งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมระบบ National Single Window (NSW) เดิม นายธาดา สุวรรณวิมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมระบบ National Single Window (NSW) เดิม นายธาดา สุวรรณวิมล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมระบบ National Single Window (NSW) เดิม นายธาดา สุวรรณวิมล

2 เหตุผลความจำเป็น ๑

3

4

5

6

7

8

9

10

11 ๑๐๑๐

12 ๑ กรมป่าไม้ต้องพัฒนาระบบ NSW ให้สามารถ ออกใบอนุญาต ใบรับรอง หรือเอกสารอื่นที่ เกี่ยวข้องในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และใช้งาน ได้หลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ e- เอกสารใบเบิกทาง, e- ใบอนุญาตตั้ง โรงงาน, e- โรงค้า, e- เอกสารกำกับการนำ เคลื่อนที่ที่กฎหมายกำหนด, e- การออก ใบรับรองเพื่อการส่งออก รวมถึง e- เอกสาร การขึ้นทะเบียนสวนป่า, e- การแจ้งตัด, e- เอกสารการนำเคลื่อนที่ไม้สวนป่า ( สป. ๑๕ ) เป็นต้น

13 ภาพรวมระบบ NSW ( มี ๔ Modules) Mo1 ไม้ ปลูก Mo2 ไม้ นำเข้า Mo4 การ รับรอง Mo3 การ อุตสาหกรร ม

14 ไม้สวนป่า (Mo1) ผู้ประกอบการยื่น e- คำขอ ระบบออก e- สป. ๓ ผู้ประกอบการยื่น e- แจ้งตัด ระบบออก e- สป. ๑๕ 23

15 ไม้นำเข้า (Mo2) e- ข้อมูล ศุลกากร แจ้ง e- ตรวจ ร่วม ผู้ประกอบการยื่น e- แจ้งตัด ระบบออก e- ใบเบิกทาง 01

16 การอุตสาหกรรมไม้ (Mo3) ข้อมูล e- ใบอนุญาต โรงงาน โรงค้า ผู้ประกอบการลง ข้อมูล e- ไม้เข้าโรงงาน โรงค้า ผู้ประกอบการลง ข้อมูล e- ไม้ออกจาก โรงงาน โรงค้า ระบบออก e- หนังสือ กำกับฯ 5 4 3 1 13

17 การรับรองสินค้าไม้ (Mo4) ข้อมูลที่ใช้สืบ ย้อนกลับเพื่อให้ ทราบแหล่งที่มาของ ไม้ตลอด สายการผลิตถูกเก็บ เป็นในรูปแบบ e ใน ระบบ NSW ผู้ประกอบก ารยื่น e- คำขอ FCO ตรวจ สินค้าและ เอกสาร ทั้ง paper และ e ระบบออก e- หนังสือ รับรอง เข้าระบบ NSW 6 12345

18 สรุป ระบบ RFD NSW สามารถรองรับการปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ พ. ศ. ๒๕๕๗ ได้อย่างครบถ้วน กล่าวคือ การขอและการออกใบอนุญาต ใบรับรอง หรือ เอกสารอื่นใด เกี่ยวกับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิกส์ สามารถดำเนินการได้ ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการได้ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ( ตามข้อ ๑๕ ) กรมป่าไม้โดยสำนักรับรองการป่าไม้ได้จัดตั้ง งบประมาณเพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมเพิ่มเติม ( ตามข้อ ๑๒ ) งบประมาณ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๘. ๑ ล้าน ( ดำเนินการแล้วเสร็จและกำลังจะนำเสนอใน การอบรมครั้งนี้ )

19 ประโยชน์ที่ยิ่งกว่า ของ RFD NSW นอกจากสนับสนุน AEC ตาม ระเบียบสำนัก นายกว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ พ. ศ. ๒๕๕๗ แล้ว ระบบ RFD NSW ยังสามารถรองรับการทำ VPA ภายใต้โปรแกรม EU FLEGT เนื่องจาก – ระบบ RFD NSW พัฒนาตาม Chain of Custody Guidelines: Pan-ASEAN Timber Certification – เพื่อรองรับการทำ VPA ตามโปรแกรม EU FLEGT ด้วย

20 ประโยชน์ที่ยิ่งกว่า ของ RFD NSW ครอบคลุม 4 elements

21 ประโยชน์ที่ยิ่งกว่า ของ RFD NSW ครอบคลุม 4 elements เพื่อแจ้งให้ทางให้ EU ทราบความก้าวหน้าของการทำ VPA จึงควรแจ้งให้ EU ทราบ โดยด่วน เพื่อผลประโยชน์ ของประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการของประเทศไทยที่ส่ง สินค้าไม้ไปขายยังสหภาพยุโรป ( ในขณะที่ VPA ยังไม่ แล้วเสร็จ และต้องใช้เวลา ) ให้ความเชื่อมั่นต่อ ผู้ประกอบการที่นำเข้าฝ่ายยุโรปเชื่อมั่นได้ว่าสินค้าที่ ส่งออกผ่านทางระบบศุลกากรไทยนั้นเป็นสินค้าที่ผ่านการ ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ( โดย RFD NSW ซึ่งเป็นระบบเดียวกัน )

22 ปัญหาที่ท้าทาย RFD NSW P.41 P.42 P.43

23 ก้าวต่อไป RFD NSW พัฒนาระบบ RFD NSW ให้ครอบคลุม ทุก สินค้าไม้ ตาม “ โครงการพัฒนาระบบสาร สนทศอินทราเน็ตเพื่อสนับสนุน EU- FLEGT และ AEC ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ” ดำเนินการเสร็จแล้ว จะนำเสนอในช่วง ต่อไป

24 ขอบคุณ นายธาดา สุวรรณวิมล thada46@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมระบบ National Single Window (NSW) เดิม นายธาดา สุวรรณวิมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google