งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร จัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร จัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร จัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

2

3 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารเวชภัณฑ์ พัฒนาประสิทธิภาพระบบการ บริหารเวชภัณฑ์ การควบคุมการใช้ ( สมเหตุสมผล ประหยัดค่าใช้จ่าย ) วัตถุประสงค์ ลดต้นทุน / มีการใช้เหมาะสมในหน่วย บริการแต่ละระดับ

4 การบริหารจัดการด้านยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สิ่งดีๆ ที่มี อยู่ มีคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ฯ ในการ ขับเคลื่อนงาน เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ( แยกรายกลุ่ม ) มีการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดบริหารเวชภัณฑ์ รพ. ทุกแห่ง จัดทำประกาศเกณฑ์จริยธรรม ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตาม ประกาศฯ

5 เป้าหมาย :  ร้อยละ 20 ร้อยละการซื้อร่วมแยกตามประเภทวัสดุ PACS

6 กลุ่มวัสดุ มูลค่าแผน จัดซื้อ (A) มูลค่าการ จัดซื้อ ในไตรมาส (B) ร้อยละของ มูลค่า การจัดซื้อไตร มาส 1 – 3 เมื่อ เทียบกับแผน (B/A) X ๑๐๐ ยา 202,033, ,263, วัสดุการแพทย์ 54,514, ,049, วัสดุทันตกรรม 12,103, ,381, วัสดุเอกซเรย์ 4,262, , วัสดุ วิทยาศาสตร์ 63,209, ,100, ภาพรวมจังหวัด 336,122, ,170, แผนจัดซื้อ เป็นไปตามแผน

7 ผลการดำเนินงานอื่นๆ ที่ น่าสนใจ  ทุกโรงพยาบาลมีระบบการกำกับประเมินการ ใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (Utilization Evaluation) โดยมีการกำหนดรายการยาและ เกณฑ์ประเมินการใช้ยา (DUE) โดยมีการจัดทำ เกณฑ์ประเมินการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้ แพทย์ก่อนสั่งใช้ยา และมีการกำกับติดตาม โดยคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด พิจารณาของโรงพยาบาล  การดำเนินงาน Antibiotics Smart Use ประสบ ความสำเร็จอย่างดียิ่งคือมีการสั่งใช้ยาปฎิชีว นะใน URI, Acute Diarrhea ไม่เกินร้อยละ 10 ( เกณฑ์สป. สช. ไม่เกินร้อยละ 20)  มีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่าง สมเหตุสมผล การสั่งใช้อย่างสม เหตสมผล

8 ข้อเสนอแนะ ระดับ จังหวัด ควรเพิ่มการจัดซื้อ โดยวิธีสอบราคา / ประกวดราคา /e-bidding ให้ครอบคลุม หมวดวัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควรเพิ่มการจัดซื้อร่วมในระดับจังหวัด และระดับเขตในครอบคลุมรายการให้ มากขึ้น โดยเฉพาะหมวดวัสดุการแพทย์ และหมวดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

9 ข้อเสนอแนะ ระดับ จังหวัด ให้ผู้บริหารหน่วยงาน / จังหวัด ติดตามกำกับให้มี การรายงาน ทางเวปไซต์ กระทรวงสาธารณสุข ให้ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รวมทั้ง การติดตาม กำกับการ ดำเนินงานตามกลยุทธ์ smart use

10 ข้อเสนอแนะ ระดับกระทรวง ขอให้กระทรวงปรับปรุงระบบรายงานข้อมูล บริหารเวชภัณฑ์ ทาง Online (DMSIC) แยก ตามกลุ่มเวชภัณฑ์ ( ยา / วัสดุการแพทย์ / วัสดุ วิทย์ฯ / วัสดุทันตฯ / วัสดุ X-ray… จ้างและซื้อ ) แผนการจัดซื้อ รายงาน ASU และกำหนดให้ หน่วยงานทุกระดับ ( กระทรวง / เขต / จังหวัด ) ใช้ในการติดตาม / กำกับ ให้เป็นในแนวทาง เดียวและเวปไซด์เดียวกัน

11 สวัส ดี 11


ดาวน์โหลด ppt คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร จัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google