งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผอ. พงษ์นรา เย็น ยิ่ง. อัตราบรรจุ ข้าราชการ -12 พนักงาน ราชการ -2 ลูกจ้าง -18 รวม -32 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ 2 อัตรา ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ผอ. กองบูรณะและบำรุงรักษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผอ. พงษ์นรา เย็น ยิ่ง. อัตราบรรจุ ข้าราชการ -12 พนักงาน ราชการ -2 ลูกจ้าง -18 รวม -32 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ 2 อัตรา ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ผอ. กองบูรณะและบำรุงรักษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผอ. พงษ์นรา เย็น ยิ่ง

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ -12 พนักงาน ราชการ -2 ลูกจ้าง -18 รวม -32 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ 2 อัตรา ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ผอ. กองบูรณะและบำรุงรักษา (1) กลุ่มปฏิบัติการ ข้าราชการ - 6 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -16 กลุ่มพัฒนาเครื่องจักรกล ข้าราชการ -1 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการ ข้าราชการ - 2 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ - 1 พนักงาน ราชการ - 2 ลูกจ้างประจำ -2 ศูนย์บริการและซ่อม บำรุง ข้าราชการ -1 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ --

3 ที่กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป............ รายการ 1.1 งานสารบรรณ 622701 902810890739689641625600 580 (1) รับหนังสือ............ เรื่อง / เล่ม 193230 236240245205173160150130140130 (2) ส่งหนังสือ.............. เรื่อง 112103 96100110901009080909590 (3) พิมพ์หนังสือ.......... เรื่อง 8090 103506055596075706570 (4) จัดเก็บ................... เรื่อง 202250 335390415360332310305290300290 (5) ส่ง E-mail............. เรื่อง 53 3------- (6) ร่างหนังสือ........... เรื่อง 3025 283060292520152015 (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -- 1----1-- 1.2 การเงิน & บัญชี 19201615 1665 90 8390 (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง 14 7 63 70 (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ............ เรื่อง 3210-- ---- (3) รายงาน Online................. ครั้ง 22321 22227 20 1.3 พัสดุ 25282440 1653431 (1) จัดซื้อ / จัดจ้าง..................... ครั้ง 3243044 12928 (2) ประสานการใช้รถยนต์..... ครั้ง 22262010 12 453333 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ........... ครั้ง ------ ---

4 ที่กิจกรรมเป้าหมายตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 1 บำรุงรักษาและซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ( โอนให้จังหวัด )70 แห่ง 1.1 บำรุงปกติ 62 41724394554596062 แห่ง 100% - 5 9 20 30 40 52 60 61 62 1.2 บำรุงตามสภาพความเสียหาย 8 แห่ง (1) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก 1 20% 40% 100% ช่วงที่ 3 หมู่ 4 ต. วังแดง อ. ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยาแห่ง - - 0% 2% 60%66% 90% 100% (2) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก 1 30%100% ช่วงที่ 2 หน้าวัดเรือแข่ง ต. บางระกำ อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยาแห่ง - - 0% 10% 50% 60% 100% (3) ซ่อมแซมและปรับเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล 1 15%25% 35%45% คลองนาจอมเทียน ต. นาจอมเทียน อ. สัตหีบ จ. ชลบุรีแห่ง - - 5% 7% (4) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณ 1 15% 50% 80% 100% วัดช่องลม ต. บ้านปรก อ. เมือง จ. สมุทรสงครามแห่ง 65% - 5% 40% 55% (5) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม 1 15% 50% 80%100% ต. คลองกระจง อ. สวรรค์โลก จ. สุโขทัยแห่ง - - 10% (6) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง 1 15% 30% 70% 100% บ้านแซว หมู่ที่ 1 ต. บ้านแซว อ. เชียงแสน จ. เชียงรายแห่ง 100% - 0% 3% 40% 52% 60% 70% 80% (7) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา 1 20% 50% 100% หน้าวัดอัมพวัน ( ตอนที่ 2) อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรีแห่ง - - 10 % 30 % 60% 100% (8) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านแจมป๋อง หมู่ที่ 5 1 15% 30% 70% 100% ต. หล่ายงาว อ. เวียงแก่น จ. เชียงรายแห่ง 100% - 0% 3% 10% 20% 22% 60%

5 ที่กิจกรรม เป้าห มายตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 2 กำจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำ 480,0 004% 13 % 22 %31%39%48%56%65%74%83%92% 100 % ตัน 6.3 6% 17.5 6 % 29. 66 % 34. 63 % 39.5 6 % 57.2 7 % 61.5 0 % 74.6 7 % 87.4 1 % 90.8 3% 97.0 3 % 100 % 3 ก่อสร้างอาคารเก็บและบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำ ( งบผูกพัน 56-57) 1 แห่ง 15% 20% 63 ลบ. 5% 5% -

6 ที่กิจกรรม เป้าหม ายตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น............. ลบ. 23.359 1 1.948 % 6.097 % 10.22 0% 14.34 3% 18.043 % 22.167 % 25.867 % 29.989 % 74.568 % 78.69 2% 96.30 0%100% ลบ. 5.122 % 11.80 1% 20.43 % 24.19 5% 25.88 3% 33.466 % 39.28 9% 40.83 4% 41.94 0%42% 43% 1.1 งบดำเนินงาน............. ลบ. 10.279 1 4.038 % 13.07 6% 22.05 7% 31.03 8% 39.057 % 48.038 % 56.057 % 65.038 % 74.019 % 83.00 0% 91.98 1%100% ลบ. 11.31 0% 26.15 6% 45.1 2% 53.35 2% 63.45 2% 73.478 % 86.32 0% 89.501 % 91.684 % 93% 95% 1.2 งบลงทุน …........... ลบ. 13.080 0 0.260 % 0.520 % 0.780 % 1.042 % 1.304 % 1.567 % 1.829 % 2.091 % 74.731 % 75.12 3% 99.59 8%100% ลบ. 0.260 % 0.519 % 1.02 % 1.28% 1.76 % 2.02% 2.32% 2.58% 2.84% 3.107 % 33..6 74% แผน / ผลการใช้จ่าย งบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt ผอ. พงษ์นรา เย็น ยิ่ง. อัตราบรรจุ ข้าราชการ -12 พนักงาน ราชการ -2 ลูกจ้าง -18 รวม -32 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ 2 อัตรา ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ผอ. กองบูรณะและบำรุงรักษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google