งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lab 05 : Microsoft Excel 2013 (Part1) พท 260 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารทางการท่องเที่ยว อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lab 05 : Microsoft Excel 2013 (Part1) พท 260 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารทางการท่องเที่ยว อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lab 05 : Microsoft Excel 2013 (Part1) พท 260 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารทางการท่องเที่ยว อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ apipong.ping@gmail.com

2 Outline  แนะนำ Excel 2013  เริ่มใช้งาน Excel 2013  มุมมองและพื้นฐานของ Excel  พื้นฐาน worksheet  การปรับแต่งเซลล์  การสร้างตาราง 2

3 แนะนำ Excel 2013  เป็นโปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet) นิยมใช้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขที่มีปริมาณ มาก เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์หรือ คำนวณผล โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์และ สถิติตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นซับซ้อน 3

4 เริ่มใช้งาน Excel 2013  คลิกที่ปุ่ม windows หรือปุ่ม windows บน คีย์บอร์ด  ค้นหาโปรแกรม Microsoft Excel โดยการกรอกคำว่า “Excel” ลงไป  เปิดโปรแกรม Microsoft Excel 2013 เลือก “Blank workbook” 4

5 ส่วนประกอบของ Excel 2013 5 แท็บ ปุ่ม คำสั่งที่ ใช้งาน บ่อย ริบ บอน แถบ สมการ ชื่อ เซลล์ แถว คอลัม น์ ชีท เปลี่ยน มุมมอง

6 ทดลองกรอกข้อมูล และคำนวณ อย่างง่าย (1) 6 1) คลิก 2) กรอก “=” 3) คลิก ที่ A2 5) คลิก ที่ B2 4) กรอก “-” ( เครื่องหมา ยลบ ) 6) กด enter

7 ทดลองกรอกข้อมูล และคำนวณ อย่างง่าย (2) 7 สมการที่ กรอก ผลลัพธ์ ที่ได้

8 มุมมองใน excel 2013 (1) 8 ปุ่มเลือก มุมมอง

9 มุมมองใน excel 2013 (2)  มุมมองปกติ (Normal View) - เป็นมุมมอง หลักสำหรับการกรอกข้อมูล  เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout View) – เป็นมุมมองที่เหมือนกับการพิมพ์ลงบน หน้ากระดาษจริงๆ เหมาะสำหรับการตรวจสอบ ก่อนพิมพ์  แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า (Page Break View) – เป็นมุมมองที่ใช้ตรวจสอบว่าข้อมูลใน เซลล์ตกขอบกระดาษหรือไม่ โดยเราสามารถ แดรกเมาส์กำหนดขอบเขตหน้ากระดาษได้ 9

10 คำสั่ง : ให้นักศึกษาทดลองป้อน – แก้ไข – ลบ ข้อมูล ภายใน Worksheet  ทดลองป้อนข้อมูล 1-10 ลงใน 1 คอลัมน์  ทดลองป้อนข้อมูลเดือนทั้ง 12 เดือน โดยเรียงลำดับตั้งแต่ มกราคม - ธันวาคม ลงในแถว 1 แถว  แก้ไขข้อมูลโดยการดับเบิลคลิกยังเซลล์ ที่ต้องการแก้ไข  ลบข้อมูลโดยกด delete ที่เซลล์ที่ ต้องการจะลบ 10

11 การป้อนข้อมูลที่มีการเรียงลำดับ อัตโนมัติ ด้วย Fill Handle 11 1) กรอก ข้อมูลที่ เรียงลำดั บอย่าง น้อย 2 เซลล์ 2) เลือก เซลล์ทั้ง 2 เซลล์ 3) แดรก เมาส์ลง มายัง เซลล์ที่ ต้องการ ผลลัพธ์

12 คำสั่ง : ให้นศ. ทดลองป้อนข้อมูล ด้วยวิธีเมื่อครู่ กับข้อมูลที่เป็นเดือน ในแนวแถว 1 แถว 12 ผลลัพธ์

13 คำสั่ง : ให้นศ. ทดลองป้อนข้อมูล ต้นทุน ราคาขาย และคำนวณกำไร เป็นจำนวน 10 แถว ดังตัวอย่าง ( ให้ใช้ fill handle เท่านั้น !!!) 13

14 พื้นฐานเวิร์คชีต (Worksheet) 14 ใน 1 เวิร์คบุค (1 ไฟล์ excel) สามารถมีได้ หลายเวิร์คชีต คล้ายกับหนังสือ 1 เล่มก็มีได้ หลายหน้าเช่นกัน เราสามารถจัดการกับเวิร์คชีตได้โดยการ คลิกขวา แล้วเลือกเมนูที่ต้องการ เช่น ลบ หรือเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น

15 การปรับแต่งเซลล์ : การผสานเซลล์ (1) 15 1) เลือก เซลล์ที่ ต้องการ ผสาน 2) เลือก รูปแบบ การ ผสาน เซลล์

16 คำสั่งในการ ผสาน คำอธิบายเซลล์ก่อน ใช้งาน ผลลัพธ์ Merge & Center ผสานเซลล์ พร้อมจุดข้อมูล ให้อยู่กึ่งกลาง Merge Across ผสานเซลล์ เฉพาะแนวนอน Merge Cells ผสานเซลล์โดย กำหนดให้ ข้อมูลอยู่ ตรงไหนก็ได้ Unmerge Cells ยกเลิกการ ผสานเซลล์ 16 การปรับแต่งเซลล์ : การผสานเซลล์ (2)

17 การปรับแต่งเซลล์ : เปลี่ยนรูปแบบ อัตโนมัติตามข้อมูลในเซลล์ (Conditional Formatting) 17 เมนู เลือก รูปแบบ ต่างๆ

18 การเปลี่ยนรูปแบบอัตโนมัติตาม ข้อมูลในเซลล์ (1)  ใช้เพื่อปรับแต่งเซลล์ให้แสดงผลความ แตกต่างของข้อมูลอย่างชัดเจน  Highlight Cells Rules – ปรับแต่งตาม เงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ เช่น ถ้าข้อมูลใดต่ำ กว่า 50 ให้เซลล์เปลี่ยนเป็นสีแดง  Top/Bottom Rules – ปรับแต่งเซลล์ ตามลำดับแรกหรือสุดท้าย เช่น ถ้าข้อมูลใด เกินค่าเฉลี่ย ให้เซลล์เปลี่ยนเป็นสีเขียว  Data Bars – ใช้ความยาวของบาร์เป็นตัว บอกค่าของข้อมูล เช่น ข้อมูลใดมีค่าน้อย บาร์ ก็จะสั้น หากข้อมูลใดมีค่ามาก บาร์ก็จะยาว 18

19 การเปลี่ยนรูปแบบอัตโนมัติตาม ข้อมูลในเซลล์ (2)  Color Scales – ใช้สเกลของสีเป็นตัวบอก ค่าข้อมูล เช่น สีแดงแสดงถึงข้อมูลที่น้อยกว่า สีเหลืองและเขียวตามลำดับ  Icon Sets – ใช้ไอคอนบอกว่าข้อมูลใดมาก - น้อย หรือปานกลาง โดยใช้ลูกศรหรือ สัญลักษณ์บอกความหมาย *** หากต้องการยกเลิกให้เลือก Clear Rules *** 19

20 การสร้างตารางอย่างรวดเร็วจาก Table Style  เป็นวิธีการสร้างตารางสำเร็จรูป มีข้อดีคือความ รวดเร็วและความสวยงาม 20

21 วิธีการสร้างตาราง 21 1) เลือก เซลล์ที่ ต้องการ จะสร้าง ตาราง 2) เลือก format as Table 3) เลือก รูปแบบ ตารางที่ ต้องการ

22 ผลลัพธ์จากการสร้างตาราง 22 เลือก รูปแบบ การ จัดเรียง ได้จากหัว ตาราง

23 การวาดเส้นตาราง 23 1) เลือก พื้นที่ที่ ต้องการ วาดเส้น 2) เลือก รูปแบบการ วาดเส้น ตาราง ผลลัพ ธ์


ดาวน์โหลด ppt Lab 05 : Microsoft Excel 2013 (Part1) พท 260 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารทางการท่องเที่ยว อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google