งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 จุดเน้นและแนวทางการสร้าง ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพ ติดในสถานศึกษา ปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 จุดเน้นและแนวทางการสร้าง ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพ ติดในสถานศึกษา ปี 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 จุดเน้นและแนวทางการสร้าง ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพ ติดในสถานศึกษา ปี 2557

2 1. ผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ ปี 2556

3 3 เป้าหมาย ป้องกันและเฝ้าระวัง สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เยาวชนวัยเสี่ยง ( อายุ 13-25 ปี ) - รร. ขยายโอกาส - รร. มัธยมศึกษา - รร. อาชีวศึกษา - สถาบันอุดมศึกษา เยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ( อายุ 10-12 ปี ) นร. ป.5 - ป.6

4 4 แนวทางดำเนินงาน ป้องกันและเฝ้าระวัง ยาเสพติด 1. วิทยากรป้องกันฯ เข้าสอน อย่างต่อเนื่อง - พัฒนาวิทยากรป้องกันฯ เช่น ครู D.A.R.E. ผู้นำศาสนา ครูทหาร ครูผู้สอนฯลฯ - ส่งเสริมวิทยากรฯ เข้าสอน ในโรงเรียน - ครู D.A.R.E. สอน นร. ป.6 - ผู้นำศาสนา ครูทหาร ครูผู้สอนฯลฯ สอน นร. ป.5 - ป.6 2. จัดกิจกรรมสร้างเสริม ทักษะชีวิต อาทิกิจกรรมกลุ่ม เพื่อน / จิตอาสา / ให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด / กีฬา และนันทนาการ ฯลฯ สร้างภูมิคุ้มกันใน นร. ป.5 - ป.6 - จัดตำรวจปฏิบัติหน้าที่ ประจำโรงเรียน - ตั้งศูนย์เครือข่าย พสน. ระดับจังหวัด - ตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นร. เสี่ยง เช่น - ค่ายปรับเปลี่ยน พฤติกรรม - จิตสังคมบำบัดใน โรงเรียนฯลฯ - ส่งต่อผู้เสพเข้ารับการ บำบัดรักษาที่อื่น - ตั้งสภานักเรียน / องค์กร วิชาชีพ / องค์การนศ. - ตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยา เสพติด - สำรวจพื้นที่เสี่ยง - ตรวจเยี่ยมพื้นที่เสี่ยง - ทำกิจกรรมป้องกันฯร่วมกับ ผู้ประกอบการฯ

5 5 พระสอนศีลธรรมครู D.A.R.E. ครูตำรวจ ฯลฯ ครูผู้สอนในโรงเรียน

6 การสร้างภูมิคุ้มกันฯ ปี 2556 การเสริมทักษะ ชีวิต ที่ หลากหลาย ทั้ง จากกิจกรรม และวิทยากร เข้าสอน

7 การส่งเสริมกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังฯ การส่งเสริมกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแล ช่วยเหลือ ให้โอกาส ส่งเสริมกิจกรรม สร้างสรรค์ จิตอาสา ฯลฯ

8 การพัฒนาศักยภาพ เยาวชน

9 ปัญหา / อุปสรรค 1. จำนวนวิทยากรป้องกันฯ เพื่อสร้างภูมิฯ ให้กับ เด็กก่อนวัยเสี่ยง ไม่เพียงพอ 2. งปม. ที่จัดสรรให้กับสถานศึกษาจัดกิจกรรม ป้องกันฯ - ไม่ครบสถานศึกษาเป้าหมาย ร้อยละ ๓๐ จากเป้าหมาย ( จำนวน ๑๔ แห่ง )

10 1. ขยายการสร้างภูมิฯ ให้ครอบคลุมนักเรียนก่อน วัยเสี่ยง 2. เร่งผลิตวิทยากรป้องกันฯ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันฯ ในนักเรียน 3. จัดสรร งปม. ให้กับสถานศึกษาเป้าหมายทุก แห่ง โดยจัดสรรงบผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้อเสนอแนะ

11 2. แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา ปี 2557

12 แผน 3 การสร้างภูมิและป้องกัน ยาเสพติด 1. สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน ป.4- ป.6 2. พัฒนาความเข้มแข็ง รร. ขยายโอกาส / มัธยมฯ / อาชีวฯ / อุดมฯ ทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชน 3. ควบคุม / ลดปัจจัยเสี่ยงรอบ รร. ขยายโอกาส / มัธยมฯ / อาชีวฯ / อุดมฯ ทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชน 4. ป้องกันเยาวชนนอกสถานศึกษาใน ม./ ชช. ระดับ 2-4 5. สถานประกอบการมีระบบป้องกันตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ เป้าหม าย

13 ป้องกันผู้เสพรายใหม่ วัยก่อนเสี่ยง : ทักษะชีวิต / คุณธรรม จริยธรรม วัยเสี่ยง : มีระบบเฝ้าระวังใน รร./ เปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงเป็นพลัง / เกิดเครือข่าย เยาวชน ครอบครัว : ครอบครัวเข้มแข็ง สถานประกอบการ : มีระบบเฝ้าระวังใน โรงงาน พื้นที่เสี่ยง : ภาคประชาสังคมมีส่วน ร่วม / ลดพื้นที่เสี่ยง รณรงค์ / วิชาการ : สร้างกระแส / พัฒนา องค์ความรู้ และเผยแพร่วิชาการ

14 เป้าหมาย ป้องกันและเฝ้าระวัง สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เยาวชนวัยเสี่ยง ( อายุ 13-25 ปี ) - รร. ขยายโอกาส 7,998 แห่ง - รร. มัธยมศึกษา 2,893 แห่ง - รร. อาชีวศึกษา 695 แห่ง - สถาบันอุดมศึกษา 174 แห่ง เยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ( อายุ 10-12 ปี ) นร. ป.4 - ป.6

15 แนวทางดำเนินงาน ส่งเสริมกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังฯ สร้างภูมิคุ้มกันนักเรียน ป.4- ป.6 1) เน้นบทบาทครูผู้สอนใน โรงเรียน ( วิชาสุขศึกษา พล ศึกษา ) 2) ส่งเสริมสนับสนุนวิทยากร ป้องกันอื่นๆ อาทิ ครูตำรวจ D.A.R.E. ครูพระสอน ศีลธรรม ครูทหาร ฯลฯ 3) จัดให้มีกิจกรรมเสริม ทักษะชีวิตที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาที่ ตนนับถือ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรม เชิงบวก เป็นต้น 4) เน้นเสริมบทบาท “ คุณครู ประจำชั้น ” ในการดูแล ช่วยเหลือ เฝ้าระวัง นร. อย่าง ใกล้ชิด 1) สำรวจ ค้นหา คัดกรองนักเรียน กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่มีพฤติการณ์ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2) ดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในรูปแบบที่เหมาะสม โดยการทำจิตสังคมบำบัดใน สถานศึกษา / ค่ายปรับเปลี่ยน พฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง / เสพ ( ค่ายฉพาะนักเรียน )/ ค่าย บำบัดรักษา 3) ส่งเสริมกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ได้แก่ โครงการห้องเรียนอุ่นใจ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ตำรวจประสานงานประจำโรงเรียน กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมจิต อาสา เป็นต้น 4) พัฒนาระบบมาตรฐานกลางเพื่อ ใช้ตรวจสอบรับรองโรงเรียนป้องกัน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 5) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ศักยภาพเครือข่ายเยาวชน


ดาวน์โหลด ppt 1 จุดเน้นและแนวทางการสร้าง ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพ ติดในสถานศึกษา ปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google