งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย 1.นางสาวชุติมณฑน์ ฉ่ำอ่ำ เลขที่ 13

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย 1.นางสาวชุติมณฑน์ ฉ่ำอ่ำ เลขที่ 13"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ขนมขันหมากแม่แตงทัย
จัดทำโดย 1.นางสาวชุติมณฑน์ ฉ่ำอ่ำ เลขที่ 13 2.นางสาวธิดาพร อินทสนธิ์ เลขที่ 16 3.นางสาวกิตตินันท์ วงศ์ศิริศรีสกุล เลขที่ 29 4.นางสาวชุติมา สายเพ็ชร เลขที่ 32 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 เสนอ คุณครูจงรัก เทศนา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอ เมืองฯ จังหวัด อุทัยธานี

2 ที่มาและความสำคัญ

3 ประวัติผู้ประกอบการ

4 รูปแบบของการจัดขนมขันหมาก
มี 3แบบ ดังนี้

5 วัสดุ/อุปกรณ์

6 ขั้นตอนการทำ

7 คุณภาพของสินค้า

8 คุณธรรม จริยธรรม

9 แผนที่

10 ประมวลภาพ

11

12

13 Bye Bye


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย 1.นางสาวชุติมณฑน์ ฉ่ำอ่ำ เลขที่ 13

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google