งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พัสดุ ประกาศคณะรักษาความรักษา ความสงบแห่งชาติ การซื้อและ การจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e – GP) และการบริหาร งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พัสดุ ประกาศคณะรักษาความรักษา ความสงบแห่งชาติ การซื้อและ การจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e – GP) และการบริหาร งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พัสดุ ประกาศคณะรักษาความรักษา ความสงบแห่งชาติ การซื้อและ การจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e – GP) และการบริหาร งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

2

3 องค์ประกอบการ บริหารงานพัสดุ คน เงิน พัสดุ กาบริหาร จัดการ

4 ความหมายของ “ พัสดุ ” ครุภั ณฑ์ วัสดุ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้ าง

5

6 ขั้นตอนการจัดซื้อ / จัดจ้าง ขอความเห็นชอบ ดำเนินการ ขออนุมัติ การทำสัญญา การตรวจรับ... วิธีจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 5 วิธี ผู้สั่งซื้อสั่งจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น - คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ - คณะกรรมการตรวจ การจ้าง - ผู้ควบคุมงาน

7 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงาน พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ ผู้อำนวยการ โครงการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สั่งซื้อสั่งจ้าง คณะกรรมการต่างๆ ผู้ควบคุมงาน

8 กรรมการซื้อ / จ้าง คณะ ก. ก. เปิดซองสอบราคา คณะ ก. ก. รับและเปิดซอง ประกวดราคา คณะ ก. ก. พิจารณาผลการ ประกวดราคา คณะ ก. ก. จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ คณะ ก. ก. จัดจ้างโดยวิธี พิเศษ คณะ ก. ก. ตรวจรับรับพัสดุ คณะ ก. ก. ตรวจการจ้าง + ผู้ ควบคุมงาน คณะ ก. ก. กำหนดราคากลาง

9 หลักการจัดหา ที่ดี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด กระบวนก ารจัดหา พัสดุที่ ต้อง จัดหา เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินก าร ผู้ประกอบ การ จริยธ รรม จรรยาบ รรณ

10

11

12

13

14

15 Key หลักของระบบ  ผู้ลงทะเบียนหน่วยงาน ภาครัฐ - เลขประจำตัว ประชาชน  ผู้ค้าภาครัฐ - เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีอากร  เลขที่โครงการ  เลขคุมสัญญา  เลขคุมตรวจรับ

16

17 เงื่อนไขที่ไม่ต้องทำในระบบ e - GP

18 วงเงินที่จัดหาที่ต่ำกว่า 5,000 บาท การจัดหาที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อ 39 วรรค 2 สำหรับรัฐวิสาหกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา การจ้างเหมากรณีบุคคลธรรมดา ที่มี สัญญาที่ต้องจ่ายเงินเป็นรายเดือน การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร ไม่มีภาชนะเก็บรักษาน้ำมัน เชื้อเพลิง

19 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ พ. ร. บ. ป. ป. ช. มาตรา 103/7 ราคากลาง 1. การประกาศราคากลางในระบบ e-GP บัญชีรับจ่าย 2. การกำหนดเงื่อนไข และคุณสมบัติ ของผู้ที่จะเป็นคู่สัญญา และกำหนดให้ คู่สัญญาต้องถือปฏิบัติในเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง 3. การตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ที่ จะเข้าเป็นคู่สัญญา 4. การจ่ายเงินให้กับคู่สัญญาภาครัฐ

20 การเชื่อมโยง งบประมาณ กับ พัสดุ การตั้ง งบประมาณ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มท. การจ่ายเงิน

21 การจัดตั้งงบประมาณ ของ อปท. 1. ค่าใช้สอย 2. ค่าวัสดุ 3. ค่าครุภัณฑ์ 4. ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง

22 การตั้งงบประมาณ หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของที่มีลักษณะ คงทนถาวร มีราคาต่อหน่วยต่อชุด เกิน กว่า 5,000 บาท

23 ดูอย่างไรว่าเป็น วัสดุ หรือ ครุภัณฑ์ บัญชีราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ บัญชีกระทรวง ICT ( คอมพิวเตอร์ ) บัญชีรูปแบบจำแนกงบประมรรายจ่าย ( มหาไทย ) ( วัสดุ / ครุภัณฑ์ )

24 กรณีไม่ปรากฏใน บัญชี เคยซื้อย้อนหลัง 2 ปี ราคาท้องถิ่น ราคาจาก www. เสื่อมสภาพจากการ ใช้งาน 1 ปี

25

26 ข้อ 26 การโอนงบประมาณหมวด รายจ่ายต่าง ๆ เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการโอนทุกรายการที่ไม่ผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงลักษณะปริมาณ คุณภาพ หรือ ไม่มีผลกระทบต่อการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่งก่อสร้าง

27 ข้อ 27 การโอนงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นการโอนที่ทำให้มีผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือ เป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

28 ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงรายการที่เบิกตัดปี การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยาย เวลาให้เบิกตัดปีไว้ กระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้ เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี กรณีไม่ได้ก่อหนี้สภาท้องถิ่น กรณีก่อหนี้ผูกพันคณะผู้บริหาร

29 การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30 พิเศ ษ

31


ดาวน์โหลด ppt การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พัสดุ ประกาศคณะรักษาความรักษา ความสงบแห่งชาติ การซื้อและ การจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e – GP) และการบริหาร งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google