งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการกลุ่มบริหารงาน การเงิน และสินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการกลุ่มบริหารงาน การเงิน และสินทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการกลุ่มบริหารงาน การเงิน และสินทรัพย์

2  1. รับ - ส่งหนังสือภายในและภายนอกของส่วนราชการ  2. พิมพ์หนังสือแจ้งจากสำนักการคลังและสินทรัพย์ จากเว็บไซด์ สพฐ.  3. แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานจาก สพฐ. และ รวบรวม ใบเสร็จรับเงินจากโรงเรียนในสังกัดเพื่อตรวจสอบ  4. รวบรวมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนทุกรายการที่มี การโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน  5. ออกหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการบำนาญ  6. ออกหนังสือรับรองสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล  7. พิมพ์ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของข้าราชการ บำนาญจากกรมบัญชีกลาง  8. พิมพ์สลิปเงินเดือนข้าราชการครูและข้าราชการ บำนาญ งานธุรการ

3  1. จัดทำใบสำคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป  2. จัดทำใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ  3. จัดทำใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย  4. บันทึกตัดจ่ายฎีกาในระบบ GFMIS  5. จัดเก็บเอกสารการลงบัญชีสำหรับฎีกาเบิกจ่ายเงินผ่าน ส่วนราชการ งานบัญชี

4  1. แจ้งงดเบิกสิทธิการขอรับเงินบำนาญต่อกรมบัญชีกลาง  2. ขอเบิกเงินบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ เสียชีวิต  3. ขอเบิกเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ เสียชีวิต  4. ขอเบิกเงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จรายเดือน กรณี ข้าราชการและลูกจ้างประจำลาออกและเกษียณอายุ ราชการ  5. ขอเบิกเงิน กบข. กรณีข้าราชการครู เสียชีวิต ลาออก เกษียณอายุราชการ  6. ขอเบิกเงินกสจ. กรณีลูกจ้างประจำเสียชีวิต ลาออก เกษียณอายุราชการ  7. ขอรับหนังรับรองบำเหน็จตกทอดค้ำประกันการกู้เงินกับ สถาบันการเงิน  8. บันทึกข้อมูลในบัตรเงินเดือนและบัตรค่าจ้างประจำ  9. ตรวจสอบเงินโอนเข้าบัญชีจากกรมบัญชีกลางผ่าน เครื่อง GFMIS งานการเงิน

5  1. ตรวจสอบความถูกต้องในระบบ e – GP งบดำเนินงาน ของโรงเรียนในสังกัด  2. เบิก – จ่ายวัสดุสำนักงานพร้อมลงทะเบียนคุม  3. พิมพ์งบหน้าประกอบการเบิกเงินวัสดุทุกแผนงาน โครงการ ที่ได้รับมอบหมาย  4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งานพัสดุ


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการกลุ่มบริหารงาน การเงิน และสินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google