งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ผลงานวิจัยเรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ นายศิวเทพ ชนะสงคราม

2 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

3 กรอบแนวความคิดในการวิจัย

4 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา จำนวน 213 คน

5 เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบทดสอบปรนัย (Objective Test) เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีข้อดีตรงที่วัดได้ตรงจุดมุ่งหมายเพราะผู้วิจัยเป็นผู้สอน เป็นผู้ออกข้อสอบเอง โดยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 2. แบบฝึกทักษะ เรียน วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เป็นแบบฝึกทักษะ จำนวน 6 ชุด 3.แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ โดยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 32คน เป็นผู้ทำการประเมินผล เกณฑ์ในการประเมิน 0-9 คะแนน หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คะแนน หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน

6 สรุปผลการวิจัย ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 32 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ 81.30/81.41 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และได้ค่าดัชนีประสิทธิผล สูงกว่าเกณฑ์ 0.50 ที่กำหนด แสดงว่าแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย สูงขึ้นทุกคน

7 สรุปผลการวิจัย คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน = คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน = คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่า คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน = 5.94 ตั้งแต่ +4 ไปจนถึง +10 คะแนน แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย สูงขึ้นทุกคน

8 การอภิปรายผลการศึกษา
แบบฝึกทักษะ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่เกิดจากการกระทำจริง ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน สามารถเรียนรู้จดจำสิ่งที่เรียนได้ดีนำไปใช้ในสถานการณ์เช่นเดียวกันได้ และ ช่วยให้ครูทราบผลการเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิด ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Operant Conditioning)ของสกินเนอร์(Skinner)

9 ข้อเสนอแนะและประโยชน์ของการศึกษา
1.การให้นักเรียนได้เรียน จากการใช้แบบฝึกทักษะอย่างสม่ำเสมอและอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่มีเหตุจำเป็นต้องรีบ เชื่อว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2.ควรมีการจัดกิจกรรมติดตามพฤติกรรมการเรียนในหน่วยการเรียนที่เหลือต่อไป เพื่อสังเกตว่าเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนอย่างถาวร จนจบรายวิชา

10 การนำผลการวิจัยไปใช้
1.พัฒนาในด้านความเชื่อมั่นของผู้เรียน 2.พัฒนาในด้านความคิดของผู้เรียน เกิดเจตคติ ที่ดีในการเรียน 3.แก้ปัญหาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.เสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียน 5.พัฒนาให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์หรือมุมมองกว้างขึ้น 6.เสริมสร้างทักษะทางสังคมตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนมีการ ปรับตัวในสังคมได้ดีขึ้น

11 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google