งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการผังเมือง นายอภิชาติ ดุละลัมพะ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการผังเมือง นายอรรณพ อภัยภักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการผังเมือง นายอภิชาติ ดุละลัมพะ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการผังเมือง นายอรรณพ อภัยภักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการผังเมือง นายอภิชาติ ดุละลัมพะ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการผังเมือง นายอรรณพ อภัยภักดิ์ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป นายสุรพงศ์ พูนพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณา คำร้อง นางสาวอรุณี มี มาก หัวหน้าฝ่ายวิชาการและ สารสนเทศ นายปองพล ทอง สมจิตร หัวหน้ากลุ่มงานประสาน และติดตามมติ นางสาวณัฐธยาน์ เชาว์ สุ่ม หัวหน้าฝ่ายการประชุม

2 ผอ. สำนัก... (1/1) กลุ่มงานพิจารณาคำ ร้อง ข้าราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- พนักงาน ราชการ 1 1 กลุ่มงานเลขานุการฯ ข้าราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- พนักงาน ราชการ 22 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- พนักงาน ราชการ 1 1 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 99 พนักงาน ราชการ 77 ลูกจ้าง 99 รวม 25252525 อัตราว่าง - มาช่วยา ชการ 1 คน ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายวิชาการและ สารสนเทศ ข้าราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- พนักงาน ราชการ 1 1 กลุ่มงานประสานและ ติดตามมติ ข้าราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- พนักงาน ราชการ 2 2 ฝ่ายการประชุม ข้าราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- พนักงาน ราชการ - -

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป............ รายการ 8,0803356732,0192,6923,36 5 4,03 8 4,71 1 5,38 4 6,0576,73 0 7,40 3 8,08 0 1.1 งานสารบรรณ 7,550 (1) รับหนังสือ............ เรื่อง / เล่ม 2,5001663935988031018 (2) ส่งหนังสือ.............. เรื่อง 1,7001924126688271030 (3) พิมพ์หนังสือ.......... เรื่อง 800427296124153 (4) จัดเก็บ................... เรื่อง 800358877126616302048 (5) ส่ง E-mail............. เรื่อง 8001926354349 (6) ร่างหนังสือ........... เรื่อง 800427296124153 (7) งานอื่นๆที่ได้รับ มอบหมาย 15039142027 1.2 การเงิน & บัญชี 430 (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง 150716253952 (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ............ เรื่อง 225184382106126 (3) รายงาน Online................. ครั้ง 55----- 1.3 พัสดุ 100 (1) จัดซื้อ............................... ครั้ง 3022445 (2) จัดจ้าง............................... ครั้ง 12101112 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ........... ครั้ง 1212345 (4) จัดทำบัญชีรับ - จ่ายวัสดุ ครั้ง 4648121620

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ผลผลิตผังเมืองที่จัดทำ 1 งานประชุมคณะกรรมการ ผังเมืองและ อนุกรรมการผังเมือง 67 51016222733384450556067 ผล 815233036 1.1 ประชุม คณะกรรมการผังเมือง 11111 1.2 ประชุม คณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาด้านผัง เมือง 33444 1.3 ประชุม คณะอนุกรรมการผังเมือง พิจารณาและประสานงาน วางและจัดทำ ผังเมือง 211-- 1.4 ประชุม คณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาคำร้องของผู้ มีส่วนได้เสียฯ 11121 1.5 ประชุม คณะอนุกรรมการผังเมือง พิจารณากฎหมายด้านผัง เมือง --1-- 1.6 ประชุม คณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ ด้านการผังเมือง 11---

5 ที่ งบประ มาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมา ณทั้งสิ้น ( ไม่รวม งบ บุคลากร และ งบอุดหนุ น ) 6,288, 600 5%5%11%21%28%36%46%55%66%75%85%95%100% งบ ดำเนินงา น 6,288, 600 314,4 30 691,7 46 1,320, 606 1,760,800 2,263,896 2,892, 756 6,458, 730 4,150,476 4,716,450 5,345,310 5,974, 170 6,288, 60 ผล 331,92 9 996,99 9 1,670,7 34 2,040, 039 2,357, 034


ดาวน์โหลด ppt ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการผังเมือง นายอภิชาติ ดุละลัมพะ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการผังเมือง นายอรรณพ อภัยภักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google