งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองกำลังพลกองทัพภาคที่ ๓ แผนกจัดการ กำลังพล แผนก ปกครอง แผนก งบประมาณ แผนก การศึกษา แผนก สวัสดิการ แผนกธุรการ แผนก สารสนเทศ ฝกพ. ศ ปก. ทภ. ๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองกำลังพลกองทัพภาคที่ ๓ แผนกจัดการ กำลังพล แผนก ปกครอง แผนก งบประมาณ แผนก การศึกษา แผนก สวัสดิการ แผนกธุรการ แผนก สารสนเทศ ฝกพ. ศ ปก. ทภ. ๓."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กองกำลังพลกองทัพภาคที่ ๓ แผนกจัดการ กำลังพล แผนก ปกครอง แผนก งบประมาณ แผนก การศึกษา แผนก สวัสดิการ แผนกธุรการ แผนก สารสนเทศ ฝกพ. ศ ปก. ทภ. ๓

3

4

5

6

7 ตัวอย่าง ร่างคำสั่งปรับย้ายกำลังพล ชั้นสัญญาบัตรชั้นประทวน

8 ตัวอย่าง บัญชีแนบคำสั่งปรับย้าย

9 เมื่อมีการปรับระดับเงินเดือน

10

11 ตาราง ห้วงบัญชีปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร ห้วงที่ 1 ( ต. ค. – พ. ย.) ห้วงที่ 2 ( เม. ย.- พ. ค.)

12

13

14

15

16

17 อัตราอนุมัติร้อยละ ๘๐ของ อัตราอนุมัติ หน่วยน.น. ส.ส. พลฯน.น. ส.ส. บก. และร้อย. บก. พล. ร. ๗ ๗๓๑๗๒๑๔๘๕๙๑๓๘๑๔๘ บก. และร้อย. บก. ร. ๑๔ ๒๔๗๖๖๙๒๐๖๑๖๙ ร้อย. ค. หนัก ร. ๑๔ ๘๖๒๖๕๗๕๐๖๕ ร. ๑๔ พัน. ๒ ๓๑๒๓๓๓๕๓๒๕๑๘๖๓๕๓ ร. ๔ พัน. ๑ ๓๑๒๓๓๓๕๓๒๕๑๘๖๓๕๓ ร. ๑๔ พัน. ๓ ๓๑๒๓๓๓๕๓๒๕๑๘๖๓๕๓ รวม๑๙๘๑, ๐๐๙๑, ๓๔ ๑ ๑๖๑๘๐๗๑, ๓๔ ๑ ๒, ๕๔๘๒, ๓๐๙

18 นายทหาร สัญญาบัตร นายทหารประทวน หน่วยนน ร. เลื่อน ฐานะ รวมนนส. กองห นุน พล เรือน รวม บก. และร้อย. บก. พล. ร. ๗ ๒๒๑๙ บก. และร้อย. บก. ร. ๑๔ ๘๘ ร้อย. ค. หนัก ร. ๑๔ ร. ๑๔ พัน. ๒ ๓๓๑๑๗๑๘ ร. ๔ พัน. ๑ ๑๔๕๑๑๕๑๗๓๓ ร. ๑๔ พัน. ๓ ๑๓๔๒๑๕๑๗๓๔ รวม๒๑๒๑๔๔๓๐๗๘๑๑๒

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68


ดาวน์โหลด ppt กองกำลังพลกองทัพภาคที่ ๓ แผนกจัดการ กำลังพล แผนก ปกครอง แผนก งบประมาณ แผนก การศึกษา แผนก สวัสดิการ แผนกธุรการ แผนก สารสนเทศ ฝกพ. ศ ปก. ทภ. ๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google