งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือ เข้า 1. หน่วยสาร บรรณ หรือ งานธุรการ ระบบสารบรรณกระดาษ - บันทึกรายละเอียดผ่านระบบ - สแกนเอกสารลงระบบ ( กรณีเร่งด่วน ) 2. หน่วยงาน ภายใน - ลงทะเบียนรับผ่านระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือ เข้า 1. หน่วยสาร บรรณ หรือ งานธุรการ ระบบสารบรรณกระดาษ - บันทึกรายละเอียดผ่านระบบ - สแกนเอกสารลงระบบ ( กรณีเร่งด่วน ) 2. หน่วยงาน ภายใน - ลงทะเบียนรับผ่านระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หนังสือ เข้า 1. หน่วยสาร บรรณ หรือ งานธุรการ ระบบสารบรรณกระดาษ - บันทึกรายละเอียดผ่านระบบ - สแกนเอกสารลงระบบ ( กรณีเร่งด่วน ) 2. หน่วยงาน ภายใน - ลงทะเบียนรับผ่านระบบ - พิมพ์เอกสารจากระบบ ( กรณีเร่งด่วน ) 3. หัวหน้างาน หรือ ผู้รับผิดชอบ เสนอ ระบบสารบรรณ กระดาษ - ดำเนินการ - มอบหมายงาน 4. หน่วยงานที่ รับผิดชอบเสนอ แฟ้มผู้บริหาร มอบหมาย 5. เลขา ผู้บริหาร 6. ผู้บริหาร เสนอ อนุมัติ ลงนาม สั่งการ หนังสือ ออก บันทึกข้อความส่งออก

3

4

5 ระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

6

7

8

9 การส่งหนังสือ

10 การแนบไฟล์เอกสาร แนบได้หลายไฟล์

11 การรับเอกสาร ผู้รับเอกสารปลายทางไม่ต้องลงรายละเอียดข้อมูลอีก

12 การมอบหมายงาน ให้ผู้ปฏิบัติ 1. สามารถมอบได้ถึงบุคคลผู้ปฏิบัติงาน 2. สามารถกำหนดวันเวลาแล้วเสร็จของงานที่ดำเนินการ

13

14

15

16

17

18 การติดตามงาน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถติดตามงาน ผ่าน หน้า Web กองการเจ้าหน้าที่

19 ผลงานที่ได้ดำเนินการ 1. ฝึกอบรมการใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2551 2. ฝึกอบรมผู้ใช้งานสำหรับเลขานุการผู้บริหาร 27 สิงหาคม 2551 3. ประชุมผู้ใช้งานในระบบเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 การประชุมคณะกรรมการ มีการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งได้แก่หัวหน้างานสารบรรณ กองกลาง และหัวหน้างานธุรการ ของกองทุกกองไปแล้ว จำนวน 4 ครั้ง การเก็บข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 1. รวบรวมข้อมูลจากการประชุม การฝึกอบรม 2. รวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานที่แจ้งข้อเสนอแนะและปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน 3. รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานทุกคณะหน่วยงานที่ใช้งานผ่านระบบ

20 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันอย่างแพร่หลาย และเป็นระบบเดียวกัน เพื่อลด ขั้นตอน ลดระยะเวลา และลดค่าใช้จ่ายและจัดเก็บ ข้อมูล ในการปฏิบัติงาน 2. เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงาน ผู้รับ เอกสารปลายทาง ภายในมหาวิทยาลัย เป้าหมาย คณะ ศูนย์ สำนัก สถาบัน กอง วิทยาลัย ภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21 กิจกรรม การดำเนินงาน 1. สำรวจความต้องการใช้ระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2. พัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการใช้ระบบงาน 3. จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายที่มีสมรรถนะสูงเพื่อรองรับ ระบบงาน 4. ฝึกอบรมการใช้งาน 5. ประชุมติดตามและประเมินผลการใช้งานทุก เดือน

22 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถบริหารจัดการ ด้านการรับและส่งเอกสารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ทำให้คณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มี ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ 3. ทำให้คณะหน่วยงานลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา และ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt หนังสือ เข้า 1. หน่วยสาร บรรณ หรือ งานธุรการ ระบบสารบรรณกระดาษ - บันทึกรายละเอียดผ่านระบบ - สแกนเอกสารลงระบบ ( กรณีเร่งด่วน ) 2. หน่วยงาน ภายใน - ลงทะเบียนรับผ่านระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google