งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการ Work shop การประเมินตนเอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการ Work shop การประเมินตนเอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการ Work shop การประเมินตนเอง
เพื่อทำแผนยกระดับการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว -ชี้แจงวัตถุประสงค์ ร่วมเรียนรู้ ร่วมลด CAP ลดซ้ำซ้อน และเสริมพลัง -นโยบายการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว -นำเสนอผลการประเมินตนเองและทำแผนปรับปรุงตนเองและสรุปปัญหาที่ต้อง ได้รับการเรียนรู้เพิ่มเติม -ชวนเรียนรู้การประเมินตนเองของพื้นที่ร่วมกันและร่วมกันหาโอกาสการปรับปรุง รายหมวด โดยทีมจังหวัด -สรุปบทเรียนการทำ Workshopร่วมกัน ประธาน -CUP สรุปการประเมินตนเองและทำแผนปรับปรุงยกระดับการพัฒนาให้สมบูรณ์ -ส่งแผน สสจ.ภายใน 25 มค.61

2 รพ.สต.ติดดาว (5 ดาว 5 ดี) 20% 10% 10% 35% 25% ส่วนที่ 1 บริหารดี
หมวด 1 การนำองค์กรและการจัดการดี(OTOPและการจัดระบบบริการ) 1.1 ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล 1.2 แผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ 1.3 ระบบบริหารจัดการที่สำคัญ - การจัดการการเงินและบัญชี - การจัดการอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมและเกณฑ์Green&Clean) - มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนระบบบริการจากแม่ข่ายIT,IC,Lab,เภสัชกรรมและRDU/คบส รพ.สต.ติดดาว (5 ดาว 5 ดี) 20% ส่วนที่ 1 บริหารดี หมวด 2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(OTOPและการจัดระบบบริการ) ส่วนที่ 2 ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 10% หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (OTOPและการจัดระบบบริการ) 10% ส่วนที่ 3 บุคลากรดี หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย (OTOPและการจัดระบบบริการ) 4.1 จัดบริการตามสภาพปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OTOP) 4.2 การบริการในสถานบริการ 4.3 การบริการในชุมชน 4.4 การบริการแพทย์แผนไทย 4.5 ระบบสนับสนุนบริการ 35% ส่วนที่ 4 บริการดี ส่วนที่ 5 ประชาชนมีสุขภาพดี 25% หมวด 5 ผลลัพธ์ 5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง (Self Care) 5.2 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด (KPI) ของพื้นที่+กระทรวง 5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้ การแปลผล รพ.สต.5 ดาว -คะแนนรายหมวด ≥ร้อยละ 80 -คะแนนรวม 5 หมวด ≥ร้อยละ 80

3 อำเภอ จน.รพ.สต. ผลงาน 5 ดาว ปี60 เป้าปี61 รพ.สต.เป้าหมาย
1.จุดมุ่งหมาย ยกระดับการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวร้อยละ 25 2.เป้าหมาย อำเภอ จน.รพ.สต. ผลงาน 5 ดาว ปี60 เป้าปี61 รพ.สต.เป้าหมาย เมือง 21 1 4.76 5.25/6 มีที่ไหนบ้าง วัฒนา 4 19.05 5 ดาว 6 แห่ง ดาว …...แห่ง ดาว แห่ง อรัญ 16 5 25.00 โคกสูง 9 2.25/3 ตาพระยา 15 11 73.33 3.75/4 คลองหาด 16.67 วังสมบูรณ์ 6 3 50.00 1.5/2 วังน้ำเย็น 80 1.25/2 เขาฉกรรจ์

4 การบริหารจัดการระบบคุณภาพ
3.ขั้นตอนสำคัญ การบริหารจัดการระบบคุณภาพ 1.ดำเนินการ สรุปความก้าวหน้า 2.เยี่ยมเสริมพลัง ก.พ.-พ.ค.61 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Do Check Act Plan -มีแผนปรับปรุงยกระดับการพัฒนาของ CUP (ม.ค.61) -เป้าหมาย -กิจกรรม เมื่อไร -ทรัพยากร -ผู้รับผิดชอบ ครั้งที่1 ประเมินตนเอง -หาระดับการพัฒนา -หา CAP ปรับปรุง (ม.ค.61) ครั้งที่ 2 ประเมินตนเอง -หาระดับการพัฒนา/CAP ครั้งที่3 ประเมินรับรองระดับการพัฒนาโดยCUP (มิ.ย.61) ครั้งที่ 4 ประเมินรับรองโดยทีมจังหวัด(ก.ค.61) -ปรับปรุงอะไรบ้าง -โดยใคร


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการ Work shop การประเมินตนเอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google