งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 นพ. เกรียงศักดิ์ พิมพ์ดา ประธานคณะกรรมการฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 นพ. เกรียงศักดิ์ พิมพ์ดา ประธานคณะกรรมการฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 นพ. เกรียงศักดิ์ พิมพ์ดา ประธานคณะกรรมการฯ

2 Free Powerpoint Templates Page 2 จำนวนและร้อยละผู้ป่วย Sepsis จำแนกตามจังหวัด เขตบริการสุขภาพที่ 8 ปี 2557

3 Free Powerpoint Templates Page 3 กลยุทธ์การดำเนินงาน ในปี ขยาย Node เครือข่าย รพ. ระดับ M1,M2 (18 แห่ง ) ในการรักษา Sepsis 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร (M1 – P) ในการคัดกรอง ดูแลรักษาและการส่งต่อ ผู้ป่วย 4. จัดระบบการสนับสนุน Drug & Equipment 3. พัฒนาระบบ สารสนเทศในการ จัดเก็บ บันทึก Feedback ข้อมูล ใน โปรแกรม Refer link 5. จัดให้มี ICU ในการ monitor ผู้ป่วย Sepsis (SICU) อัตราตาย ลดลง 10%

4 Free Powerpoint Templates Page 4 แผนพัฒนาปี 2558 โครงการ / กิจกรรม หลัก วัตถุประสงค์ /KPI เป้าหมาย จำนวนงบประมาณ / ระยะเวลาติดตาม / ผู้รับผิดชอบ 1. โครงการนิเทศ โรงพยาบาลแม่โซน เครือข่าย พัฒนาศักยภาพ Node เครือข่ายรพ. ระดับ M1,M2 รพ. ระดับ A S 7 แห่ง รพ. ระดับ M1 M2 รวม 18 แห่ง 250,000 บาทธ. ค.57- ก. ย.58 ประธาน / เลขาฯ คณะกก. ฯ 2. ประกวดการพัฒนา คุณภาพ Sepsis กระตุ้น ส่งเสริม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Benchmarking รพ. เขตบริการสุข ภาพที่ 8 จำนวน 88 แห่ง 210,000 บาทพ. ค. 58 คณะกก. ฯ 3. พัฒนาระบบ IT(Information Sepsis System) มีฐานข้อมูล Sepsis ในโปรแกรม Refer link รพ. เขตบริการสุข ภาพที่ 8 จำนวน 88 แห่ง 24,000 บาทธ. ค.57- ก. ย.58 นพ. ไพบูลย์ 4. ประชุมคณะ กก.Sepsis เขต 8 อัตราตายลดลง 1030 คน 16,000 บาทพ. ย.57, ก. พ.58 มิ. ย., ส. ค.58

5 Free Powerpoint Templates Page 5 จังหวัดจำนวน Node เป้าหมาย m1m2 (18 แห่ง ) จำนวน Node ที่สามารถรักษาจำนวนและ ร้อยละ Node ที่ต้องพัฒนา เป้าหมาย ปี 2558 อุดรธานี 5 1( กุมภวาปี ) 4 (80%)100% สกลนคร 3 2( สว่างฯ, วานรฯ ) 1(33%)100% เลย หนองคาย ( ท่าบ่อ ) 3(100%) 1(50%) 100% หนองบัวลำ ภู 2 1( ศรีบุญเรือง ) 1(50%)100% นครพนม 2 2( ศรีสงคราม ธาตุพนม ) -100% บึงกาฬ 1-1(100%)100%

6 Free Powerpoint Templates Page 6 Seven Building Blocks ระดับรพ. ASM1M2F2F3P 1.Health Service Delivery ช่องทางด่วน Fast Track Sepsis Intensive Care Unit ช่องทางด่วน Fast Track Sepsis Intensive Care Unit ช่องทางด่วน Fast Track Sepsis Intensive Care Unit ช่องทางด่วน Fast Track ระบบการคัด กรอง การวินิจฉัย เบื้องตัน ระบบการส่งต่อ 2.Health Work Force หลักสูตรอบรมการพยาบาลผู้ป่วย วิกฤต พัฒนาศักยภาพ ความรู้บุคลากรแพทย์ พยาบาล 3.Health Information System ระบบ Technology Data center ในฐานข้อมูลโปรแกรม Refer link 4.Technology Equipment & Medicine รายการยา ATB,LAB อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ในโรงพยาบาลแต่ละระดับ 5.Health System Financing งบประมาณจากเขตบริการสุขภาพที่ 8 6.Leadership & Governance แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการโรคติดเชื้อ (Sepsis) ระดับเขต / ระดับจังหวัด ( สสจ ) ดำเนินงานและนิเทศติดตาม ความก้าวหน้า 7.Community or Other Stakeholder Participation อสม. รพสต. องค์กรท้องถิ่น

7 Free Powerpoint Templates Page 7 ผลการดำเนินงาน (Project timeline) ลำดับโครงการตัวชี้วัด / เป้าหมาย ผู้รับผิดชอ บ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2558 ระยะเวลา ติดตาม หมาย เหตุ กพมีค เม ย พค มิย กคสคกย 1 โครงการนิเทศ โรงพยาบาล Node sepsis M1M2 - มีช่องทางด่วน Fast Track ใน รพ.M1M2 18 แห่ง 100% - Node รักษา Sepsis - มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดูแล รักษา Sepsis นพ. เกรียง ศักดิ์ / ปาริชาต / คณะกรรม การ Sepsis ระดับเขต ก. ย.58 อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ

8 Free Powerpoint Templates Page 8 ผลการดำเนินงาน (Project timeline) ลำดับโครงการตัวชี้วัด / เป้าหมาย ผู้รับผิดชอ บ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2558 ระยะเวลา ติดตาม หมาย เหตุ กพมีค เม ย พค มิย กคสคกย 2 ประกวดการ พัฒนาคุณภาพ Sepsis Good/Best practice ใน โรงพยาบาลระดับ M1M2 คณะกรรม การ Sepsis ระดับเขต / จังหวัด พ. ค โครงการ พัฒนาระบบ IT มีฐานข้อมูล Sepsis ใน โปรแกรม Refer link นพ. ไพบูลย์ก. ย.58

9 Free Powerpoint Templates Page 9 ผลการดำเนินงาน (Project timeline) ลำดับโครงการตัวชี้วัด / เป้าหมาย ผู้รับผิดชอ บ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2558 ระยะเวล าติดตาม หมาย เหตุ กพมีค เม ย พค มิย กคสคกย 4 โครงการ ประชุม คณะกรรมการ Sepsis สัญจร ( อุดรธานี หนองคาย นครพนม สกลนคร ) อัตราตายลดลง 10 เลขาฯคณะ กรรม การ Sepsis ระดับเขต / จังหวัด ก. ย.58 เดือน พย. เสร็จ สิ้นแล้ว กพ. ไม่ เป็นตาม กำหนด

10 Free Powerpoint Templates Page 10 แผนสนับสนุนงบลงทุนตาม Service Plan สาขาโรคติด เชื้อ ( ปี ) รายการ ครุภัณฑ์ ASM1M2F1F2F3PTotal ราคาต่อ หน่วย Lab: Blood lactate strip ,000 รวม 100,000 บาท Transfer ventilator : Oxylog 3000 plus/Halmint on C2 (Pressure control) ,000 รวม 3,250,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 นพ. เกรียงศักดิ์ พิมพ์ดา ประธานคณะกรรมการฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google