งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายสิ่งแวดล้อม ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภาย ในสถานประกอบกิจการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 1

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

3 สรุปสาระสำคัญ แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ - แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน (แบบ รสส. ๑) - แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง (แบบ รสส. ๒) - แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ สภาวะการทำงานเกี่ยวกับเสียง (แบบ รสส.๓)

4 บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด 6/8 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม
ติดต่อเรา บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด 6/8 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม Tel , Fax :


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google