งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเลี้ยงสัตว์ คำบรรยาย โดย ครูสีกุน นุชชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเลี้ยงสัตว์ คำบรรยาย โดย ครูสีกุน นุชชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเลี้ยงสัตว์ คำบรรยาย โดย ครูสีกุน นุชชา
โดย ครูสีกุน นุชชา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยระบบสารสนเทศ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักศึกษาสัตวบาลปวช.,ปวส.

2 ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์
หัวใจของการเลี้ยงสัตว์ พันธุ์สัตว์ (Breed) 1. พันธุ์สัตว์ (Breed) ซึ่งรวมไปถึงการคัดเลือกและบำรุงพันธุ์สัตว์ ยกตัวอย่าง เช่น การเลี้ยงไก่ ถ้าเราให้อาหารอย่างดี การจัดการตลอดจนการสุขาภิบาลอย่างดี แต่ใช้ไก่พันธุ์ที่ไม่ดี หรือไก่พันธุ์พื้นบ้าน ซึ่งมีการเจริญเติบโตได้ช้ามากกว่าจะได้ผลผลิตต้องใช้เวลานานมาก สิ้นเปลืองทั้งเวลาและต้นทุน

3 ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์
หัวใจของการเลี้ยงสัตว์ อาหารและการให้อาหาร (Feed and Feeding) 2. อาหารและการให้อาหาร (Feed and Feeding) ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง อาหารที่มีคุณภาพสูงแม้ราคาจะค่อนข้างแพง มีธาตุอาหารบำรุงร่างกายมากย่อมจะเป็นการคุ้มค่ากว่าอาหารราคาถูกที่คุณค่าต่ำ นอกจากนี้ผู้เลี้ยงจะต้องทราบวิธีการให้อาหารที่เหมาะสมแก่สัตว์ด้วย เช่น สุกรขุน เราให้อาหารให้กินมากเท่าที่มันจะกินได้ แต่ในสุกรแม่พันธุ์เราต้องจำกัดอาหารเพื่อไม่ให้อ้วน มิฉะนั้นความสมบูรณ์พันธุ์ (Fertility) จะลดลง

4 ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์
หัวใจของการเลี้ยงสัตว์ การจัดการ (Management) 3. การจัดการ (Management) ปัจจัยข้อนี้รวมไปถึงการสุขาภิบาล เช่น การทำวัคซีนป้องกันโรค การตัดปากไก่ เพื่อให้สัตว์อยู่สบายจะได้ให้ผลผลิตเต็มความสามารถของเผ่าพันธุ์

5 การเลี้ยงสัตว์แบ่งประเภทออก ได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
ได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การเลี้ยงสัตว์ใหญ่

6 การเลี้ยงสัตว์แบ่งประเภทออก ได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
ได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การเลี้ยงสัตว์เล็ก

7 การเลี้ยงสัตว์แบ่งประเภทออก ได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
ได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การเลี้ยงสัตว์ปีก

8 การเลี้ยงสัตว์แบ่งประเภทออก ได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
ได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ

9 ประโยชน์ของสัตว์เลี้ยง
ประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ใช้เป็นอาหารของมนุษย์ ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องนุ่งห่ม ได้แรงงานจากสัตว์ ใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให้ความเพลิดเพลิน เช่น การเลี้ยงนกเขา ไก่แจ้

10 ประโยชน์ของสัตว์เลี้ยง
ประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรเอง ประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรเอง ใช้แรงงานในการทำการเกษตร ได้ผลพลอยได้เพิ่มรายได้ของครอบครัว เศษอาหารที่เหลือทิ้งในไร่นา สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยนำมาเลี้ยงสัตว์ ได้มูลสัตว์เป็นปุ๋ย เนื้อที่ว่างเปล่าหรือดินเลว ปลูกพืชไม่ได้สามารถใช้เลี้ยงสัตว์ได้ดี ใช้เป็นกิจการหนึ่งในการประกอบกิจการไร่นา - สวนผสมได้

11 ประโยชน์ของสัตว์เลี้ยง
ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประโยชน์แก่ประเทศชาติ เพิ่มพูนอาหารโปรตีนในประเทศ เป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศและลดสินค้าเข้าทางด้านผลิตภัณฑ์สัตว์ซึ่งจะลดดุลย์การค้าได้เป็นอย่างดี ช่วยให้เกิดอาชีพอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เช่น โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการว่างงานได้ดี ช่วยเปิดพื้นที่ที่ไม่เป็นประโยชน์ให้ใช้ประโยชน์ได้


ดาวน์โหลด ppt หลักการเลี้ยงสัตว์ คำบรรยาย โดย ครูสีกุน นุชชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google