด้วย แผนงานตามภารกิจพื้นฐาน ดังนี้ 1.1 แผนงานพื้นฐาน 4 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ) แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 1.2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2. งบประมาณ Agenda (ภารกิจยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน แนวทางปฏิรูปภาครัฐ งบประมาณบูรณาการ) ประกอบด้วย แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 2.1 แผนงานบูรณาการ 14 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 2) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 5) แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 6) แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 7) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 8) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 9) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 10) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 11) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 12) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 13) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 14) แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก


ดาวน์โหลด ppt รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มแผนงานงบประมาณอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google