งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO โรงเรียนมาตรฐานสากล ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO โรงเรียนมาตรฐานสากล ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO โรงเรียนมาตรฐานสากล ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 LOGO วิสัยทัศน์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน เป็นองค์กรหลัก ขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้ เข้าสู่มาตรฐานสากลและสูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ย ของโลกภายใน ปี ๒๕๖๓ 24/09/59

3 LOGO 3. คุณลักษณะผู้เรียน 2. การบริหารด้วยระบบคุณภาพ 1. การจัดการเรียนการสอน 24/09/59

4 LOGO เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 24/09/59

5 LOGO 2. การบริหารด้วยระบบคุณภาพ (TQA : Thailand Quality Award) 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3 การมุ่งเน้น การมีส่วนร่วม 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 6 การจัดการกระบวนการ TQA 1 การนำองค์กร 7 ผลลัพธ์ 24/09/59

6 LOGO 1. ตั้งคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) 2. สืบค้นความรู้ (Searching for Information) 3.การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) 4. สื่อสารและนำเสนอ (Effective Communication) 5. บริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) บันได 5 ขั้นพัฒนาผู้เรียน 24/09/59

7 LOGO ขอบข่ายเนื้อหาสาระ IS 1 การวิจัยและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge formation) IS 2 การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) IS 3 การนำเสนอองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Global Education and Social Service Activity) 24/09/59

8 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO โรงเรียนมาตรฐานสากล ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google