งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-1 2 Discrete-time Signals and Systems สัญญาณและระบบแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา ผศ.ดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-1 2 Discrete-time Signals and Systems สัญญาณและระบบแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา ผศ.ดร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-1 2 Discrete-time Signals and Systems สัญญาณและระบบแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา ผศ.ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

2 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-2 เป้าหมาย นศ เข้าใจสัญญาณและระบบแบบไม่ต่อเนื่อง ทางเวลาที่เป็นเชิงเส้น นศ เข้าใจหลักการประสาน (convolution) นศ รู้จักทฤษฎีการสุ่มเบื้องต้น

3 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-3 Continuous v.s. Discrete-time Signals Dsp_2_1.m ทฤษฎี DSP เหมือนกับทฤษฎี Signals and Systems แต่ DSP เน้นการประมวลสัญญาณในแบบไม่ ต่อเนื่องทางเวลา ที่เหมาะแก่การประมวลผลบนคอมพิวเตอร์หรือ โดยตัวประมวลผล

4 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-4 Discrete-Time Continuous Amplitude ในคอร์สนี้ เราสนใจเฉพาะสัญญาณที่เป็น Discrete-Time, Continuous Amplitude เท่านั้น

5 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-5 สัญญาณแบบอื่นๆ

6 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-6 Discrete-Time Signal from A/D Converter ในทางปฏิบัติเราได้สัญญาณ Discrete-time จาก A/D Converter A/D สัญญาณแอนะลอก สัญญาณดิจิตอล

7 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-7 DSP System Block Diagram DSP Processor D/A A/D

8 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-8 Sampling การสุ่มสัญญาณ x(t) เพื่อทำให้ได้ สัญญาณ x(n) ผลลัพท์คือ x(n): สุ่มด้วย ความถี่ =... t

9 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-9 Combination of Sampling สัญญาณ x(n) = สัญญาณสุ่ม “s(n)” คูณ สัญญาณ “x(t)” S(n) ประกอบจากส่วนย่อย คือ อิมพัลส์ n T t n

10 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-10 Elements of the Sampling Signal S(n) นั้นประกอบจากส่วนย่อยๆ อิมพัลส์ n T n n n n T2T3T s(n) + + + =

11 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-11 An Impulse is Delta Function อิมพัลส์ คือ เดลต้าฟังก์ชัน ให้ค่า “1” เมื่อ n=0 และ ให้ค่า “0” เมื่อ n เป็นค่าอื่นๆ เขียนเป็น n 0 1 อิมพัลส์

12 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-12 Shifted Delta Function อิมพัลส์นำมารวมกันได้เป็น s(n) ได้จาก การเลื่อนค่า n 0 1 n 1 1 อิมพัลส์ที่ถูกเลื่อนไปช่วงเวลา 1 ลำดับ อิมพัลส์ที่ไม่มีการเลื่อนค่า 0

13 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-13 Summing of Shifted Delta Function + + + n n n n T2T3T + + + = 0 n

14 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-14 Sampling Signals= Summing of Delta function สัญญาณที่เป็นสัญญาณสุ่มนั้นประกอบด้วย เดลต้าฟังก์ชันที่มีค่าการเลื่อนแตกต่างกัน หรือ เขียนใหม่เป็น

15 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-15 Discrete-time Signal x(n) x(n) สร้างจาก ผลคูณของ x(t) และ s(n) t n n = …

16 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-16 ระบบ System with Delta function หากนำ x(n) มาสุ่มอีกครั้งด้วย เดลต้าฟังก์ชัน จะได้ y(n)=x(n) เช่นเดิม สุ่มด้วย ความถี่ =

17 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-17 Sampled Signal + + n=0 n=1 n 12 + + + = 0 + 3 n=2 n=3 n n n

18 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-18 ระบบ System with Delayed Delta function หาก x(n) ถูกสุ่มด้วย เดลต้าฟังก์ชันที่มี delay จะได้ y(n)=x(n-1) สุ่มด้วย ความถี่ =

19 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-19 Delayed Signal + + n n n n + + = + + 1203 n=0 n=1 n=2 n=3

20 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-20 การประสาน (Convolution) หากระบบไม่ใช่ เดลต้าฟังก์ชัน เราจะคำนวณอย่างไร ? เราเรียกการคำนวณระบบเช่นนี้ว่า Convolution หรือ การประสาน ระบบ

21 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-21 Convolved Signal + + + n n n n + + + 12031203 n=0 n=1 n=2 n=3

22 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-22 Convolution Effect รวมค่าจากสองกราฟ + รวมสัญญาณ สัญญาณไม่เหมือนเดิม ผลจาก h(1)ผลจาก h(0)

23 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-23 DSP System Block Diagram ระบบ DSP ที่ง่ายที่สุด แสดงดังข้างล่าง DSP Processor D/A A/D

24 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-24 A/D Part in DSP ส่วน A/D DSP Processor D/A A/D Hold Quantizer A/D Converter Sample and Hold

25 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-25 A/D Converter DSP Processor D/A HoldQuantizer A/D Converter Sample and Hold ระบบ DSP มีส่วนประกอบ A/D Converter

26 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-26 ระบบประมวลผลสัญญาณดิจิตอล A/DDSPD/A สัญญาณดิจิตอล ถูกดัดแปลงด้วย DSP Digital Signal Processor

27 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-27 Discrete-Time Systems ระบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา เขียนแทนด้วย X(n) คือ สัญญาณ อินพุท Y(n) คือ สัญญาณ เอาท์พุท T[.] คือ ระบบ (System) หรือ ตัวจัดการสัญญาณ (processor) ผลลัพท์ y(n) ของการกระทำของ x(n) และ T[.] ได้ จากกระบวนการประสาน (Convolution)

28 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-28 ระบบปรับมุม ดาวเทียม ตัวขับ องศาการหมุน ตัวอย่างระบบทรงตัวดาวเทียม Solar Cell Panel SUN

29 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-29 Example: System 1 Example 2.2.1 from Proakis’s Text จงหา y(n) ในกรณี

30 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-30 Example: System 2 สังเกต เครื่องหมาย แสดงถึง n=0 อยู่ ณ ตำแหน่งนั้น

31 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-31 Example: System 3

32 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-32 Example: System 4 Accumulator

33 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-33 ระบบเชิงเส้นไม่แปรตามการเลื่อน (Linear Shift-invariant (LSI) Systems) เชิงเส้น (Linear) หมายถึง ถ้า ระบบ T[ ] ให้ ผลลัพธ์เป็น เมื่อเปลี่ยนอินพุทเป็นดังรูป

34 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-34 Example: Linear I Example 2.2.5 จงหาว่าระบบข้างล่างนี้ ระบบ ใดเป็นหรือไม่เป็นเชิงเส้น

35 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-35 Example: Linear 2 เชิงเส้น

36 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-36 Example: Linear 3 เชิงเส้น

37 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-37 Example: Linear 4 ไม่เชิงเส้น

38 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-38 Example: Linear 5 ไม่เชิงเส้น

39 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-39 Example: Linear 6 ไม่เชิงเส้น

40 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-40 Shift-invariant 1 ไม่แปรตามการเลื่อน (Shift-invariant) หมายถึง หาก y(n) เป็นผลตอบจาก x(n) ถ้า x(n) ถูกเลื่อนไป k ดู y(n) เป็น y(n,k)

41 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-41 Shift-invariant 2 ลองเลื่อน y(n) ไป k จะได้ y(n-k) และหาก ระบบจะเป็นแบบไม่แปรตามการเลื่อน (Shift-invariant) ระบบจะเป็นแบบแปรตามการเลื่อน (Shift-varying)

42 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-42 Example: Shift-Invariant 1 Example 2.2.4 จงหาว่าระบบใดเป็น Shift- invariant

43 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-43 Example: Shift-Invariant 2 เมื่อเลื่อน y(n) ที่ได้จาก x(n) ไป k แซมเปิ้ล Shift-invariant

44 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-44 Example: Shift-Invariant 3 เมื่อเลื่อน y(n) ที่ได้จาก x(n) ไป k แซมเปิ้ล สังเกตว่าเฉพาะ ค่า n ใน x(n) ถูกเปลี่ยนเป็น n-k Shift-varying

45 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-45 Example: Shift-Invariant 4 เมื่อเลื่อน y(n) ที่ได้จาก x(n) ไป k แซมเปิ้ล Shift-varying

46 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-46 Example: Shift-Invariant 5 เมื่อเลื่อน y(n) ที่ได้จาก x(n) ไป k แซมเปิ้ล Shift-varying

47 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-47 การประสาน Convolution (revisited) จาก สังเกตว่า ดัชนี k เป็นค่าลบ ซึ่งหมายถึงการ กลับด้าน

48 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-48 + ผลลัพท์ได้เป็น การรวมกันของ ค่า สัญญาณที่เป็นค่า x(n) ที่ดีเลย์ =0 และ 1 และ มีการสเกลค่าด้วยขนาดของ h(0) และ h(1) ตามลำดับ

49 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-49 สมการการประสาน (Convolution) สมการทั่วไปของการประสาน สมการเฉพาะกรณีตัวอย่างนี้

50 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-50 เปรียบเทียบ “ สัญญาณไม่ต่อเนื่อง ” กับ “ ผลของการประสาน ” ผลของการประสาน ก็คือผลที่ได้จากการ ดัดสัญญาณหนึ่ง ( อินพุท ) ด้วยสัญญาณ หนึ่ง ( หรือ ก็คือ ผลตอบสนองอิมพัลส์ของ ระบบ )

51 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-51 ตัวอย่างการประสาน =

52 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-52 Example Convolution ตัวอย่างการประสาน คำนวณผลการประสานเมื่อ n=-1 ถึง 3

53 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-53 จุดเริ่มต้นที่ n= -1 ดูจาก x(n) คำนวณ y(n) n = -1 n=0 n=1 n=2

54 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-54 n = -1

55 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-55 n = 0

56 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-56 การหา y(n) dsp_2_4 ความยาวของลำดับ y(n) เป็น

57 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-57 การทำ convolution แบบ กราฟฟิก N=0

58 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-58

59 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-59 คุณสมบัติของการประสาน Cumulative Property Associative property Distributive property

60 แบบฝึกหัด Ch.2 (Proakis) EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-60

61 แบบฝึกหัด Ch.2 (Proakis) EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-61

62 แบบฝึกหัด Ch.2 (Proakis) EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-62

63 แบบฝึกหัด Ch.2 (Proakis) EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-63

64 แบบฝึกหัด Ch.2 (Proakis) EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-64

65 แบบฝึกหัด Ch.2 (Proakis) EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-65


ดาวน์โหลด ppt EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP2-1 2 Discrete-time Signals and Systems สัญญาณและระบบแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา ผศ.ดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google