งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 1. Mental health counselor 2. Forensic science technician 3. Financial analyst 4. Dental hygienist 5. Skin care specialist 6. Computer software engineer 7. Database administrator 8. Veterinarian 9. Performance makeup artist 10. Personal and home care aide

29 ศาสนกิจวิชาการ กิจการ นักเรียน

30 คือ ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ

31 อัตลักษณ์ : ต้องบ่งบอกลักษณะเฉพาะ วัดผลได้ จริง อัตลักษณ์ : คือ ผลจากการจัดการศึกษาของ โรงเรียน ที่สร้างตัวตนที่โดดเด่นที่สุด ผลของการอบรมสั่งสอน ถ่ายทอด ปลูกฝัง และบ่มเพาะ จนสะท้อนออกมาในตัวผู้เรียนได้ ชัดเจนที่สุด

32

33 ส่วน เอกลักษณ์ของโรงเรียน หมายถึง จุดเด่น จุดด้อย และ ความสำเร็จของโรงเรียน ปรากฏผลโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของ ชุมชน สังคม เมื่อกล่าวถึงสิ่งนั้นๆ ก็จะนึกถึง โรงเรียนนั้นๆ ขึ้นมาทันที เช่น มีสถานที่ร่มรื่นสวยงาม มีทีม ฟุตบอลเก่ง มีวงโยธวาทิตชนะเลิศ มีหลักสูตร หลากหลาย มีหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม

34

35

36

37

38

39

40


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google