งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DSP2-1 2 Discrete-time Signals and Systems สัญญาณและระบบแบบไม่ต่อเนื่องทาง เวลา ผศ.ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEET0485 Digital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DSP2-1 2 Discrete-time Signals and Systems สัญญาณและระบบแบบไม่ต่อเนื่องทาง เวลา ผศ.ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEET0485 Digital."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DSP2-1 2 Discrete-time Signals and Systems สัญญาณและระบบแบบไม่ต่อเนื่องทาง เวลา ผศ.ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

2 DSP2-2 เป้าหมาย นศ เข้าใจสัญญาณและระบบแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลาที่ เป็นเชิงเส้น นศ เข้าใจหลักการประสาน (convolution) นศ รู้จักทฤษฎีการสุ่มเบื้องต้น EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

3 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-3 Continuous v.s. Discrete-time Signals ทฤษฎี DSP เหมือนกับทฤษฎี Signals and Systems แต่ DSP เน้นการประมวลสัญญาณในแบบไม่ ต่อเนื่องทางเวลา ที่เหมาะแก่การประมวลผลบนคอมพิวเตอร์หรือโดย ตัวประมวลผล

4 DSP2-4 Discrete-Time Continuous Amplitude ในคอร์สนี้ เราสนใจเฉพาะสัญญาณที่เป็น Discrete- Time, Continuous Amplitude เท่านั้น EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

5 DSP2-5 สัญญาณแบบอื่นๆ EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

6 DSP2-6 Discrete-Time Signal from A/D Converter ในทางปฏิบัติเราได้สัญญาณ Discrete-time จาก A/D Converter A/D สัญญาณแอนะลอก สัญญาณดิจิตอล EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

7 DSP2-7 DSP System Block Diagram DSP Processor D/A A/D EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

8 DSP2-8 Sampling การสุ่มสัญญาณ x(t) เพื่อทำให้ได้สัญญาณ x(n) ผลลัพท์คือ x(n): สุ่มด้วย ความถี่ =... t EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

9 DSP2-9 Combination of Sampling สัญญาณ x(n) = สัญญาณสุ่ม “s(n)” คูณ สัญญาณ “x(t)” S(n) ประกอบจากส่วนย่อย คือ อิมพัลส์ n T t n EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

10 DSP2-10 Elements of the Sampling Signal S(n) นั้นประกอบจากส่วนย่อยๆ อิมพัลส์ n T n n n n T2T3T s(n) + + + = EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

11 DSP2-11 An Impulse is Delta Function อิมพัลส์ คือ เดลต้าฟังก์ชัน ให้ค่า “1” เมื่อ n=0 และ ให้ค่า “0” เมื่อ n เป็นค่าอื่นๆ เขียนเป็น n 0 1 อิมพัลส์ EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

12 DSP2-12 Shifted Delta Function อิมพัลส์นำมารวมกันได้เป็น s(n) ได้จากการเลื่อน ค่า n 0 1 n 1 1 อิมพัลส์ที่ถูกเลื่อนไปช่วงเวลา 1 ลำดับ อิมพัลส์ที่ไม่มีการเลื่อนค่า 0 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

13 DSP2-13 Summing of Shifted Delta Function + + + n n n n T2T3T + + + = 0 n EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

14 DSP2-14 Sampling Signals= Summing of Delta function สัญญาณที่เป็นสัญญาณสุ่มนั้นประกอบด้วย เดลต้า ฟังก์ชันที่มีค่าการเลื่อนแตกต่างกัน หรือ เขียนใหม่เป็น EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

15 DSP2-15 Discrete-time Signal x(n) x(n) สร้างจาก ผลคูณของ x(t) และ s(n) t n n = … EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

16 DSP2-16 ระบบ System with Delta function หากนำ x(n) มาสุ่มอีกครั้งด้วย เดลต้าฟังก์ชันจะได้ y(n)=x(n) เช่นเดิม สุ่มด้วย ความถี่ = EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

17 DSP2-17 Sampled Signal + + n=0 n=1 n 12 + + + = 0 + 3 n=2 n=3 n n n EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

18 DSP2-18 ระบบ System with Delayed Delta function หาก x(n) ถูกสุ่มด้วย เดลต้าฟังก์ชันที่มี delay จะได้ y(n)=x(n-1) สุ่มด้วย ความถี่ = EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

19 DSP2-19 Delayed Signal + + n n n n + + = + + 1203 n=0 n=1 n=2 n=3 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

20 DSP2-20 การประสาน (Convolution) หากระบบไม่ใช่ เดลต้าฟังก์ชัน เราจะคำนวณอย่างไร ? เราเรียกการคำนวณระบบเช่นนี้ว่า Convolution หรือ การ ประสาน ระบบ EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

21 DSP2-21 Convolved Signal + + + n n n n + + + 12031203 n=0 n=1 n=2 n=3 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

22 DSP2-22 Convolution Effect รวมค่าจากสองกราฟ + รวมสัญญาณ สัญญาณไม่เหมือนเดิม ผลจาก h(1)ผลจาก h(0) EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

23 DSP2-23 DSP System Block Diagram ระบบ DSP ที่ง่ายที่สุด แสดงดังข้างล่าง DSP Processor D/A A/D EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

24 DSP2-24 A/D Part in DSP ส่วน A/D DSP Processor D/A A/D Hold Quantizer A/D Converter Sample and Hold EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

25 DSP2-25 A/D Converter DSP Processor D/A HoldQuantizer A/D Converter Sample and Hold ระบบ DSP มีส่วนประกอบ A/D Converter EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

26 DSP2-26 ระบบประมวลผลสัญญาณดิจิตอล A/DDSPD/A สัญญาณดิจิตอล ถูกดัดแปลงด้วย DSP Digital Signal Processor EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

27 DSP2-27 Discrete-Time Systems ระบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา เขียนแทนด้วย X(n) คือ สัญญาณ อินพุท Y(n) คือ สัญญาณ เอาท์พุท T[.] คือ ระบบ (System) หรือ ตัวจัดการสัญญาณ (processor) ผลลัพท์ y(n) ของการกระทำของ x(n) และ T[.] ได้จาก กระบวนการประสาน (Convolution) EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

28 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-28 ระบบปรับมุม ดาวเทียม ตัวขับ องศาการหมุน ตัวอย่างระบบทรงตัวดาวเทียม Solar Cell Panel SUN

29 DSP2-29 Example: System 1 Example 2.2.1 from Proakis’s Text จงหา y(n) ในกรณี EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

30 DSP2-30 Example: System 2 สังเกต เครื่องหมาย แสดงถึง n=0 อยู่ ณ ตำแหน่งนั้น EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

31 DSP2-31 Example: System 3 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

32 DSP2-32 Example: System 4 Accumulator EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

33 DSP2-33 ระบบเชิงเส้นไม่แปรตามการเลื่อน (Linear Shift-invariant (LSI) Systems) เชิงเส้น (Linear) หมายถึง ถ้า ระบบ T[ ] ให้ผลลัพธ์เป็น เมื่อเปลี่ยนอินพุทเป็นดังรูป EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

34 DSP2-34 Example: Linear I Example 2.2.5 จงหาว่าระบบข้างล่างนี้ ระบบใดเป็น หรือไม่เป็นเชิงเส้น EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

35 DSP2-35 Example: Linear 2 เชิงเส้น EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

36 DSP2-36 Example: Linear 3 เชิงเส้น EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

37 DSP2-37 Example: Linear 4 ไม่เชิงเส้น EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

38 DSP2-38 Example: Linear 5 ไม่เชิงเส้น EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

39 DSP2-39 Example: Linear 6 ไม่เชิงเส้น EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

40 DSP2-40 Shift-invariant 1 ไม่แปรตามการเลื่อน (Shift-invariant) หมายถึง หาก y(n) เป็นผลตอบจาก x(n) ถ้า x(n) ถูกเลื่อนไป k ดู y(n) เป็น y(n,k) EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

41 DSP2-41 Shift-invariant 2 ลองเลื่อน y(n) ไป k จะได้ y(n-k) และหาก ระบบจะเป็นแบบไม่แปรตามการเลื่อน (Shift-invariant) ระบบจะเป็นแบบแปรตามการเลื่อน (Shift-varying) EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

42 DSP2-42 Example: Shift-Invariant 1 Example 2.2.4 จงหาว่าระบบใดเป็น Shift-invariant EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

43 DSP2-43 Example: Shift-Invariant 2 เมื่อเลื่อน y(n) ที่ได้จาก x(n) ไป k แซมเปิ้ล Shift-invariant EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

44 DSP2-44 Example: Shift-Invariant 3 เมื่อเลื่อน y(n) ที่ได้จาก x(n) ไป k แซมเปิ้ล สังเกตว่าเฉพาะ ค่า n ใน x(n) ถูกเปลี่ยนเป็น n-k Shift-varying EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

45 DSP2-45 Example: Shift-Invariant 4 เมื่อเลื่อน y(n) ที่ได้จาก x(n) ไป k แซมเปิ้ล Shift-varying EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

46 DSP2-46 Example: Shift-Invariant 5 เมื่อเลื่อน y(n) ที่ได้จาก x(n) ไป k แซมเปิ้ล Shift-varying EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

47 DSP2-47 การประสาน Convolution (revisited) จาก สังเกตว่า ดัชนี k เป็นค่าลบ ซึ่งหมายถึงการกลับด้าน EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

48 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-48 + ผลลัพท์ได้เป็น การรวมกันของ ค่า สัญญาณที่เป็นค่า x(n) ที่ดีเลย์ =0 และ 1 และ มีการสเกลค่าด้วยขนาดของ h(0) และ h(1) ตามลำดับ

49 DSP2-49 สมการการประสาน (Convolution) สมการทั่วไปของการประสาน สมการเฉพาะกรณีตัวอย่างนี้ EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

50 DSP2-50 เปรียบเทียบ “ สัญญาณไม่ต่อเนื่อง ” กับ “ ผลของการประสาน ” ผลของการประสาน ก็คือผลที่ได้จากการดัด สัญญาณหนึ่ง ( อินพุท ) ด้วยสัญญาณหนึ่ง ( หรือ ก็คือ ผลตอบสนองอิมพัลส์ของระบบ ) EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

51 DSP2-51 ตัวอย่างการประสาน = EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

52 DSP2-52 Example Convolution ตัวอย่างการประสาน คำนวณผลการประสานเมื่อ n=-1 ถึง 3 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

53 DSP2-53 จุดเริ่มต้นที่ n= -1 ดูจาก x(n) คำนวณ y(n) n = -1 n=0 n=1 n=2 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

54 DSP2-54 n = -1 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

55 DSP2-55 n = 0 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

56 DSP2-56 การหา y(n) dsp_2_4 ความยาวของลำดับ y(n) เป็น EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

57 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-57 การทำ convolution แบบ กราฟฟิก N=0

58 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-58

59 DSP2-59 คุณสมบัติของการประสาน Cumulative Property Associative property Distributive property EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

60 แบบฝึกหัด Ch.2 (Proakis) DSP2-60 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

61 แบบฝึกหัด Ch.2 (Proakis) DSP2-61 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

62 แบบฝึกหัด Ch.2 (Proakis) DSP2-62 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

63 แบบฝึกหัด Ch.2 (Proakis) DSP2-63 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

64 แบบฝึกหัด Ch.2 (Proakis) DSP2-64 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

65 แบบฝึกหัด Ch.2 (Proakis) DSP2-65 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP


ดาวน์โหลด ppt DSP2-1 2 Discrete-time Signals and Systems สัญญาณและระบบแบบไม่ต่อเนื่องทาง เวลา ผศ.ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEET0485 Digital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google