งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
การเตรียมข้อมูล เพื่อ เสนอความต้องการ งบประมาณประจำปี 2562 18 ต.ค.60 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

2 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
Q หากหน่วยต้องการเสนอความต้องการงบประมาณ (จากที่รับข้อมูลมาตั้งแต่ต้น) จะมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ง่ายต่อการเสนองบประมาณปี 62 และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ วพม. 16/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

3 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
: Answer 1.ศึกษาภารกิจ/ แผนยุทธศาสตร์ของ วพม. 2.สำรวจภารกิจและความจำเป็นที่ต้องใช้งบประมาณของหน่วย 3.ทบทวนหมวดรายจ่ายงบประมาณและอัตราจ่ายฯก่อนเสนอความต้องการ 16/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

4 เสนอความต้องการงบประมาณอย่างไร
(ให้ครอบคลุมความต้องการของหน่วยและ วพม.) 1. ศึกษาภารกิจของ วพม. 2.สำรวจภารกิจและความจำเป็นที่ต้องใช้งบประมาณของหน่วย 3.ทบทวนหมวดรายจ่ายงบประมาณและอัตราจ่ายฯก่อนเสนอความต้องการ

5 1.ภารกิจของ วพม.กับการใช้จ่ายประมาณ
ภารกิจ วพม. งานประจำ Fixed cost (จำเป็นต้องใช้) เงินเดือนค่าจ้างชั่วคราว/สมทบประกันสังคม,,ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ(ลิฟต์,เครื่องถ่ายเอกสาร,ทำความสะอาดฯ) คงไว้ซึ่งพันธกิจหลัก จัดการเรียนการสอน คู่มือฯ,อุปกรณ์การเรียนการสอน เคมีสารฯวัสดุการแพทย์ งานพัฒนาคุณภาพ เสริมพันธกิจ ด้านอื่น ๆ(ตามแผน ยุทธศาสตร์ วพม.) 1. ยกระดับคุณภาพการบริหารการศึกษา การศึกษา ผู้เรียน ห้องเรียน/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ e - Campus แพทยศาสตรศึกษา 2. พัฒนาทรัพยากรบุคลากร KM ความสามารถบุคลากร บริการทางวิชาการ คุณภาพชีวิตบุคลากร 3.พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 4.พัฒนาการศึกษาเวชศาสตร์ทหาร 1 3 2 5 4 8 7 6 9 10-12 13-14

6 2.การสำรวจงบประมาณรายจ่ายของหน่วย
(ก่อนบันทึกเสนอความต้องการผ่านฐานข้อมูล) ภาควิชา กศ.วพม. งานที่คงไว้ซึ่งพันธกิจหลัก (จัดการเรียนการสอน) ค่าเคมีสารฯ, วัสดุการแพทย์ ค่าจัดพิมพ์คู่มือการเรียนการสอน ค่าจ้างสอน สป.สิ้นเปลืองประจำปี เช่น ค่าวัสดุคอมฯ,ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าซ่อมบำรุง สป.ต่างๆ งานเสริม พันธกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม แผนยุทธศาสตร์ วพม. ปรับปรุงภาควิชาฯ จัดหาครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน , งานวิจัย ในประเทศ , ต่างประเทศ , งานวิจัย

7 2.การสำรวจงบประมาณรายจ่ายของหน่วย
(ก่อนบันทึกเสนอความต้องการผ่านฐานข้อมูล) นขต.วพม. งานที่คงไว้ซึ่งพันธกิจหลัก (สนับสนุนการเรียนการสอน) ค่าเคมีสารฯ,วัสดุการแพทย์ ค่าจัดพิมพ์คู่มือการเรียนการสอน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าปรนนิบัติบำรุงลิฟต์ , เครื่องปรับอากาศ ค่ากำจัดปลวก สป.สิ้นเปลืองประจำปี เช่น ค่าวัสดุคอมฯ,ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน , วัสดุทำความสะอาด ค่าซ่อมบำรุง สป.ต่างๆ งานเสริมพันธกิจ ตามแผนยุทธศาสตร์ วพม. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม แผนยุทธศาสตร์ วพม. ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างฯ จัดหาครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน , งานวิจัย ในประเทศ , ต่างประเทศ , งานวิจัย

8 3.ทบทวน หมวดรายจ่าย งบประมาณ

9 การเสนองบประมาณ สป.สิ้นเปลือง
คู่มือปฏิบัติการ จ่ายตามการใช้จริงโดยดูจากฐานการใช้จริง ปี 2560

10 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอน
ตามแผนยุทธศาสตร์ วพม. ปี 2562 --ใช้แบบฟอร์มที่ ผตกฯกำหนด ในการเสนอโครงการฯ

11 อัตราการเบิก-จ่ายงบประมาณ
หากต้องการทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราการเบิก-จ่ายงบประมาณ จะหาข้อมูลได้จากไหน? 1) คู่มืองบประมาณ 2556 , 2) ฐานข้อมูล Share Point 2010 โดยเข้าไปที่ ศูนย์บริหารยุทธศาสตร์ > ๑๒ บริหารโครงการ/งบประมาณ > KM งานงบประมาณ

12 สิ่งที่ขอความร่วมมือจากหน่วยวันนี้
กลับไปจัดเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอความต้องการงบประมาณผ่าน Share point 2010 สำหรับโครงการฯ ตามแผนยุทธศาสตร์ วพม. หากหน่วยมีความต้องการงบประมาณ ขอให้กลับไปเขียนตามแบบฟอร์มเขียนโครงการ ของ วพม. นัดประชุมฯ เพื่อ เสนอความต้องการงบประมาณ และ แนบโครงการฯผ่าน Share point วันศุกร์ที่ 20 ต.ค. 2560 เวลา

13 ??? ฝงป.วพม. 9/16/2018


ดาวน์โหลด ppt พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google