งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 14 พฤษภาคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 14 พฤษภาคม 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 14 พฤษภาคม 2558

2 กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา : ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

3

4 งานวิจัยด้าน การศึกษาระดับโลก Visible Learning โดยศาสตราจารย์ John Hattie ชี้ให้เห็นว่า เรามัวแต่ พัฒนาสิ่งที่มี ประสิทธิภาพน้อย หรือไม่ได้มีผลต่อ การพัฒนา การศึกษาอย่าง แท้จริง กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา : ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

5

6 มหากระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

7 World market is growing but at it’s fundamental structure also changing Changes in technology Changes in environment Changes in geopolitical landscape Changes in demand & supply system changes in demographic

8 changes in demographic

9 According to the United Nations, population ageing is increasingly becoming one of the most salient social, economic and demographic phenomena of our times. By 2050, the number of people over 60 in Europe will reach 40% of the total population or 60% of the working age population. Ageing Europe

10 Consequences: Old Age Poverty & Social Exclusion Shrinking Income Shrinking Consumption Shrinking Wealth Growing Health Risks & Long Term Health Problems Large Scale Immobility & Neglected Space [Destinations ] New Migrant Workers: 80–700 million migrants by 2050

11 Working Woman Double Income Couple DINKY Single people Late Marriage Migration Work at home etc changes in demographic longer leave with pay

12 Changes in technology (Transportation) Land Transportation Marine Transportation Air Transportation DC-10 to AIRBUS A380 transition hub airports ASIAN Highway High-Speed Train The World’s Largest Cruise Ship: Allure of the Seas

13 Changes in technology (ICT) Internet GIS Mobile Devices Web GIS LBS Mobile Internet Mobile GIS Reach the world(market) through ICT LBS: Local Based Services

14 Changes in environment

15 Adaptation Impacts of Climate change : the need for

16 Mitigation Impacts on Climate change : the need for

17 G7 E7 Globalization Changes in geopolitical landscape AEC

18 SLIDE 2 18 ASEAN threats

19 Internationalizati on ( ความร่วมมือระหว่างประเทศ -- > ร่วมมือประโยชน์รวมกัน ) (Colin Hines)

20 Localization ( ท้องถิ่นภิวัฒน์ --> เศรษฐกิจ พอเพียง )

21 โลกาภิวัฒน์ = สร้างวัฒนธรรมเดี่ยว Cultural Sanitation/Less ท้องถิ่นภิวัฒน์ = ปรับวัฒนธรรมให้ เหมาะสม Cultural Adaptation - รู้เขา รู้เรา - บรรเทาป้องกัน - บรรเทาป้องกัน - ปรับเปลี่ยนที่เหมาะสม - ปรับเปลี่ยนที่เหมาะสม

22 beggar-your-neighbor: globalization better-your-neighbor: localization 22

23 3 pillars of AC 23 ASEAN COMMUNITY (AC) ASEAN Economic Community (AEC) ASEAN Socio- Cultural Community (ASCC) ASEAN Political- Security Community (APSC)

24 Connection ETHNICS RACE TRADE CULTURE LANGUAGE

25 25 Since Late Prehistoric and Early Historic periods

26 26 Today

27 27 Reconnect to tap into new opportunities

28 Dancing with the Dragon

29 Population GDP /capita Growth of GDP (%) Million US$ bn US$ Change over previous year Average 2012 2012 2012 2008 2009 2010 2011 2012 1995-2012 Asia & Pacific3,93822,9685,8304.74.18.35.74.95.5 Japan1285,96046,710-5.54.7-0.62.00.8 Australia231,54267,3102.71.42.62.43.73.4 China1,3548,2216,0709.69.210.49.37.79.7 India1,2271,8421,5003.98.510.56.33.26.8 Th,Indo,Ma,Ph4381,7994,1104.61.37.04.36.34.0 Africa9581,6781,7505.22.85.14.64.55.0 Middle East2072,23610,8307.12.65.94.87.65.1 Source: compiled by UNWTO World Economic Outlook, October2013 Overview of the economic projections by the International Monetary Fund (IMF)

30 Asia & Pacific4.95.25.4 5.55.6-=+ Japan2.01.21.11.21.1 ++=- Australia2.52.83.0 ++--+ China7.67.37.0 --=- India3.85.16.36.56.7 --+++ Thailand4.95.45.65.45.5 ++--+ Africa4.65.25.3 5.25.4==+ Middle East3.14.74.94.74.85.0++--++ Overview of the economic projections by the International Monetary Fund (IMF) *Provisional figures **Percentage points change to previous year: -- 1 Source: compiled by UNWTO World Economic Outlook, October2013 Growth of GDP (%) Current projections Trend** 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 12-11 13*-12 14*-13*

31 Dancing with the Dragon ปี พ. ศ. 2557 ส่งออกนักท่องเที่ยว 116 ล้านคน ซื้อบริการท่องเที่ยว USD 165 พันล้าน มีนักท่องเที่ยวในประเทศ ล้านคน (2556) สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

32 Changes in demand & supply system Brick & MortarBrick & Click Click & Click Consumer leads the trends Sustainable Production & Consumption

33 จากสินค้าพื้นฐาน --> บริการ --> ประสบการณ์ สินค้าพื้นฐาน เกษตร, อุตสาหกรม --> เชิงปริมาณ = แข่งที่ราคา (economy of scale) สินค้าบริการ --> คุณภาพ = ราคา สินค้า + มูลค่าเพิ่ม สินค้าประสบการณ์ --> ความ ประทับใจ = ราคาสินค้า + มูลค่าเพิ่ม + คุณค่า

34 จุดได้เปรียบในการแข่งขันและ ยั่งยืน – พัฒนาความได้เปรียบในสิ่งที่เรามีและแตกต่าง (Comparative Advantage) – ให้เป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) – พร้อมที่จะปรับตัวรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (Adaptive Advantage) ทรัพยการที่มีอยู่ ทรัพยากรต้นทุน ทรัพยากรที่สร้างสรรค์ขึ้น ความได้เปรียบที่ แตกต่าง การพัฒนา ทรัพยากร การจัดการที่ ดี การตลาด ความ ได้เปรียบใน การแข่งขัน เป็นแรงดึงดูด ความสามารถในการแข่งขัน วางแผนประเมินปรับปรุง ศักยภาพ บุคลากร ความพร้อม รับและ ปรับตัว สู่ความยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพ เป็นแรงดึงดูด ความสามารถในการแข่งขัน

35 มุมมองของนายกสภา

36 ความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปการศึกษา ( อุดมศึกษา ) – ฐานคิดที่ผิด ผลิตคนเพื่อระบบงาน ผลิตคนเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ ขาดความ เชื่อมโยงในภาพรวม ผลิตคนเพื่อสร้างสถานะทางสังคม สร้างความแตกแยกและชนชั้นในสังคม ระบบการศึกษาไม่ได้เครื่องมือให้คนอยู่ ร่วมกันอย่างสันติสุข

37 ความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปการศึกษา ( อุดมศึกษา ) – โครงสร้างเดิมที่ล้าหลังและยากต่อการ เปลี่ยนแปลง ระบบภาควิชา คณะวิชา ดุจตั้งค่ายคูประตู หอรบ ขาดการบูรณาการในทุกมิติ อาจารย์คือกลุ่มคนที่ปรับตัวยากที่สุดกลุ่ม หนึ่ง ความเป็นอิสระสูง vs. ความร่วมมือต่ำ ระบบการบริหารใช้กฎระเบียบมากกว่าวินัย สำนึกและความรับผิดชอบ ติดกับดักของระบบและเครื่องมือ

38 ความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปการศึกษา ( อุดมศึกษา ) – วัตถุดิบที่ด้อยคุณภาพ ระบบการศึกษาก่อนส่งต่อไร้คุณภาพ กระบวนการคัดเข้าที่ผิดฝาผิดตัว ขาดการบ่มเพาะที่จะเพิ่มโอกาสและ ศักยภาพ

39 ความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปการศึกษา ( อุดมศึกษา ) – วัตถุดิบที่ด้อยคุณภาพ ระบบการศึกษาก่อนส่งต่อไร้คุณภาพ กระบวนการคัดเข้าที่ผิดฝาผิดตัว ขาดการบ่มเพาะที่จะเพิ่มโอกาสและ ศักยภาพ

40 ความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปการศึกษา ( อุดมศึกษา ) – การตั้งโจทย์ที่ผิด ตอบโจทย์เฉพาะหน้ามากกว่าตอบโจทย์หลัก ตอบโจทย์ตนมากกว่าตอบโจทย์ของ ส่วนรวม ขาดการตั้งคำถามต่อโจทย์ ขาดการตั้งโจทย์จากชีวิตจริงของสังคม

41 โอกาสของมหาวิทยาลัย ศิลปากร

42

43 “ ให้ครูรักเด็ก และให้เด็กรักครู “ พระราชกระแสฯ เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


ดาวน์โหลด ppt ภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 14 พฤษภาคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google