งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน. 2 ผลการดำเนินงานที่สำคัญสู่ AEC 2015 การลดภาษีศุลกากรขาเข้าลดเหลือ 0% เกือบทุกรายการ การอำนวยความสะดวกทางการค้า เช่น - การจัดทำระบบศุลกากรหน้าต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน. 2 ผลการดำเนินงานที่สำคัญสู่ AEC 2015 การลดภาษีศุลกากรขาเข้าลดเหลือ 0% เกือบทุกรายการ การอำนวยความสะดวกทางการค้า เช่น - การจัดทำระบบศุลกากรหน้าต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน

2 2 ผลการดำเนินงานที่สำคัญสู่ AEC 2015 การลดภาษีศุลกากรขาเข้าลดเหลือ 0% เกือบทุกรายการ การอำนวยความสะดวกทางการค้า เช่น - การจัดทำระบบศุลกากรหน้าต่าง เดียว - การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วย ตนเอง - คลังข้อมูลการค้าอาเซียน การปรับประสานมาตรฐานและ กฎหมายทางเทคนิค สำหรับสินค้าเกษตร + อุตสาหกรรม อนุญาตให้นักลงทุนจากอาเซียนถือ หุ้นใน ธุรกิจบริการได้ถึง 70% การกำหนดมาตรฐานและคุณสมบัติ ด้านวิชาชีพ 7 สาขา และ ความร่วมมือบุคลากรด้านท่องเที่ยว การเปิดเสรีการลงทุนยกเว้นที่ระบุไว้ ในข้อสงวน 1. การเป็นตลาดและฐานการ ผลิตเดียวกัน 2. การสร้างเสริมขีด ความสามารถแข่งขัน การจัดทำกฎหมายแข่งขัน ทางการค้า กฎหมาย คุ้มครองผู้บริโภค และสร้าง เครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญา 3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง เสมอภาค พัฒนาผู้ประกอบการ SME ดำเนินโครงการ IAI เพื่อ ช่วยเหลือสมาชิกอาเซียนใหม่ (CLMV) 4. การบูรณาการเข้ากับ เศรษฐกิจโลก จัดทำความตกลงการค้าเสรีกับ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ อยู่ระหว่างจัดทำความตกลง RCEP และอาเซียน - ฮ่องกง

3 Tariffs in ASEAN have declined Intra and Extra-ASEAN trade have increased rapidly Free flow of goods Reduction of tariffs was accompanied by rapid growth in trade Source: ASEAN Integration Monitoring Report (AIMR), 2013 www.worldbank.org/en/region/eap/publication/asean-integration-monitoring-report

4 Intra-ASEAN trade Extra-ASEAN trade Free flow of goods

5 Source: World Investment Report 2013 % of World FDI Destined for ASEAN OPPORTUNITIES ASEAN is an increasingly important FDI destination

6 Source: ASEAN Integration Monitoring Report (AIMR), 2013 OPPORTUNITIES ASEAN has room to raise its share of services exports and GDP 6

7 Non-tariff barriers for goods remains an issue CHALLENGES Percentage of all non-tariff barriers in ASEAN 7 Source: ASEAN Integration Monitoring Report (AIMR), 2013

8 8 เปรียบเทียบ AEC 2015 กับ AEC 2025 มีความสามารถในการแข่งขัน มี นวัตกรรมและมีพลวัต การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง เสมอภาค การส่งเสริมการเชื่อมโยงและการ รวมตัวรายสาขา การบูรณาการเข้ากับ เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจที่มีการรวมตัวและเชื่อมโยง ในระดับสูง การเป็นตลาดและฐานการ ผลิตเดียว การสร้างเสริมขีด ความสามารถแข่งขัน AEC 2015 AEC 2025 การเป็นส่วนสำคัญของประชาคมโลก ความสามารถในการปรับตัว ครอบคลุม ทุกภาคส่วน และมีประชาคมเป็นศูนย์กลาง

9 1. เศรษฐกิจที่มีการรวมตัว และเชื่อมโยงในระดับสูง 2. มีความสามารถในการแข่งขัน มีนวัตกรรมและมีพลวัต 3. ส่งเสริมการเชื่อมโยงและความ ร่วมมือรายสาขา 4. ยืดหยุ่น ครอบคลุมทุก ภาคส่วน และมีประชาชน เป็นศูนย์กลาง 5. เป็นส่วนสำคัญ ของประชาคมโลก นโยบายการ แข่งขัน การคุ้มครอง ผู้บริโภค ทรัพย์สินทาง ปัญญา ความโปร่งใส 9 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 ทบทวน / ปรับปรุงความตก ลงการค้าเสรี ขยายความสัมพันธ์ทาง เศรษฐกิจและ ความร่วมมือ เพิ่มบทบาทของอาเซียนใน เวทีเศรษฐกิจโลก สินค้า บริการ การลงทุน อำนวยความสะดวกการ เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ และนักธุรกิจ สร้างความเข้มแข็งแก่ SMEs ลดช่องว่างการพัฒนา การมีส่วนร่วมของภาค ส่วนต่างๆ เกษตร การท่องเที่ยว สุขภาพ แร่ธาตุ ขนส่ง เทคโนโลยีและ สารสนเทศ E-commerce พลังงาน

10 10 ประเด็นเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน. 2 ผลการดำเนินงานที่สำคัญสู่ AEC 2015 การลดภาษีศุลกากรขาเข้าลดเหลือ 0% เกือบทุกรายการ การอำนวยความสะดวกทางการค้า เช่น - การจัดทำระบบศุลกากรหน้าต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google