งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย 1. นางสาวชุติมณฑน์ ฉ่ำอ่ำ เลขที่ 13 2. นางสาวธิดาพร อินทสนธิ์ เลขที่ 16 3. นางสาวกิตตินันท์ วงศ์ศิริศรีสกุล เลขที่ 29 4. นางสาวชุติมา สายเพ็ชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย 1. นางสาวชุติมณฑน์ ฉ่ำอ่ำ เลขที่ 13 2. นางสาวธิดาพร อินทสนธิ์ เลขที่ 16 3. นางสาวกิตตินันท์ วงศ์ศิริศรีสกุล เลขที่ 29 4. นางสาวชุติมา สายเพ็ชร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย 1. นางสาวชุติมณฑน์ ฉ่ำอ่ำ เลขที่ 13 2. นางสาวธิดาพร อินทสนธิ์ เลขที่ 16 3. นางสาวกิตตินันท์ วงศ์ศิริศรีสกุล เลขที่ 29 4. นางสาวชุติมา สายเพ็ชร เลขที่ 32 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 เสนอ คุณครูจงรัก เทศนา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 33231 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอ เมืองฯ จังหวัด อุทัยธานี โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด อุทัยธานี เรื่อง ขนมขันหมากแม่แตงทัย

2 ที่มาและความสำคัญ

3 ประวัติผู้ประกอบการ

4 รูปแบบของการจัดขนมขันหมาก

5 วัสดุ / อุปกรณ์

6 ขั้นตอนการทำ

7 คุณภาพของสินค้า

8 คุณธรรม จริยธรรม

9 แผนที่

10 ประมวลภาพ

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย 1. นางสาวชุติมณฑน์ ฉ่ำอ่ำ เลขที่ 13 2. นางสาวธิดาพร อินทสนธิ์ เลขที่ 16 3. นางสาวกิตตินันท์ วงศ์ศิริศรีสกุล เลขที่ 29 4. นางสาวชุติมา สายเพ็ชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google