งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
“แนวทางการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอเพื่อการ พัฒนา หลักสูตรและการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับวิชาชีพ การพยาบาล” วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ห้องมิราเคิลแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แก รนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริการ
ผู้นำเสนอ อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

3 บทบาทพยาบาล ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริการ
ให้บริการเชิงรุก โดยเข้าใจผู้ใช้บริการ โดยเน้น client center พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยโดยให้การสนับสนุนเข้าไปมีส่วนร่วมทำวิจัยและใช้งานวิจัย สร้างเครือข่ายวิชาชีพในการปรับระบบบริการสุขภาพ ขยายผลความรู้ของการปรับระบบบริการสุขภาพให้แก่หน่วยงานอื่นๆ เสริมสร้างพลังอำนาจตนเองและครอบครัว ชุมชนและเครือข่าย

4 บทบาทพยาบาล ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริการ
กระตุ้นให้ชุมชนทำงานร่วมกันในการค้นหาปัญหา ร่วมกันประเมิน วิเคราะห์และสะท้อนข้อมูลให้กับชุมชนเพื่อนำไปสู่นโยบายสาธารณะ ขับเคลื่อน/นโยบาย/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งตอบสนองนโยบายของประเทศ สนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบบริการสุขภาพ ควบคุมและกำกับติดตามกิจกรรมการปรับระบบบริการสุขภาพ พิทักษ์สิทธิของผู้ป่วยและให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้บริการได้

5 บทบาทพยาบาล ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริการ
เป็น role modelแบบอย่างที่ดีในเรื่องการปรับระบบบริการสุขภาพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้สอน ผู้ชี้แนะ ผู้ประคับประคองและผู้ประสานงาน เป็นผู้รู้(รู้เขารู้เรา)และเป็นผู้ตามที่ดี เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้บทบาทของพยาบาลในการปรับระบบบริการสุขภาพจะมีส่วนที่คล้ายคลึงกันในสถานประกอบการทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริการ
สมรรถนะที่ต้องการของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ มีความคิดเชิงระบบ มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีทักษะการในการบริหารความขัดแย้ง มีความคิดสร้างสรรค์สามารถคิดค้นนวัตกรรมทางสุขภาพได้ มีทักษะการการสอนและการถ่ายทอดความรู้ เป็นนักวางแผนที่ดี

7 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริการ
สมรรถนะที่ต้องการของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ มีการบริหารจัดการบนความหลากหลาย เป็นนักบริหารจัดการ มีทักษะการบริหารจัดการ (การวางแผน นำไปปฏิบัติ ประเมินผลและนำผลมาพัฒนาปรับปรุง) กล้าแสดงออกทั้งในกรณีที่เห็นต่าง/เหมือน เป็นนักลอปบี้ lobbyistอย่างเป็นทางการ มีทักษะมองหาช่องทางเพื่อนำเสนอความต้องการของวิชาชีพได้ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเลือกใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ต้องมีความสามัคคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน Unity (พยาบาลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หายใจเป็นหนึ่งเดียวกัน)

8 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริการ
สมรรถนะที่ต้องการของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ มีทักษะด้านการทำวิจัย มีทักษะในการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เข้าใจยุทธศาสตร์ Ottawa charter อย่างถ่องแท้โดยเฉพาะการปรับระบบสุขภาพและเข้าใจวิถีชุมชน ทักษะการเจรจาต่อรองเรียกร้องสิทธิที่ควรจะได้ มีจิตอาสา / จิตสาธารณะให้บริการด้วยหัวใจและคำนึงถึงความเป็นมนุษย์

9 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริการ
ปัจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาล ปัจจัยส่วนบุคคล การได้รับการพัฒนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ความตั้งใจ มุ่งมั่นและการมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เศรษฐฐานะของแต่ละบุคคล เช่นบางคนต้องทำงานนอกเวลา เพื่อให้รายได้เพิ่มจึงไม่มีการพัฒนาตนเอง

10 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริการ
ปัจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาล ปัจจัยด้านองค์กร นโยบายและการสนับสนุนของผู้นำองค์กร โครงสร้างองค์กรมีความชัดเจน งบประมาณพอเพียง องค์กรมีระบบสนับสนุน มีการจูงใจ ให้การเสริมแรง ค่าตอบแทนที่เหมาะสม การสนับสนุนขององค์กรวิชาชีพ ภาระงานของพยาบาลโดยเฉพาะบทบาทอันที่ไม่ใช่การดูแลผู้รับบริการโดยตรง เช่น งานเอกสารต่างๆ

11 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริการ
ปัจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาล ปัจจัยด้านองค์กร (ต่อ) ความร่วมมือของสถาบันการศึกษา ความร่วมมือของเครือข่ายบริการสุขภาพและองค์กรอื่นๆ กฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่เอื้อต่อการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ความรัก ความสามัคคี การเกื้อกูลกันในองค์กร

12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริการ
ปัจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาล ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร การเปลี่ยนแปลงของปัญหาสุขภาพ เช่น โรคอุบัติใหม่ การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคม เช่น AEC ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและข้อมูล บันไดความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพ (Career Ladder)

13 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ข้อที่ ข้อเสนอเชิงนโยบาย สำหรับสถาบันการศึกษา  1 ปรับหลักสูตรทุกหลักสูตรให้สอดแทรกเนื้อหาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และเน้นการพัฒนาสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพ  2 จัดหลักสูตรระยะสั้น เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ  3 ในการเรียนการสอนควรเน้นให้นักศึกษาเข้าใจและเรียนรู้วิถีชุมชน  4 มีหลักสูตรเฉพาะทางการสร้างเสริมสุขภาพ 4 เดือน  5 มีหลักสูตรออนไลน์โดยใช้เนื้อหาของ 7 ชุดการเรียนรู้

14 ข้อเสนอเชิงนโยบาย (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ข้อที่ ข้อเสนอเชิงนโยบาย (ต่อ) สำหรับองค์กรวิชาชีพ  1 สภาการพยาบาลควรกำหนดเนื้อหาด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการต่อ อายุใบประกอบวิชาชีพ  2 สภาการพยาบาลควรกำหนดหน่วยกิตขั้นต่ำในเนื้อหาเกี่ยวกับสร้างเสริม สุขภาพอย่างชัดเจน  3 องค์กรวิชาชีพควรมีรางวัลสำหรับพยาบาลที่ทำงานโดดเด่นในการสร้าง เสริมสุขภาพ ซึ่งการพิจารณารางวัล ควรมีการเยี่ยมชมผลงานพื้นที่ ด้วย 4 ปรับวิธีการตรวจสอบการประกันคุณภาพโรงพยาบาลที่เน้นเอกสาร เพื่อให้พยาบาลมีเวลาทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพมากขึ้น สำหรับผู้บริหารองค์กร 1 ส่งเสริมความเข้าใจและกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนการสร้างเสริม สุขภาพทุกระดับ 2 ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google