งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ได้รับการตรวจคัด กรองความเสี่ยง  เกณฑ์ ที่สปสช. กำหนด ประชากร 15 ปีขึ้นไป กลุ่ม Non UC ร้อยละ 50 กลุ่ม UC ร้อยละ 50  เกณฑ์ที่ดำเนินการ กลุ่มข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ได้รับการตรวจคัด กรองความเสี่ยง  เกณฑ์ ที่สปสช. กำหนด ประชากร 15 ปีขึ้นไป กลุ่ม Non UC ร้อยละ 50 กลุ่ม UC ร้อยละ 50  เกณฑ์ที่ดำเนินการ กลุ่มข้าราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ได้รับการตรวจคัด กรองความเสี่ยง  เกณฑ์ ที่สปสช. กำหนด ประชากร 15 ปีขึ้นไป กลุ่ม Non UC ร้อยละ 50 กลุ่ม UC ร้อยละ 50  เกณฑ์ที่ดำเนินการ กลุ่มข้าราชการ / ประกันสังคม (Non UC) ร้อยละ 100 ประชาชนทั่วไป (UC) ร้อยละ 80 ประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป เอกสาร 6

2 1. ประชากรสิทธิ์ข้าราชการ 29,294 คน เป็นเงิน 622,795.91 บาท 2. ประชากรสิทธิ์ประกันสังคม 17,518 คน เป็นเงิน 667,256.41 บาท รวมได้รับจัดสรร 1,290,052.32 บาท ได้รับจัดสรรมาแล้ว 30% เป็นเงิน 387,015.70 บาท งบประมาณ

3 วิธีดำเนินการ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจคัดกรองความเสี่ยง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน (4 ก. พ.51,) (4 ก. พ.51,) 3. สำรวจกลุ่มเป้าหมาย / ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำโครงการ ( สสจ.)/ แผนปฏิบัติการ ( สสอ./ รพ.) 5. จัดทำแบบคัดกรองความเสี่ยง ( สสจ. ดำเนินการ ) 5. ประชุมชี้แจงจนท. ระดับปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล 4. สถานบริการสาธารณสุข ( สอ./ รพ.) ดำเนินการคัดกรอง ความเสี่ยงและบันทึกข้อมูล 5. ดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง

4 ระยะเวลาดำเนินการ - กลุ่มสิทธิ์ข้าราชการ และ ประกันสังคม ก. พ.- มี. ค.51 - กลุ่มนร./ นศ. พ. ค.- มิ. ย.51 - กลุ่มประชาชนทั่วไป มี. ค.- มิ. ย.51 การบริหารจัดการ - งบประมาณในการดำเนินการคัดกรอง ความเสี่ยง 10 บาท / ราย ทั้ง UC และ NonUC - การจัดทำแบบคัดกรองความเสี่ยง สสจ. เป็นผู้ดำเนินการ ชุดละ 0.65 บาท


ดาวน์โหลด ppt ได้รับการตรวจคัด กรองความเสี่ยง  เกณฑ์ ที่สปสช. กำหนด ประชากร 15 ปีขึ้นไป กลุ่ม Non UC ร้อยละ 50 กลุ่ม UC ร้อยละ 50  เกณฑ์ที่ดำเนินการ กลุ่มข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google