งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 และ 20 มิถุนายน 2560

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 และ 20 มิถุนายน 2560"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 และ 20 มิถุนายน 2560
ประชุมชี้แจง การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (Career Path) สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ระดับ P7 (สำหรับชี้แจงขั้นตอนให้แก่ ผอ.ฝ่ายฯ และ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องฯ รับทราบ) วันที่ 30 พฤษภาคม และ 20 มิถุนายน 2560

2 หัวข้อ 1. กฎ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง 2. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
3. เกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งเชี่ยวชาญฯ 4. ขั้นตอน 5. แบบฟอร์ม 6. ถาม & ตอบ

3 1.กฎ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง

4 1. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557
2. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพดำรงตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูง พ.ศ. 2558 3. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องผลงานและลักษณะผลงาน วิธีการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงาน ที่ใช้ขอกำหนดตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ พ.ศ. 2560 4. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ พ.ศ. 2559

5 2. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

6 1. คณะกรรมการประเมินค่างานของส่วนงาน
2. คณะกรรมการบริหารส่วนงาน หมายเหตุ : คณะกรรมการประเมินค่างานของส่วนงาน - คณะ/ส่วนงาน สามารถใช้กรรมการชุดเดียวกับการขอชำนาญการของข้าราชการได้ หรือแต่งตั้งตามที่คณะ/ส่วนงานเห็นชอบ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ ประธาน กรรมการ กรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

7 3. เกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งเชี่ยวชาญ

8 พนม. ระดับ คุณสมบัติ ผลงาน
P6 เชี่ยวชาญระดับต้น บรรจุ P7 วุฒิการศึกษา - ป.ตรี ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 ปี - ป.โท ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 ปี - ป.เอก ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ผลประเมินย้อนหลัง 3 ปี ในระดับดีขึ้นไป 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ของตนเองอย่างน้อย 1 เรื่อง และ 2. ผลงานหรือผลงานวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ หรือหนังสือ หรือคู่มือ อย่างน้อย 1 เรื่องโดยผลงานดังกล่าวจะต้องมีคุณภาพระดับดี หรือ ใบรับรองด้านวิชาชีพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด P5 เชี่ยวชาญระดับกลาง ดำรงตำแหน่ง P6 เชี่ยวชาญระดับต้น ไม่น้อยกว่า 5 ปี 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของส่วนงานอย่างน้อย 1 เรื่อง และ 2. ผลงานหรือผลงานวิจัยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนงาน หรือหนังสือ อย่างน้อย 1 เรื่องโดยผลงานดังกล่าวจะต้องมีคุณภาพระดับดีมาก หรือได้อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 เรื่อง P4 เชี่ยวชาญระดับสูง ดำรงตำแหน่ง P5 เชี่ยวชาญระดับกลาง ไม่น้อยกว่า 5 ปี 1. ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 เรื่อง และ 2. ผลงานหรือผลงานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือหนังสือ อย่างน้อย 2 เรื่องซึ่งมีคุณภาพระดับดีมาก หรืออย่างน้อย 1 เรื่องซึ่งมีคุณภาพระดับดีเด่น หรือได้อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 เรื่อง หมายเหตุ : รายละเอียดผลงานดังกล่าว สามารถดูได้จาก “ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องผลงานและลักษณะผลงาน วิธีการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงาน ที่ใช้ขอกำหนดตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ พ.ศ. 2560”

9 4. ขั้นตอน 4.1 กำหนดกรอบอัตราตำแหน่งและประเมินค่างาน
4.2 การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงาน

10 4.1 กำหนดกรอบอัตราตำแหน่งและประเมินค่างาน

11 4.2 การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงาน

12 5. แบบฟอร์ม

13 5.1 กำหนดกรอบอัตราตำแหน่งและประเมินค่างาน
- แบบสรุปจำนวนกรอบอัตราที่เสนอขอเชี่ยวชาญฯ - แบบวิเคราะห์ความจำเป็นเพื่อกำหนดตำแหน่ง (แบบ พนม.บค.01) - แบบประเมินค่างานตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับต้น (แบบ พนม.บค.02) - แบบประเมินค่างานตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับกลาง (แบบ พนม.บค.03) (ถ้ามี) - แบบประเมินค่างานตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับสูง (แบบ พนม.บค.04) (ถ้ามี) หมายเหตุ : บันทึกนำส่ง แบบสรุปจำนวนกรอบอัตราที่เสนอขอเชี่ยวชาญฯ หลักฐานการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน แบบ พนม.บค แผนภูมิโครงสร้าง ภาระงานของตำแหน่งที่เสนอขอ แบบ พนม.บค แบบ พนม.บค.03 (ถ้ามี) แบบ พนม.บค.04 (ถ้ามี) ตำแหน่งละ 1 ชุด

14 5.2 การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงาน
- แบบประวัติส่วนตัวและผลงาน เพื่อเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเชี่ยวชาญฯ (แบบ พนม.ชช.01) - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (แบบ พนม.ชช.02) - แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (แบบ พนม.ชช.03) - แบบสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ฯ (แบบ พนม.ชช.04) หมายเหตุ : บันทึกนำส่ง บันทึกแจ้งผลการกำหนดกรอบตำแหน่งและค่างาน บันทึกนำส่งจากพนักงานที่เสนอขอ ยื่นที่ส่วนงาน แบบ พนม.ชช แบบ พนม.ชช แบบ พนม.ชช แบบ พนม.ชช ผลงานที่เสนอเข้าสู่ตำแหน่งตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด . จำนวน 6 ชุด (รวมต้นฉบับ)

15 (ได้แจ้งทาง e-mail ให้แก่ ผอ.ฝ่าย รับทราบแล้ว ณ วันที่ 30 มิ.ย.60)
6. ถาม & ตอบ (ได้แจ้งทาง ให้แก่ ผอ.ฝ่าย รับทราบแล้ว ณ วันที่ 30 มิ.ย.60)

16

17

18

19

20 ติดต่อ & สอบถาม สามารถดาวน์โหลดข้อบังคับ ประกาศ และแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เลือกหัวข้อ ความก้าวหน้า หรือโทรศัพท์มาสอบถามที่คุณวิลาสินี บุญทวี , หรือ

21


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 และ 20 มิถุนายน 2560

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google