งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการสนับสนุนงบบริการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค (PPA-PPD) เพื่อ สนับสนุนนโยบายทีมหมอครอบครัว (FCT) ปี 2558 เขต 9 นครราชสีมา งานพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิและเวชปฏิบัติครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการสนับสนุนงบบริการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค (PPA-PPD) เพื่อ สนับสนุนนโยบายทีมหมอครอบครัว (FCT) ปี 2558 เขต 9 นครราชสีมา งานพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิและเวชปฏิบัติครอบครัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการสนับสนุนงบบริการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค (PPA-PPD) เพื่อ สนับสนุนนโยบายทีมหมอครอบครัว (FCT) ปี 2558 เขต 9 นครราชสีมา งานพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิและเวชปฏิบัติครอบครัว กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

2 กิจกรรมที่ ๑ อบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) วันที่ 24 - 25 กย.58 ณ โรงแรมสบาย กิจกรรมที่ ๒ จัด Difficult case การดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 29 ตค.58 ณ โรงแรมสบาย กิจกรรมที่ ๓ อบรมผู้จัดการการดูแลผู้ป่วยแบบประดับ ประคองในรพช.และรพสต.: Care Manager Pallative วันที่ 30 กย. – 1 ตค.58 ณ โรงแรมสบาย “โครงการสร้างเสริมสุขภาวะด้านจิตวิญญาณ ในการจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม ๒๕๕๖– ๒๕๕๘

3 แนวทางการจัดสรร PPA สนับสนุนการจัดบริการของ FCT กลุ่ม 1 ผู้สูงอายุระยะพึ่งพิง 800 บ. / คน กลุ่ม 2 ผู้ป่วย Palliative Care 800 บ. / คน กลุ่ม 3 เด็ก 0-2 ปี (70%ของเป้าหมาย) 133.89 บ. / คน PPD สนับสนุนกลไกการกำกับติดตาม FCT ระดับอำเภอ เหมาจ่ายตามจำนวนอำเภอ40,000 บ. / อำเภอ เหมาจ่ายตาม FCT ระดับตำบล 7,902.29 บ./แห่ง

4 FCT อำเภอ FCT ตำบล (รพ.สต.บึงอ้อ) FCT ชุมชน (นางอทิตยา โพชะกะ) -อสม. -จิตอาสา -ชมรม ผส. -อปท. FCT ตำบล (รพ.สต.กุ่มพระยา) FCT ตำบล (รพ.สต.หนองสรวง) FCT ชุมชน (นาง.......................) FCT ชุมชน (นาง......................) กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม 1 ผู้สูงอายุระยะพึ่งพิง6 คน กลุ่ม 2 ผู้ป่วย Palliative Care 4 คน กลุ่ม 3 เด็ก 0-2 ปี6 คน กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม 1 ผู้สูงอายุระยะพึ่งพิง37 คน กลุ่ม 2 ผู้ป่วย Palliative Care34 คน กลุ่ม 3 เด็ก 0-2 ปี(70%)893 คน (ต้องดูแล 1,275 คน) ตัวอย่าง

5 การออกคำสั่งสนับสนุนการดำเนินงาน ทีม FCT อำเภอ ทุกอำเภอ ส่งรายชื่อทีม FCT อำเภอ เพื่อให้ สสจ.นม. จัดทำคำสั่ง นพ.สสจ.ลงนาม ประกอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน

6 ทีมอำเภอ แพทย์ หัวหน้าทีม ประกอบด้วย เช่น ทันตแพทย์/เภสัช/พยาบาล เวช/นักจิต/นักกาย/นักโภชนาการ/อื่น ๆ และ ทีมจาก สสอ.

7 การเบิกจ่ายงบประมาณ จัดทำแผน 7 ช่อง PPA รพ.สต. PPD CUP นพ.สสจ. อนุมัติแผน จัดทำโครงการเพื่อดำเนินงานตามแผน เบิกงบประมาณตามระเบียบเงินบำรุง

8 8 รายงานผลการดำเนินงาน แบบรายงานสนับสนุนงบ PPD กลไกการกำกับติดตาม FCT ระดับอำเภอ 1.สรุป/วิเคราะห์ผลงานบริการ ตามที่รายงานงบ PPA (รพ.สต.) 2.สรุป รูปแบบ/แนวทางการบริหารจัดการงบ PPA+PPD ระดับอำเภอ / ปัญหาอุปสรรค ปี 2558 3.ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการงบสร้าง เสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPA+PPD) ปี 2558

9 9 ส่งผลการดำเนินงาน **รายงานผลเป็นภาพรวมอำเภอ -เอกสารรูปเล่ม -พร้อมหนังสือนำส่งอย่างเป็นทางการ -ภายใน 31 ธันวาคม 2558 ส่ง สสจ.นม.

10 10 ลำดับจังหวัดรหัสหน่วย บริการ ประจำ ชื่อหน่วย บริการ ประจำ รหัสหน่วย บริการปฐมภูมิ ชื่อหน่วย บริการปฐมภูมิ เลขบัตร ประชาชน ระบุกลุ่ม (1,2) ผลงาน (ครั้ง) 1นม.xxxxxxxxxxxxx12345678913 2 3 4 รายงานผลการดำเนินงาน งบ PPA แบบรายงานผลงานบริการกลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม 1-2 หมายเหตุ ผลงาน กลุ่ม 1-2 หมายถึง การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เก็บผลงาน ก.ค.-พ.ย.58

11 ลำดับจังหวัดรหัสหน่วย บริการ ประจำ ชื่อหน่วย บริการประจำ รหัสหน่วย บริการปฐมภูมิ ชื่อหน่วย บริการปฐมภูมิ ผลงาน DSPM (คน) ผลงาน DAIM (คน) 1นม.xxxxxxxxxxxxx63 2 3 รายงานผลการดำเนินงานงบ PPD แบบรายงานผลงานบริการกลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม 3 หมายเหตุ ผลงาน กลุ่ม 3 หมายถึง การตรวจพัฒนาการด้วยคู่มือ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM/DAIM) เก็บผลงาน เม.ย.-ก.ย.58 (เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการส่งเสริม พัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ เขต 9)

12 12 การอบรมผู้จัดการ(Care Manager) การดูแลผู้สูงอายุ และ Palliative care CM ผู้สูงอายุ อำเภอละ 2 คน 24-25 ก.ย. และ 29 ตค.58 (งบ สสจ.นม.) จัดการเรียนรู้ข้างเตียงผู้ป่วย ของ CM FCT และ Care giver โครงการพัฒนาศักยภาพ Care giver เขตสุขภาพที่ 9 (งบ Node FCT) CM Palliative อำเภอละ 4 คน 30 ก.ย. – 1 ตค.58 (งบ สสจ.นม.)

13 หลักสูตร CM ผส. ระยะที่ 1

14 หลักสูตร CM ผส. ระยะที่ 2 29 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสบาย

15 หลักสูตร CM Palliative Care

16 16 จัดการเรียนรู้ข้างเตียงผู้ป่วย ของ CM FCT และ Care giver งบประมาณจาก Node FCT อำเภอละ ประมาณ 11,000 บาท เพื่อดูแล ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการที่ต้องดูแล Palliative Care และ Difficult Case จำนวน 4 Case / อำเภอ สรุปผลงานส่ง สสจ.นม. Case Study จำนวน 1 Case

17 การทำ Case study ประกอบด้วย -มีการวิเคราะห์ระบบครอบครัว เพื่อจัดระดับปัญหาในการเยี่ยม บ้าน ได้แก่ -ครอบครัวปกติ โดยเครือข่ายจิตอาสา อสม. และ จนท. -ครอบครัวที่มีผู้ป่วย มีปัญหาซับซ้อนทางกาย เช่น NG tube สายสวน ฯลฯ ต้องใช้หลักการพยาบาล -ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนเชิงสังคม Difficult Case, Difficult Family ต้องใช้หลักการสร้าง สัมพันธภาพบนผังเครือญาติ ROF และ Model การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพครอบครัว ประกอบ Case study

18 18 การบริหารงบประมาณการจัดการเรียนรู้ ข้างเตียงผู้ป่วย เขียนโครงการรองรับงบประมาณ 11,000 บ. กิจกรรม -จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 เรื่องตามกลุ่มเป้าหมาย -จัด Difficult Case 1 เรื่อง งบประมาณ -ค่าอาหารกลางวัน /อาหารว่าง 100 บ./คน -ค่าวิทยากร 600 บ./ชม. -ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม

19 งานพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิและเวชปฏิบัติครอบครัว กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการสนับสนุนงบบริการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค (PPA-PPD) เพื่อ สนับสนุนนโยบายทีมหมอครอบครัว (FCT) ปี 2558 เขต 9 นครราชสีมา งานพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิและเวชปฏิบัติครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google