งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Active Learning ผศ. ดร. เยาวเรศ ภักดีจิตร ภาควิชาหลักสูตร และการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Active Learning ผศ. ดร. เยาวเรศ ภักดีจิตร ภาควิชาหลักสูตร และการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Active Learning ผศ. ดร. เยาวเรศ ภักดีจิตร ภาควิชาหลักสูตร และการสอน

2 Training Active Learning Teach Less, Learn More Learning in the 21st century Active Learning

3 Learning in the 21st century - เน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความ เชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัว ผู้เรียน - ทักษะด้านการเรียนรู้และ นวัตกรรม - ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ เทคโนโลยี - ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ -3R คือ Reading ( อ่านออก ), Writing ( เขียนได้ ), และ Arithmetic ( คิดเลขเป็น )

4 Learning in the 21st century 7C ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และ นวัตกรรม ) ทักษะด้านความเข้าใจความต่าง วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็น ทีม และภาวะผู้นำ ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และ รู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้

5 กระบวนการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 1. กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ -Work-based Learning -Project-based Learning -Activity-based Learning -Problem-based Learning -Research-based Learning 2. กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์ 3. การเรียนรู้แบบขั้นบันได (IS)

6 What is Active Learning? students solve problems, answer questions, formulate questions of their own, discuss, explain, debate, or brainstorm during class Active Learning Problem- Based Learning Cooperative Learning Learn By Doing Inquiry-based learning

7 Active Learning Strategies 7 Group projects Role playing Research Table quizzes Crosswords Word-search Mind-maps Think-Pair-Share Paired Reading Drill and Review Pairs Turn-to-your-neighbour summaries Four-step review Matching exercises Whip-around Graphic Organisers

8 Active Techniques Think-pair-share (pair-share) Role playing, simulations Muddiest point/clearest point Group quizzing Generate lists Cooperative learning Minute papers and writing assignments PBL and case studies Concept maps

9 Active Learning - แบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม

10 การเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ

11 กิจกรรมโต้วาที

12 การเรียนรู้แบบร่วมมือ ทำงานกลุ่ม (Group Work) อภิปราย (Discuss) เทคนิค Think – Pair – Share การนำเสนอ (Presentation)

13 What do I want my students to know? What do I want my students to be able to do? How will I assess my students? Objectives Activities Assessment How do I Choose?

14 Bloom’s Taxonomy (Bloom, 1956) Knowledge Comprehension Application Analysis Synthesis Evaluation

15


ดาวน์โหลด ppt Active Learning ผศ. ดร. เยาวเรศ ภักดีจิตร ภาควิชาหลักสูตร และการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google