งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1716 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้าง 10 รวม 3332 อัตราว่าง 1 อัตรา มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว 1 อัตรา ลาเรียน - ผอ. กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1716 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้าง 10 รวม 3332 อัตราว่าง 1 อัตรา มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว 1 อัตรา ลาเรียน - ผอ. กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1716 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้าง 10 รวม 3332 อัตราว่าง 1 อัตรา มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว 1 อัตรา ลาเรียน - ผอ. กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ วัสดุ (1/1) กลุ่มงานทดสอบงาน โครงสร้าง ข้าราชการ 5 4 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ 22 กลุ่มงานทดสอบ วัสดุวิศวกรรม ข้าราชการ 55 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 22 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 1 1 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ 44 กลุ่มงานปฐพีวิศวกรรม ข้าราชการ 55 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 22

3 ที่กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป............ รายการ 3,2401,8001,8902,070 2,160 2,3402,4302,6102,7002,8802,9703,1503,240 2,0972,2212,7172,8632,5123,0572,3612,9832,9553,2153,789 1.1 งานสารบรรณ 2,0402,2702,6502,7892,4522,9932,2972,8942,8543,1093,725 (1) รับหนังสือ............ เรื่อง / เล่ม 380400350461371457337408362403443 (2) ส่งหนังสือ.............. เรื่อง 230250300231211284199286285301337 (3) พิมพ์หนังสือ.......... เรื่อง 230250300292250315238375382410550 (4) จัดเก็บ................... เรื่อง 450500600705580750545650645725815 (5) ส่ง E-mail............. เรื่อง ---202522131015 10 (6) ร่างหนังสือ........... เรื่อง 250270300260215290210295290320455 (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5006008008208008757558708759351,115 1.2 การเงิน & บัญชี 2420252113121016141817 (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง 12-13-284-9 (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ............ เรื่อง 1811181158325122 (3) รายงาน Online................. ครั้ง 57755456566 1.3 พัสดุ 3331425347525473878847 (1) จัดซื้อ / จัดจ้าง..................... ครั้ง 111214 151412 171620 (2) ประสานการใช้รถยนต์..... ครั้ง 74364421215104 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ........... ครั้ง 15 253328344049556223

4 ที่กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 วิเคราะห์วิจัยและพัฒนาด้าน ปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม 390 แห่ง 265278 104 130156186225267314358390 9973945541 24372332148168 2 งานเจาะสำรวจชั้นดิน ( สนับสนุน สำนักสนับสนุนและพัฒนา ตามผังเมือง ) 45 แห่ง 10 15 -512288122618

5 ที่งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น.... ลบ. 28.49530.1650.9932.6514.9678.44313.41019.86628.30942.05657.89977.192100 0.2121.8883.2704.4565.768 7.4338.2279.91415.01718.93224.432 1.1 งบดำเนินงาน 5.379315101421303951627386100 1.12510.00617.32623.61030.56139.38243.58652.52076.23382.53694.058 1.2 งบลงทุน 17.090100 1.0531.6385.435 1.3 งบรายจ่ายอื่น 6.02618.77742.53266.287100 -11.22616.179 หมายเหตุ


ดาวน์โหลด ppt อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1716 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้าง 10 รวม 3332 อัตราว่าง 1 อัตรา มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว 1 อัตรา ลาเรียน - ผอ. กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google