งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำ อำเภอบ้านไร่ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทเดินเรียนและมีนักเรียน อาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียนโดยใช้สถานที่โรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำ อำเภอบ้านไร่ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทเดินเรียนและมีนักเรียน อาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียนโดยใช้สถานที่โรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำ อำเภอบ้านไร่ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทเดินเรียนและมีนักเรียน อาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียนโดยใช้สถานที่โรงเรียน บ้านไร่เดิม ( ประถมปลาย ) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ. ศ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรก 24 คน มีครู 1 คน คือ นายสมพร ไชยะ และทางจังหวัดได้ แต่งตั้ง นายปรีชา ภู่กำจัด ครูโรงเรียนอุทัยทวีเวท

4 ฟ้า - ขาว

5

6 ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านไร่วิทยา ชื่อ - สกุล นายวิชัย ยุชังกูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ วิชาเอก กศ. ม. บริหารการศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท โรงเรียน / กลุ่มงาน บ้านไร่วิทยา หมายเลขโทรศัพท์

7 รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านไร่วิทยา ชื่อ - สกุล นางวชิราภรณ์ รัตนวงศ์ไชย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการ วิชาเอก กศ. ม. บริหารการศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท โรงเรียน / กลุ่มงาน บ้านไร่วิทยา wachai หมายเลขโทรศัพท์

8 รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านไร่วิทยา ชื่อ - สกุล นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการ วิชาเอก ศศ. ม. สังคมศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท โรงเรียน / กลุ่มงาน บ้านไร่วิทยา tow หมายเลขโทรศัพท์

9 รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านไร่วิทยา ชื่อ - สกุล นางรุ่งนภา ธีฆะพร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการ วิชาเอก กศ. ม. คณิตศาสตร์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท โรงเรียน / กลุ่มงาน บ้านไร่วิทยา หมายเลขโทรศัพท์

10

11 โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนแห่งการ เรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานเทียบเคียง มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน

12


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำ อำเภอบ้านไร่ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทเดินเรียนและมีนักเรียน อาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียนโดยใช้สถานที่โรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google