งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการศึกษาดูงาน สาย 1 สรุปการศึกษาดูงาน สาย 1 จุดด้อย ประโยชน์ต่อชุมชน การบริหารจัดการ จุดเด่น แนวคิด กระบวนการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการศึกษาดูงาน สาย 1 สรุปการศึกษาดูงาน สาย 1 จุดด้อย ประโยชน์ต่อชุมชน การบริหารจัดการ จุดเด่น แนวคิด กระบวนการจัดการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการศึกษาดูงาน สาย 1 สรุปการศึกษาดูงาน สาย 1 จุดด้อย ประโยชน์ต่อชุมชน การบริหารจัดการ จุดเด่น แนวคิด กระบวนการจัดการเรียนรู้

2 แนวคิด การมีส่วนร่วม มีหลักการประสานงาน อ. บ. ต. / ภาคีเครือข่าย มีการจัดระบบเอกสารวิชาการ หลักคุณธรรม

3 จุดเด่น ชุมชนมีความเข้มแข็ง บุคลากรมีการทำงานเป็นทีมเข้าถึง ชุมชน ภาคเครือข่ายมีส่วนร่วม มีความ เข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี มีผู้บริหารที่ดี

4 ประโยชน์ต่อ ชุมชน > ชุมชนมีอาชีพ > ชุมชนมีอาชีพ > ชุมชนมีงานทำ > ชุมชนมีงานทำ > ชุมชนมีรายได้ > ชุมชนมีรายได้ > ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น > ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น

5 การบริการ จัดการ ๑ ) ด้านกิจกรรม ๒ ) ด้านสื่อ / ICT ๓ ) ด้านงบประมาณ ๔ ) ด้านศูนย์การเรียนชุมชน

6 การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ > การศึกษาขั้นพื้นฐาน > การศึกษาขั้นพื้นฐาน > การจัดการศึกษาต่อเนื่อง > การจัดการศึกษาต่อเนื่อง > การศึกษาตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง > การศึกษาตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง > การจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. > การจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช.

7 ประโยชน์จาก การศึกษาดูงาน การประสานงานเครือข่าย เทคนิคการทำงานของ วิธีการทำงานกับชุมชน วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

8


ดาวน์โหลด ppt สรุปการศึกษาดูงาน สาย 1 สรุปการศึกษาดูงาน สาย 1 จุดด้อย ประโยชน์ต่อชุมชน การบริหารจัดการ จุดเด่น แนวคิด กระบวนการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google