งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบาดวิทยาเชิง วิเคราะห์ Ram Rangsin, MD MPH DrPH Department of Military and Community Medicine Phramongkutklao College of Medicine, THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบาดวิทยาเชิง วิเคราะห์ Ram Rangsin, MD MPH DrPH Department of Military and Community Medicine Phramongkutklao College of Medicine, THAILAND."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบาดวิทยาเชิง วิเคราะห์ Ram Rangsin, MD MPH DrPH Department of Military and Community Medicine Phramongkutklao College of Medicine, THAILAND

2 2 คำถามการวิจัย 2 ระดับ ขนาดของปัญหา – ความชุกของโรคความดันสูงใน ประชากร – มีจำนวนประชากรกี่คนที่ไม่ได้รับ การบริการทางแพทย์ที่เหมาะสม ความสำพันธ์ของปัจจัยต่อการเกิด ปัญหา – การเกิดโรคความดันสูงสัมพันธ์กับ ระดับการศึกษาหรือไม่ ? – ผู้ที่ไม่ได้รับบริการทางการแพทย์ที่ เหมาะสมมีความสัมพันธ์กับท้อง ถิ่นที่อาศัยอยู่ ?

3 3 คำถามการวิจัย 2 ระดับ : การวัด ขนาดของปัญหา ( วัดการเกิดโรค ) “ เชิงพรรณนา ” – ความชุก Prevalence – อุบัติการ Incidence ความสำพันธ์ของปัจจัยต่อการเกิด ปัญหา ( วัดขนาดของความสัมพันธ์ ) “ เชิงวิเคราะห์ ” –Relative Risk ====> Cohort Study –Odds Ratio ====> Case – Control Study –Prevalence Rate Ratio ====> Cross – Sectional Study

4 4 Classification epidemiological study การสังเกต (Observation) (natural exposure) การทดลอง (Experiment) (exposure given by researcher) วิจัยเชิงพรรณนา Descriptive ( ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ ) วิจัยเชิงวิเคราะห์ Analytic ( มีกลุ่มเปรียบเทียบ ) Cross – sectional Case control Cohort

5 5 Case report: a dengue shock case Case series: 3 dengue shock cases Cross – sectional study: a hypertension survey Cross – sectional study: HT vs Salt consumption Case – control study: HT vs Salt consumption Cohort study: HT vs Salt consumption Clinical trial: Beta blocker vs Hypertension Descriptive Analytic Experiment ลำดับชั้นของการศึกษา ทางด้านระบาดวิทยา

6 6 พรรณนาการเกิดโรค ใน 3 ด้าน Time: When did the disease occur? Place: Where did the cases arise? Person: Who was attacked by the disease? การศึกษาเชิงพรรณนา

7 7 ไม่ป่วย ผู้ป่วย อธิบายขนาดของปัญหาที่เกิดขึ้น อธิบาย เฉพาะ ผู้ป่วย ผู้ป่วย

8 8 ระบาดวิทยาเชิง วิเคราะห์ Non Cases Factor A Cases Factor A ศึกษาหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค อธิบายทั้งกลุ่ม ผู้ป่วย และไม่ป่วย

9 9 การใช้ระบาดวิทยา ในการค้นหาสาเหตุของ การเกิดโรค RISK FACTOR ( ปัจจัยเสี่ยง ) Cigarette DISEASE ( การเกิดโรค ) Lung Cancer Cause สาเหตุ Effec t ผล

10 10 การศึกษาเชิง วิเคราะห์ Cross – sectional Study ( แบบตัดขวาง, การสำรวจ ) Case – Control Study Cohort Study

11 11 Cross - sectional Study

12 12 Hanoi A Survey on Hypertension

13 13 สำรวจภาวะความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด The Health Department of Hanoi City in 2000 1,000,000 Hanoi population สัมภาษณ์ เจาะเลือดวัด Cholesterol วัดความดันโลหิต

14 14 60,000 = hypertension 200,000 = high blood cholesterol Prevalence of HT = ? 60,000/1,000,000 = 6% “ ความดันโลหิตสูงและไขมัน ในเลือด มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ” สำรวจภาวะความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด

15 15 สำรวจภาวะความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด IDAgeSexHyper- tension High Chol 118MNoYes 236MNo 350FYes

16 16 Defined Population Exposed: Have disease Exposed: Have disease Exposed: No disease Exposed: No disease Not Exposed: Have disease Not Exposed: Have disease Not Exposed: No disease Not Exposed: No disease Gather Data on Exposure & Disease สำรวจภาวะความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด

17 17 ab cd Disease No Disease Exposed Not Exposed สำรวจภาวะความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด

18 18 20,000 40,000 Hyper- tension No HT High Chol. Normal Chol. 1,000,000 200,000 800,000 60,000, 940,000 สำรวจภาวะความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด 180,000 760,000

19 19 High Cholesterol : HT Prevalence Rate = 20,000 / 200,000 = 10% Normal Cholesterol : HT Prevalence Rate = 40,000 / 800,000 = 5% Prevalence Rate Ratio= 10% / 5% = 2 สำรวจภาวะความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด

20 20 Prevalence Rate Ratio ประมาณค่า “Relative Risk” จากการศึกษา แบบตัดขวาง Prevalence Rate Ratio = 10% / 5% = 2 “ ผู้ที่มีภาวะ high cholesterol มีโอกาสที่จะ เกิดโรคความดันโลหิตสูง มากกว่าผู้ที่ไม่มี high cholesterol เป็น 2 เท่า ”

21 21 Dynamic stage the increasing by new cases, the decreasing by deaths and cures Prevalence = Incidence x Duration Prevalence

22 22 การใช้ prevalence rate ratio อาจไม่ระบุถึง ค่า relative risk ที่แท้จริง ผลที่ได้จากระบาดวิทยาเชิง วิเคราะห์ของการศึกษา แบบตัดขวางจะใช้ชี้แนะการ ตั้งสมมติฐานของการมี ความสัมพันธ์เท่านั้น น่าจะพิสูจน์ความสัมพันธ์ต่อไป โดยใช้ Case – control หรือ cohort studies II. ท่านกำลังวัดปัจจัย และการ เกิดโรคในขณะเดียวกัน

23 23 Cross - sectional Study เราวัดการเกิดโรค (HT) และปัจจัยที่ สงสัย (Chol. level) ไปพร้อม ๆ กันในเวลาเดียวกัน เราไม่แน่ใจว่าอะไรเกิดก่อนอะไรกัน แน่ ใน Cross – sectional Study โรคที่ เกิดขึ้นอาจเกิดก่อน ปัจจัย ที่เราสนใจก็ได้ ผลการศึกษาอาจสรุปผิดไปจาก ความเป็นจริงในธรรมชาติได้

24 24 ใช้กันบ่อยมาก ทำได้ง่าย เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยที่สนใจกับการเกิดโรค ที่จะศึกษาได้ง่ายที่สุด เราวัดการมีปัจจัยและการเกิดโรค ในเวลาเดียวกัน ใช้ในการวิเคราะห์ผลจากการ สำรวจภาวะสุขภาพในชุมชน Cross - sectional Study

25 25 Non Cases Factor A Cases Factor A Cases Factor A Cases Factor A Non Cases Factor A Non Cases Factor A Case – control Study

26 26 เป็นการศึกษาระบาดวิทยาเชิง วิเคราะห์ชนิดหนึ่ง เปรียบเทียบระ ว่างผู้ที่เป็นโรค กับกลุ่มตัวอย่างผู้ ที่ไม่เป็นโรค โดยทำการ เปรียบเทียบประวัติของลักษณะ การมีปัจจัยเสี่ยงที่กำลังศึกษา ระหว่าง 2 กลุ่ม ………(Epidemiology in Medicine) Case – Control Study ใช้บ่อย เป็นหนทางเดียวที่จะศึกษาหา สาเหตุของการเกิดโรคที่พบได้ น้อย

27 27 ลักษณะสำคัญ Case – control Study “..it begins with people with the disease (cases) and compares them to people without the disease (controls).” »Source: Gordis, page 142.

28 28 Disease No Disease Exposed Not Exposed Not Exposed Not Exposed Not Exposed Design for a case – control Study

29 29 Steps เริ่มจาก “Cases” identification แล้วทำการคัดเลือก “Controls” หาลักษณะการมีปัจจัยเสี่ยง “ exposure ” ที่ สนใจ ระหว่าง cases และ controls เปรียบเทียบ exposure status ระหว่าง 2 กลุ่ม คำนวณหา ODDS RATIO

30 30 Design of Case – Control Study Time Direction of inquiry Population Controls (Not diseased) Cases (Diseased) Exposed Not exposed Exposed Not exposed

31 31 จำนวนของ ผู้ไม่ป่วย (Controls) 1 : 1 เพิ่มจำนวน Control  Increase in Odds Ratio แต่ไม่ควรเกิน 1 : 4

32 32 Case – Control Study 50 Cases of Lung Cancer (CA Lung) 50 Non lung cancer patients Find an association Smoking VS CA Lung IDAge Sex Case or Control Smoke 118 M Case Control Yes 236 M Case Control No 350 F Case Control Yes 441 M Case Control No

33 33 Case s Controls Lung Cancer #50 cases Lung Cancer #50 cases Smoke # 45 Not Smoke # 5 NO Lung Cancer #50 cases NO Lung Cancer #50 cases ExposedUnexposed Smo ke # 15 Not Smoke # 35 ExposedUnexposed

34 34 Smoke Not smoke 45 15 5 35 CA LungNo CA Case – Control Study Odds of Smoking among CA Lung cases = 45/5 Odds of Smoking among Control = 15/35 Odds ratio = 45/5 = 21 ผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเกิด Lung Cancer มากกว่าผู้ที่ไม่สูบ 21 เท่า 15/ 35

35 35 Odds Ratio CaseControl Exposed Not Exposed A B C D Odds Ratio = AD BC

36 36 Measurement of Associations Cross – sectional Point Prevalence Rate Ratio Case – Control Odds Ratio Cohort Relative Risk

37 37 Case – Control Study Comparison between “a group of persons with a disease -- CASES” VS “a group of persons without the disease -- Controls”

38 38 You are interested in a group of patients with Coronary Artery Heart Disease N=200 You found that more than a half of the cases with Coronary Artery Heart Disease in your clinic were smokers Please conduct a case control to find association between smoking and liver cell cancer Conducting a case – control study

39 39 Cohort Study เป็นการศึกษาแบบสังเกตที่ ทรงพลังที่สุดในการหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย กับการเกิดโรค ใช้เวลาในการศึกษานานที่สุด ใช้งบประมาณในการศึกษา มากที่สุด

40 40 การใช้ระบาดวิทยา ในการค้นหาสาเหตุ ของการเกิดโรค RISK FACTOR ( ปัจจัยเสี่ยง ) Cigarette DISEASE ( การเกิดโรค ) Lung Cancer Cause สาเหตุ Effec t ผล

41 41 FactorsDisease Case – Control Cohort FactorsDisease CauseEffec t

42 42 Factors Disease เกิดโรค ไม่เกิดโรค เกิดโรค ไม่เกิดโรค Exposed Not Exposed

43 43 Persons without the disease !!!! Not ExposedExpose d Not Smoke #500 person s Smoke #500 person s Dise ase No Disea se Dise ase No Disea se No Lung Cancer # 455 Lung Cancer # 45 No Lung Cancer # 499 Lung Cancer # 1 19 70 20 01

44 44 CA LungNo CA Smoke Not smoke 45 455 1 499 500 Incidence of Smoker who develop Lung Cancer = 45/500 Incidence of Non -Smoker whodevelop Lung Cancer = 1/500 Relative Risk of smoking for Lung Cancer = 45 ผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเกิดโรคมะเร็งปอด มากกว่าผู้ที่ไม่สูบ 45 เท่า

45 45 Relative Risk CA LungNo CA Smoke Not smoke A B C D Relative Risk = A/A+B C/C+D A+B C+D

46 46 CA LungNo CA Smoke Not smoke 45 455 1 499 500 Smoke Not smoke 45 15 5 35 CA LungNo CA Cohort Study Case – Control Study Do not have incidence in exposed & incidence in non exposed Cannot calculate the RR directly

47 47 Cohort Study Comparison between “a group of persons with a factor -- Exposed” VS “a group of persons without the factor -- Non-exposed” When we are conducting a cohort study, We are dealing with “INCIDENCE”.

48 48 Selecting a group of people without the disease Defining the Exposed group Defining the Non-exposed group Evaluate the disease outcome among both Exposed and Non - exposed Calculating Relative Risk You are interested in the association between blood cholesterol level and coronary artery heart disease Please conduct a cohort study to verify the association Conducting a Cohort Study


ดาวน์โหลด ppt ระบาดวิทยาเชิง วิเคราะห์ Ram Rangsin, MD MPH DrPH Department of Military and Community Medicine Phramongkutklao College of Medicine, THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google